peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


aivarassss.peperonity.net

pusjoukeliai :)

Dvi blondinës kalbasi:
- Pagaliau mano vyras ëmë á mane þiûrëti rimèiau! Að tikrai iðaugau jo akyse.
- Tikrai? O kaip tu tai nustatei?
- Na, anksèiau jis vadindavo mane pelyte, o dabar vadina þiurke!
******************************

Dvi sraigës kalbasi:
- Þinai, vakar radau vienà toká sodà... Ten tiek kopûstø...
- A, þinau tà sodà. Bet ten labai piktas sarginis ðuo, tu nebijai?
- O ko bijoti? Tas ðuo toks lëtas, kad kol pradës mus vytis, mûsø ten nei kvapo neliks
******************************

Kabo du ðiksnoðparniai. Aiðku, þemyn galvom, kaip ápratæ. Vienas kito klausia:
- Kokia diena buvo baisiausia tavo gyvenime?
- Kai man paleido vidurius...
***************************

Kaip màsto gyvûnai:
Ðuo: "Jis mane maitina, rûpinasi, suteikia pastogæ... Jis yra dievas."
Katë: "Jis mane maitina, rûpinasi, suteikia pastogæ... Vadinasi, að dievas."
**************************

Ar þinot tokià gudrybæ: jei auksinæ þuvelæ padëti ant keptuvës,
norø skaièius padidëja iki penkiasdeðimties
**************************


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.