peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Mobile Blog


lsmastories.peperonity.net

Umfana weskolo wangibhebha

16.11.2014 12:17 EST
Saze sadlana nomfana wesikole elaboratory. Phela selokhu ngahlukana ne-oh yami nje indlala iyangibulala nya. Akuthi-ke ngoLwesibili oludlule ngiseklasini ngiyafundisa iBiology. Kusuke omkhulu umsindo lona abafundi bephikisana ngokuthi umuntu wesifazane ukumitha kwakhe kuncike ekutheni owesilisa unempahla engakanani nokuthi ushuda kanjani, futhi bakithi izingane zesikole! Ngiziphikise nami ngingazi nje ngempela ngingena ngaphi kulomsangano. Ngize ngibhede ngisukumise omunye umfanyana omncane, ngithi mina uyabona lomfana, engangimithisa as long as engakwazi ukufana into yakhe ingene…kuphume ihlaya la eklasini ngize ngibe namahloni. Later after lunch ngiqoqe iklasi siye eLaboratory siyofunda nge Amoeba…izingane lezi sezilokhu zingijovile nje ngaleyandaba ngize ngikhuze ngizisabise manje ngoba isiyangicika. Ngize ngithi: “wezingane, ngimdala kabi mina ngina 27 ngeke nikhulume kanje nami,” Zikhuzeke-ke. Siqede-ke iphele iperiod ziphume izingane… sekuza lomfana u-Eric ethi ufuna ukubuza something nge- Amoeba… ngithi mina ngi-busy manje boy asibone kusasa, ngibone bandla kungibuka ngamehlwana acwebile… uma ngibheka ezansi, maye! Lomfana kwaqumba kangaka..kusho ukuthi unamasende amakhulu noma ipipi elikhulu. Yazi ngivele ngiqhanyelwe, ngoba ingane nje lena nkosi ngizokwenzenjani. Ngisuke ngiyovala umnyango, vele abekho abazosebenzisa i-lab namhlanje. Ngibuze ukuthi yini emhlulayo nge- Amoeba athi yena he can’t understand its reproduction system… uyazi ngivele ngihleke. Ngimbuze ukuthi yena how would he get a woman ukuthi akhulelwe, athi yena… through $exual contact…ngithi mina mhlawumbe ne-Amoeba does that… angibuke engakholwa. Uyazi mngani ngivele ngiqunge ngimbuze umbuzo owamhlahlisa amehlo umfana. “Uyakwazi ukubhebha umuntu wesifazane?” athule umfana engakholwa into ayizwile..ngimbuke futhi ezansi ngifumanise ukuthi usevele waqhanyelwa wayini. “uneminyaka emingaki?” ngibuza athi kimi una 18…that’s not bad. “so let’s be amoeba’s, uyafuna ukungibhebha?” athule for a second bese evuma ngekhanda. Hhaibo! Umfana avele angingenele ngolimi entanyeni nasezindlebeni…ngizwe ukuthi nakhu ngishisa bo nami manje… Noma engenayo i- experience etheni umfana kodwa uyabona nje ukuthi imbebhi yangomuso lena. Ngikhumbule ukuthi kunegumbi elincane khona lapha e-Lab… ngimholele khona umfana…ngifice kunezipontshi zalabafana abangama scout (izikawoti)…ngishude ngaphakathi ngingivale imbobo kakhiye ngephepha le-exercise. Cabanga-ke ngigqoke lesisiketi sami esiblack esifika emadolweni… ngizwe izandla zomfana sezingiphuthaza amathanga…unezandla ezimnandi nangu umfana bo! Ngimqaqe ibhande lebhulukwe…ngilehlise ngehlise nge trunk lena embalabala….mngani mina leyanto angikaze ngiyibone…inomthondo nansi ingane bakithi…sengathi ino-30 weminyaka..ngiwubambe ngiwufake emlonyeni… ngiwuncele…bandla sengathi akayijwayele kahle lento umfana ngimbone engibamba ikhanda violently…kodwa nkosi ngoba le-hairstyle ingi- coste R240 nje…ngizimbe, limnandi bo ipipi lomfana usokile and is very clean… ngiwuncele ohh umthondo wengane ngiguqe phambi kwakhe (uyoze akhohlwa kodwa).. Lapho umfana ubhizi uyangikhumula…sengisele ngobra kule blouse yami emhlophe… angiqabule amabele umfana wenkosi yami inomlomo omnandi nansi ingane… ngizwe isandla sakhe sesiphathaza i-G-String yami….qede abambe izinqa and squeezed them… ngikhale ohh…lengane ineskill incane…ayikhulumi lapho…ngimsize ngikhumule ubra yena angikhumule i-skirt…ngisale ngephenti…alehlise umfana akhothe izinza kube sengathi ngiyahlanya … ..lapho…aphulule izinqa zami… angiphenduphendule umfana sengathi ngiyi- microscope yalapha e- Lab..ngithuke sengiphumiselile nami “umnandi babaa”…lapho umfana uphefumulela phezulu…ngangithi uzovele awufake umfana…cha ngabona ukuthi naso isigwadu lesi sifuna uku-impressa…angikhothe amathanga into engayephi… ngicabange nje ukuthi uma kungangena uPrincipal lapha ngingathini… lona isoka lami uThisha uMzobe engathini nje ngempela… lungithi heqe uvala oluhlangene nenkani yokuthi bona abagangi yini… Wangibeka phansio umfana wangingenela ngolimi esibunjini samanzi te…wasikhotha umfana isibumbu ohh ngaze ngakhumbula labayo bhuti baseNewcastle abangamaphoyisa ababesivalele nawe eCollege eMadadeni…phela sabhejwa laphayana ohh… akukho okudlula lokhuya. Nani angikholwa ukuthi eSithelo High ucansi nilwenza kanjeyana. Wangi- sucker umfana ngachama ohh..ngaba namahlonya ngimthundela ebusweni..waphuma sengathi ubedla iphalishi emhloshana…wazesula nge-g- string yami.. Wangilalisa ngomhlane umfana esipontshini sezikawoti…wangivula imilenze… usewubambe ngesandla umbomboshe wakhe olokhu uconsa isaja ngaphambili…angiphakamise imilenze umfana ayigaxe ehlombe lakhe yomibili… awujikijele…weohh ngawuzwa usho phakathi esibelethweni..wangibhebha umfana ngezwa sengathi ngihamba phezu kolwandle njengoPetru… yangibhebha ingane ohh ngezwa sekuduma nezihlonono ekhanda..ngizwa umzimba usushisa kanti ngiyachama…Aqhubeke umfana angibhebhe ohh…ngize ngizibuze ukuthi lentombazanyana yakwaXulu efunda kaGrade 11C athandana nayo njengoba incane kanjena ngomzimba phela iyafa bo yilomthondo… Ngicele ukuba ngaphezulu… ngimthole nami umfana wansondo…ngimbhebhe we-ohh ngize akweqe amehlo umfana wabantu ngize ngicabange ukuthi useyafa…ngichame futhi abone ukuthi ngichamile…umfana angisuse phezulu angilalise ngesisu agibele phezu kwami avule imilenze angibhebhe ngilele ngesisu ngize ngisuze… Angivuse umfana athi angidunuse ngibambelele ezinzwaneni..uyazi sengivumela yonke into nje nami angisa-object… aqhamuke ngemuva umfana… awufake awukhiphe…qede afake umunwe emomozini…angi-finger fucke we- ohh qede without warning awujikijele ngize ngicishe ngiwe ..angibambe…angibhebhe umfana hhayi bo kanti ngenzeni emfaneni..nge-amoeba nje qha… sibhebhane ohh angiyazi leyanto.. qede athi angibeke unya olulodwa ebhentshini olunye ngime ngalo….angiqhamukele ngaphansi angibhebhe umfana lapho ngichama khona ngize ngiwele esipontshini… angilandele khona awufake esegaxe umlenze owodwa ehlombe lakhe sengathi uthwele ugodo…wafenda kahlanu wavele wachama umfana waze wavuza amathe…salala ja sihefuzela…Uyazi lomfana une- science yocansi angazi noma uyifunda lapha eLaboratory yini. ngiyabezwa nje othisha uNdlovu noMbhele bedlula ngasefasiteleni bebuzana ukuthi uphi iMiss Mdletshe…ngizwe uMbhele ethi bayadlana-ke labe khona noMzobe….yazi nx ngangingeke ngithukuthele ukube ngangingedwa, manje izothini nje ngempela lengane uma izwa kuthiwa ngidliwa uthisha uMzobe, uthisha wayo eMaths… azithulele nje umfana. Sengijahe ukuphuma lapha ngiyophoxa uMzobe ngoba ukhuluma izindaba zethu kubantu…kambe uzothi ngithole kanjani? Umfana ngimcela alale kwami manje…sengivele ngimbone eclasini ngiqhanyelwe ohh…kodwa ngamdonsa ngendlebe ukuthi uma eke watshela abantu ngeke ngisambhebhisa…


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.