peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


aeroxx.peperonity.net

>>Motorolerio tiuningas


„kad suprastumëte, apie kà eina kalba“


V1,2 (2004/03/18)


50ccm motoroleriai yra gaminami su ribotuvais, kad vaþiuotu apie 45 km/h; tai yra vienas ið motoroleriams keliamø reikalavimø ES. Taèiau motoroleriai gali vaþiuoti kur kas greièiau. Galima: 1 - iðimti ribotuvus; 2 - tiuninguoti.


1 RIBOTUVAI IR JØ IÐËMIMAS

Motoroleriuose bûna keletos rûðiø ribotuvai, jø iðëmimas þenkliai pagerina motorolerio vaþiavimà (maksimalus greitis padidëja iki 70 km/h ir daugiau). Tai beveik neturi átakos motorolerio ilgaamþiðkumui (apie ilgaamþiðkumà skaitykite þemiau esanèiame komentare).

1.1 RIBOTUVAS DUJØ IÐMETIMO SISTEMOJE
Ribotuvai iðmetimo sistemoje smarkiai átakoja motorolerio galingumà. Iðmetimo sistemoje gali bûti keturiø rûðiø ´stabdþiai´.

1.1.1 APENDIKSAS
Ðis ribotuvas yra vamzdþio, tarp cilindro ir duslintuvo, atðaka. Jà tereikia nupjauti, o skylæ uþvirinti.


1.1.2 KATALIZATORIUS
Ði ´apsauga´ gamtai saugoti (dël ´ES´ reikalavimø), smarkiai stabdo dujø iðmetimà. Paprastai iðeitys yra dvi: 1. Pakeisti duslintuvà sportiniu (geriausias variantas); 2. Iðskersti duslintuvà: já prapjauti, iðimti katalizatoriø ir já vël uþvirinti.

1.1.3 PERTVAROS IR DUSLINIMAS
Duslintuve yra pertvaros ir tarp jø yra daug akmens vatos. Paðalinus ðias pertvaras ir vatà, padidës variklio skleidþiamas garsas ir taip pat, galingumas. Paprastai iðeitys yra dvi: 1. Pakeisti duslintuvà sportiniu (geriausias variantas); 2. Iðskersti duslintuvà: já prapjauti, iðpjauti visas pertvaras, iðtraukti akmens vatà ir vël já uþvirinti.

---KOMENTARAS---
Iðskerdimas, ar sportinis duslintuvas? Iðskerdimas yra þymiai pigesnis varijantas, taèiau turi ir pliusø: jo skleidþiamas garsas vis dëlto bus maþesnis uþ sportinio, graþiau atrodys (kaip ´originalas´). O sportinis duos didesná galingumà, nes jie gaminami remiantis sudëtingais skaièiavimais, individualiai kiekvienam motorolerio modeliui. Taip pat, duslintuvo skerdimas, arba sportinio montavimas galëtø bûti priskirtas ir prie vidaus tiuningo, nes tai jau pradeda átakoti motorolerio ilgaamþiðkumà (apie ilgaamþiðkumà skaitykite þemiau esanèiame komentare).

1.1.4 RIBOTUVAS TARP DUSLINTUVO IR CILINDRO
Jis yra tarp duslintuvo vamzdþio ir cilindro. Ði plokðtelë dalinai priveria praëjimà dujoms á duslintuvà ir stabdo. Iðëmimas: tereikia nuimti duslintuvà, iðimti plokðtelæ (jei ji pritvirtinta, paðalinti; gali bûti privirintas ´lieþuvëlis´), tada vël já uþmontuoti.

---KOMENTARAS---
Daþnai toks ribotuvas bûna ant paèio (arba paèiame) cilindro.

1.2 RIBOTUVAS KARBIURATORIAUS SISTEMOJE
Ribotuvas karbiuratoriaus sistemoje - tai plokðtelë (veikianti panaðiai, kaip ir plokðtelë tarp cilindro ir duslintuvo, tik stabdo kuro miðinio patekimà á variklá), kuri gali bûti tarp cilindro ir kolektoriaus, arba tarp karbiuratoriaus ir kolektoriaus. Plokðtelæ (ar kitoká stabdá) reikia paðalinti ir vël viskà sumontuoti.

1.3 RIBOTUVAS AUTOMATINËJE SANKABOJE
Tai ribotyvas, esantis tarp sankabos bûgnø, atrodantis kaip poverþlë, apie 4 mm, ji neleidþia sankabos bûgnams susispausti iki galo ir smarkiai átakoja pagreitá ir ðiek tiek maksimalø greitá.

---KOMENTARAS---
Automatinë sankaba su bûgnais bûna tik kai kuriuose motoroleriuose. Tiesà sakant, tokios sankabos ið tiesø yra labai retos. Taigi, ribotuvø irgi nedaþnai pasitaiko.

1.4 RIBOTUVAS VARIJATORIUJE
Tai ribotuvas, esantis tarp ´priekiniø bûgnø´ ´bûgneliø´ (apie varijatoriaus veikimo principà, tiuningà þiûrëkite [2.2.2.3] ir [2.2.2.3.1]), atrodantis kaip poverþlë, apie 4 mm, ji neleidþia varijatoriaus ´priekiniø bûgnø´ ´bûgneliams´ susispausti iki galo, todël ribojamas maksimalus greitis.


1.5 RIBOTUVAS CDI
Tai pavadinti ribotuvu galima tik ið dalies. Ðis árenginys kontruoliuoja kibirkðties padavimà, priklausomai nuo alkûninio veleno padëties (tuo bûdu - ir nuo variklio apsukø). Standartinis CDI kartais nesugeba duoti kibirkðties, esant ypaè aukðtoms apsukoms. Tuo paèiu jis riboja maksimalias apsukas (taip pat ir maksimalø greitá). Norint ðá efektà paðalinti, reikia pakeisti ðá árenginá tiuninginiu. Kartais tenka keisti ir degimà (generatoriø), þiûrëkite [2.2.3.2].

---KOMENTARAS---
Kai yra iðimami ribotuvai, gali tekti reguliuoti karbiuratoriø ir/ar kitas detales!

2. TIUNINGAS

Tiuningas (jei turimas galvoje vidinis) paprastai atliekamas tik tada, kai motoroleryje nebëra likæ në vieno ribotuvo. Tiktai tada jis bus efektyvus. Tiuningas (jei kalba eina apie vidiná, lieèiantá variklá ir jo aplinkà – ávairias vaþiuoklës dalis ir panaðiai) pradeda átakoti ir motorolerio ilgaamþiðkumà. Jis smarkiai pagerina motorolerio savybes (paprastai resurso ir pinigø sàskaita).

---KOMENTARAS---
Kas turima galvoje ilgaamþiðkumas? Turima galvoje variklio (ir kitø daliø) dëvëjimàsá. Kuo motoroleris labiau tiuninguotas, tuo jo resursas yra maþesnis (apie resursà þiûrëkite þemiau esanèiame komentare), tuo greièiau dëvisi ávarios dalys, pagrinde variklis ir jo aplinka, sukimo momento perdavimo sistema ir panaðiai. Tuo daþniau daromas kapitalinis variklio (kartais ir kitø daliø) remontas. Kas yra kapitalinis remontas? Visø labiausiai dëvisi (kairëj - labiausiai): STUMOKLIS (turima galvoje þiedai, stumoklis bûtø antroje vietoje), ALKÛNINIS VELENAS (su ðvaistikliu, guoliais), CILINDRAS, DIRÞAS ir kt. Ði eilës tvarka taip pat rodo, kurias detales reikia keisti daþniausiai (kairëj - daþniausiai). Kitas detales keisti reikia, atsiþvelgiant á jø dëvëjimàsá, gedimus.

2.1 IÐORËS TIUNINGAS
Ðis tiuningas neturi átakos motorolerio ilgaamziskumui. Turi átakos tik jo iðvaizdai ir... ...savininko nuotaikai! ;-) Að suskirsèiau iðorës tiuningà á kelias grupes.

2.1.1 APDAÞYMAS
Tai pats smulkiausias iðorës tiuningo tipas, kai motoroleris yra nudaþomas ir/arba ant jo nupaiðomi ávairios tematikos pieðiniai. Gali bûti montuojamos dekoratyvinës ´lempos´ (´neonkës´ ir panaðiai).

2.1.2 PILNAS IÐORËS TIUNINGAS
Tai pilnas ´plastmaskiø´ (spoileriø) tiuningas: padaromi aerodinaminiai spoileriai, aerodinaminës skylës, taip pat naudojamos priemonës, minëtos [2.1.1]. Tokiu bûdu motorolerio iðorës bruoþai pakeièiami (daþniausiai paagresyvinami).

2.1.3 PAPILDOMA PRAMOGINË ELEKTRONINË ÁRANGA
Á motorolerá galima montuoti automagnetolà su galinga garso áranga, mini TV sistemà, ir panaðiai! Taip pat galima montuoti ir elektroninæ apsaugos sistemà – rekomenduoju.

---KOMENTARAS---
Iðorinis tiuningas neturi átakos motorolerio ilgaamþiðkumui (apie ilgaamþiðkumà skaitykite aukðèiau esanèiame komentare), kaip tikrasis, vidinis tiuningas.

2.2 VIDINIS TIUNINGAS
Ðis tiuningas turi didelæ átakà (gerà) motorolerio vaþiavimui, taèiau maþina motorolerio ilgaamþiðkumà (apie ilgaamþiðkumà skaitykite aukðèiau esanèiame komentare). Vidinis tiuningas skirstomas á gana daug tipø.

2.2.1 VARIKLIO SISTEMOS TIUNINGAS
Ðis tiuningas duoda galingumo, kurio taip trûksta motoroleriui. Tiuninguojant variklá, reikia ypatingai kruopðèiai viskà daryti. Menkiausia klaidelë gali atsipirkti ne tik darbu (perrenkant viskà ið naujo), bet ir dideliais gedimais.

2.2.1.1 IÐMETIMO SISTEMOS TIUNINGAS
Þiûrëkite [1.1] - dël ribotuvø nuëmimo ir iðmetimo sistemos tiuningo.

2.2.1.2 KURO PADAVIMO SISTEMOS TIUNINGAS
Visø pirmiausia reikia paðalinti ribotuvà (jei toks yra, þiûrëkite [1.2]). Kuro padavimo sistemà sudaro kelios dalys, kurias galima tiuninguoti.

2.2.1.2.1 KARBIURATORIAUS TIUNINGAS
Já galima pakeisti didesniu (didesnio diametro, mm), ir/arba ðlifuoti, diametrà padidinant dar labiau. Galima dëti sportiná oro filtrà, kuris uþtikrins maþiausiai stabdomà oro ásiurbimà, patekimà á karbiuratoriø.


2.2.1.2.1.1 KARBIURATORIAUS DERINIMAS
Teisingas karbiuratoriaus suderinimas garantuoja lengvà variklio uþvedimà ir teisingà variklio darbà visame apsukø diapozone maksimaliu galingumu. Neteisingai sureguliavus karbiuratoriø, variklis gali nedirbi, arba dirbti blogai (dûsti, springti ir panaðiai). Karbiuratoriaus sureguliavimas (ypaè problematiðkuose motoroleriuose, kur karbiuratorius sunkiai ´pasiduoda´ reguliavimui) reikalauja ilgo ir kruopðtaus darbo. Karbiuratoriuje yra kelios sritys, kurias galima reguliuoti/derinti.

---KOMENTARAS---
Kai karbiuratorius prastai sureguliuotas, tiuningas netenka prasmës. Taip pat, karbiuratoriø reikia reguliuoti atlikus visà planuotà tiuningà, ðiltu oru. Po kiekvieno variklio pakitimo, rekomenduoju pareguliuoti karbiuratoriø.

---KOMENTARAS---
Vilniuje jau atsirado motoroleriams skirtas stendas (R-Studijoje). Jo pagalba, uþ nedidelæ kainà, jums karbiuratoriø sureguliuos idealiai. Taip pat, ðio stendo pagalba, galima reguliuoti ir kitas motorolerio vietas.

2.2.1.2.1.1.1 ADATA
Ði ´adata´, pasukus gazo rankenëlæ, kartu su oro sklende, iðlenda (daugiau, maþiau) ið angos, pro kurià patenka benzinas (oro sklendë nedengia benzino angos, tik oro angà), taip jà daugiau, arba maþiau atidarydama. Adatà galima pakelti, arba nuleisti oro sklendës atþvilgiu (adata tvirtinama ant oro sklendës). Tada, prie tam tikro oro kiekio patenka tam tikras benzino kiekis, kurá galima reguliuoti keliant ir leidþiant adatà. Tuo paèiu keièiasi ir kuro miðinio riebumas (oro kiekis juk nekinta) - kuro ir oro santykis.

2.2.1.2.1.1.2 ORO ADATA - ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.