peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


n
lsmastories.peperonity.net

3girls ngingedwa pho?

08.11.2014 03:50 EST
Izivakashi Zase zithelekile izivakashi zami ngingalindele. Umzala uThoko atheleke namantombazane amabili ku 2 room wami. Awathule nami angethule. Iyaqalana angiwazi. UThandi noHlengi. Abike ukujaha umzala athi uzobuya. Azifunele ukudla ngibakhombe efrijini namabhodwe. Bapheke kudliwe athi uyabuya acele uHlengi amphelekezele. Athi kuThandi uzobuya masinya. Sisheshe sijwayelane noThandi. Sixoxe okuningi ngize ngiqale ngimeshele. Angichithekalula. "Angithandi ukuba sothandweni ngoba luyahlukumezana." Ngimncenge "Angeke ngize ngikuhlukumeze" Angiphendule. "Mina ngiyazifebela. manje uzokhubeka." Ngilizwe leli lesifebe lingimangaze ngingabe ngisazi ukuthi kumele ngithini. Ngiba sathe ngiyalibeka igama angichithe ngokuthi angeke ngilunge. Akusho lokhu kuze kuyohlwa silokhu seshelana. Useyabalisa ngoThoko noHlengi. Sekufike isikhathi sokuyolala. Ngimqhelele ageze ngimkhombe embhedeni. Uwodwa umbhede lapha endlini. Akana'choice kumele alale kuwo.Usegqoke inighty emfusha. Kufishanyana okunguThandi, amathanga akhe abushelelezi avele kamnandi. Ayangiqhanyelisa bo. Umthondo wami usuqumbile. Indaba engingazi ukuthi ngizayithini lena. Ulaliswa kanjani umthondo uma usuvukwe amadlingozi. Ngiyawabona lamathanga angiqhanyelisayo kowa asivumelene noThandi. Angabi nankinga yokungena embhedeni. Nami ngimlandele masinya nginele ngingangena embhedeni angifulathele. "Impela uThoko noHlengi bangidayisile", ebalisa uThandi. Ngimncenge ngibe ngimeshela. Ngifake izandla zami zimzungeze. Ngimpotoze amabele ngidlalise izingono. Athule isikhathi esidana. Ngithi ngiyamphuthaza ngezansi athi 'wenzani?'' Ngimncenge. "Awu Thandi sengingaze ngife bo ukhona?" Avele ahleke uhleko olunokubhuqa. "Hee ukuthi ngithe kuwe ngiyafeba akusho ukuthi kumele ungithathe lula." Ngicabange ukuthi mhlawumbe ufuna imali. Kodwa njengoba sengiqhanyelwe kangaka sengingakhokha noma malini "Malini oyifunayo?" Avele aphebeze izandla zami ngokucasuka. "Yingoba uzwe ngithi ngiyafeba. Angisiye umahosha. Angidayisi ngomzimba." Lingime emphinjeni lelogama. "Ngiyaxolisa." Sengidliwa amahloni. "Ok, susa izandla zakho kimina. Ukuba nginendawo yokulala ngabe ngiziyele khona" Vele ngisuse izandla zami. Manje inkinga yami njengoba engifulathele uThandi uthe ne kimina. Lapho umthondo wami ulokhu umqhubulusha. Manje sengiwukhiphe nangaphandle uwuzwa kahle. Kwale kimina ngimbambe ama'hips' isandla ngisikopelise amathanga. Ngifice ewahlanganise thaqa. Nokho ngisifake isandla senyuke sifike sibhajwe uma sengithi ngisifaka esibunjini. "Wenzani?" asho enxapha. Ngibone ukuthi uzokuthi ngiyamdlwengula lomuntu. "Ngiyakuthanda Thandi." Kube sengathi lelo limnika ukwehlisa ulaka. Ngiyabona manje sekuphele ama'hour' amaningi ngincengana noThandi umthondo ume mpo. "Asivumelene nje mina nawe?" ephendula. "Ok, ngicela uvume please sithandane." ngizincengela. "Awuzukukhala uma sengikufebela?" Impendulo ngibe nayo ngokushesha. "Cha cha cha ngeke ngize ngibe nayo nakancane." Athi ''ok ngoba kade ulokhu ungibelesele ngizokunika lento oyifunayo kodwa ungakhali." Asho aphakamise umlenze ahlehle ngezinqe umthondo wami uvele uziyele uthi bushe egolo. Kube ubufequfequ sifendana ngimudla ngemuva. Limnandi igolo uma usuliqhanyelelwe kakhulu. Lisuke lifune ukushesha likuchamise. Ngiwufaka ngizwe ukuthi ngingahle ngilithundele igolo kungakabiphi. Awu phela sekungaba ihlazo kuThandi ukuwa komthondo. Angahamba ekhuluma ngami kuwo onke amantombazane ethi angikwazi ukubhebha. Ngingaphinde ngithole engizombhebha. Ngithi ngiwufaka ngibe ngithe ngci umthambo ongaphansi ogijima isidoda osuka emasendeni. Ngisuke lapho ngizicabangele umdlalo we Chiefs ne Pirates ngisuse i'concetration' yami kulembhebho. Nebala umthondo ngiwuzwe wehlelwa ilukuluku lokuchama. Ngiqhubeke lapho ngibhebhe. Ngimuzwe lapho noThandi efenda eqinisa engifulathele. Esinye isandla sami ngisikopelise ngale kwamahips siye sibambe isibumbu. Ngifake umunwe emseleni wezindebe zegolo. Ngihlikihle umsunu ngomunwe umthondo ube ungena uphuma ngemuva egolo. "Aaaaaaah yes...oh yes." Ngimuzwe ehefuzelela phezulu uThandi. Nami ngibone ukuthi ngimbhebha kahle uThandi lo. Ngikwenze lokhu isikhathi ngisamngene ngecele. Useyananela manje uThandi. "Oooh...oooh...oooh yes!" Ngizwe sengathi kukhona lapho ngingafinyeleli khona njengoba ngilele ngecele. Ngiwubhoncule. Ngimsukumise. Ngimfulathelise agobe ngimbambise umbhede. Ngiwufake futhi umthondo. Ngimbambe amahips ngifende. Ahlehle ngezinqe naye ngibhalanse nami ngifende ngiqinise. "Oooh...oooh...oooh! Ngimuthi paklu ezinqeni ngempama kube sengathi ngiyambanga. "Oooh...yes uyangidla kamnandi ani... that is it...mmmh!" Nami ngifende impela, "Awu kumnandi,..kodwa ubuwenqabelani nengquza into emnandi kangaka?" ngibuza sengimkotele kuhle okwenja ikotele u'dustbin'(isaqhubeka) Phela uThandi lo mfishane kunami. Manje uma ngimbhebha ngikotele kuye njengenja ikotele ... ... u'dustbin' vele abe mfushane. Ngibone ukuthi ayikho lento. Ngimbambe ngqi kuma'hips' mina ngime ngiqonde.Vele aphakame alenge ngezinyawo emoyeni. Mina ngime ngiqonde . Ngisawushaye kanjalo umthondo ngimngene ngemuva uThandi omfishane kunami. Uyalenga kuhle okwesimaku siphingwa ichalaha. Akasathinti ngezinyawo phansi. Ubambelele ngezandla embhedeni. "Oooh...aaawu...eeee...hl...hl...hl..." kukhala uThandi ngiwushaya umthondo. Nami bese kungibulele ukuqhanyelwa. Ngisizwe yikho ukuthi agcine evumile negolo uThandi ngalibhebha. Impela ngiyalibhebha igolo. Ithi ingquza isemnandi injalo ngiyibhebha ngizwe, "Qo!Qo!Qo!" Ngizwe kahle ukuthi umzala nomngani wakhe uHlengi. Sebeyabuya beze ku 2room wami. Indlakadla asebenayo uma bengqongqoza iyangitshela ukuthi abasebodwa sekukhona abakuthintile. Manje ngizothini ngoba bengithi ngizobhebha ngize ngichame. Njengoba ingquza isemnandi kanje kufanele ngenzenjani? Pho-ke umuntu yini umzala! Selokhu engibelesele. "Vula mani!" Ngiyamazi uma eseke wathola ezibheke eceleni, akabe esalawuleka. Nalokhu okuyintombazane okuhamba naye kuyisiwengu. Angazi kungijwayelephi ngoba kuyaqala ukungibona. Ngiyakuzwa nakho kuthi, Vula mani nilibele ukubhebhana singabhejiwe thina." Ngibone ukuthi omakhelwane bami bazovuka bezwe lensambatheka yokuthi mina ngimatasa ngiyabhebhana ngapha ku '2 room' wami. Ngivele ngingananazi ngiwuthi 'mboncu' umthondo egolo.Ngibone okunguThandi kugoqana kuba inkatha amadolo aye athinte amabele. Ngimuzwa ethwitha sakukhononda. "Hhhlll...owu...owu!" Ngigqoke ibhulukwe lodwa nginikele emnyango. Nginele ngivule bathi. "Gulukudu!" Badakiwe onkabi. "Awu gazi sewufile ingquza." esho umzala engifakela amahloni. "Awu mzala limi luni lolu olukhulumayo?" ngibuza. "Awu mzala ingathi sikushiye nalo isikhathi esingaka! Ingabe zakhala kanye kwasa ubungaliyeka." Lapho ibhulukwe lami licokeme umthondo ulokhu uphume iqhubu. "Awubheke phela Thoko." kusho okunguHlengi kungibamba umthondo oqhanyelwe. "Uyangilimaza." ngizwa engephula kabuhlungu. Avele avule uziphu webhulukwe lami. Uphume uqhashe uqonde thwi nakhu angifake na'underwear.' Awuvule awuvale bese engidlalisa ijwabu ngeminwe. Ngibubule, "Eee..." Aqoshame ahlehlise sonke isikhumba esemboze ipipi, awuxhume emlonyeni. "Usuphezu kwepipi njalo ntombazane?" kusho umzala ebukela. "Awu uwuphethe umthondo mntaka malume, ingathi imbongolo." Lapho uHlengi usewumunya wonke aze apaqake izihlathi. "Naze nazifebe wemantombazane! Seniwudelile lapho nisuka khona nizobangisa mina ngapha." Kusho uThandi ephuma ekamelweni eza ekhishini lapho esengimunywa khona umpipi."Wu kahle, ungahlala nendoda ikunika ubusuku bonke ungayideli?" kuphendula umzala. "Ningidayisile njalo ma'e'" sekusho uThandi senibuya niyangephuca futhi." Aphendule umzala,"Ungcono nawe odayisiwe thina asitholanga lutho." Bakhuluma njalo uyangincela 'serious' uHlengi. "Mmm...mmm!" ngibubula. "Manje nibona ukuthi sekufanele niphuce mina?" kubuza uThandi ngokudinwa. "Awu suka wena! Awukwazi yini ukuzichamisa ngomunwe? Woza la!" Asho ambambe uThandi umzala. Afake isandla ngaphansi kwe'nightie' kaThandi. "Eyi kodwa lesisifebe sentombazane, ungenzani nje kodwa?" kubuza uThandi. Ngimuzwe sengathi uphefumulela phezulu. Ngiyibone kahle iminwe kamzala iphuma ingena engquza kaThandi. "Awu kodwa Thoko...mmm.!" Ngikhungatheke nami ilemikhuba engiyibona ku 2 room wami. "Ingabe umzala uyi'lesbian'yini? Nakhu edlalisa enye intombazane ngeminwe engquza ngaloluhlobo."ngizibuza ngiziphendula. "Asiye ekamelweni." kusho umzala kuThandi. Kuvele kusuke uHlengi kuqala ayeke ukumunya umthondo angidonsele ekamelweni. Ekamelweni vele singene sesiphangisana. UThandi afinyelele kuqala embhedeni. Afike alale abheke phezulu alithi qheke igolo. UHlengi aqhaqhe uziphu we 'jean' yakhe ayihulule ngokukhulu ukushesha. Umzala ngimbone evula uziphu we'handbag 'yakhe. Ngithi ngisakhungathekile akhiphe uholokoqo lwe'vibrator' efana nse nomthondo. Ama'battery awafake ngokukhulu ukushesha, ngiyizwe isiduma. "Uyisifebe wentombazane!Uze uthenge ipipi lokuthengwa ngokuthanda nje umthondo!" Athi eligwinya ibe isiduma kuwo umdidi Wakhe. UHlengi akhiphe iphenti. Ayisekho indawo esizohlabana kuyo ngoba embhedeni sekuqhekeze uThandi ingquza. Avele abambe ngezansi kombhede angifulathele. "Nali" esho engidunusele. Ngiwuphose phakathi umthondo egolo. Ahlehle naye ngezinqe uthi bushe umthondo egolo. Ngimfuqe ngepipi, angifuqe ngengquza. Sibhebhane impela. "Tttrrr...tttrrrrr..." kukhale ... ...i'vibrator' endunu kaThandi. "Oh yeeesss..." kwenanela uThandi. Nami ngilifuqe ipipi ngapha ngibhebha uHlengi. Naye akazibekile phansi. Uze sengathi uyahlehla ngezinqe, nami ngiwushiqele wonke. "Ooh boy nakho-ke,kumnandi baba. "Ngiwushaye ngingawudlalisi umthondo futhi ngingadlali ngegolo. "Trrr...trrr...." ngimbone kahle umzala eyizungezisa i'vibrator' igudla izindonga zegolo. Nami ngenze njalo ngomthondo. Ngiwuzungezise umthondo ugudle izindonga zegolo, ngiqale enhla ngasendunu ngiwushaya wonke. Ngihambe kuhle okwewashi. UHlengi ungikhulumela izilimi. "Sh...!sshh...!oooo...!ttr drr...aaawuuu....!" Ngiwubhuxeke okwangempela ngilizungeza igolo. Ngithi uma ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.