peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


anekdotai.peperonity.net

>>neweike<<

I laukianti taksi ivirsta girtas vyriskis:
-Kur jus vaziuosite?-klausia taksistas.
-Koks jûsø reikalas?-uzsigavo vyriskis-Prasome vezti..

Suvalkietis pardavinëja pigius kotletus ið putpelës. Pamatæs já þemaitis stebisi:
-Kaip tu taip pigiai pardavinëji? Juk putpelë tokia brangi!
-Ne tokia ir brangi-, atsako suvalkietis,- kai per puse su arkliena maiðai. Vienas arklys - viena putpelë, vienas arklys - viena putpelë..

Uþeina asilas á uþeigà:
-Man praðome 20 gramø degtinës.
-Kodël tiek maþai?
-Man tik dël kvapo, o kvailumo man ir taip uþtenka.

Restorane padavëjas neða antrà patiekalà ir pirðtu prilaiko kotletà. Tai pamatæs klientas pradeda bartis, o padavëjas sako:
-Ar jûs norite, kad kotletas dar kartà nukristø?

Deputatø suvaþiavime pasisako Breþnevas:
-Draugai, jûs manote, kad að èia skaitau ið popieriaus kablelis, ne, jûs labai apsirinkate, taðkas.

Tualete studentas ákðæs rankà iki peties maiðo po Ð...
Áeina kitas:
-Supranti, ðvarkà átraukë..
-Tai kà, kai iðtrauksi tu já dëvësi?
-Ne, bet ðvarko kiðenëje sumuðtinis buvo.

Aistute, tu padarei ne visus namø darbus!!!
-Nepykite, mokytoja, pertrauka buvo labai trumpa.

Ðeimininkë skambina elektrikui:
-Vakar að jûsø praðiau ateiti ir patvarkyti skambutá.
-Að buvau pas jus! Atëjau, paskambinau, niekas man durø neatidarë ir að iðëjau.

-Mama, jei nenupirksi man ledø, kai gráðim namo troleibusu, að tave vadinsiu senele...

Eina þmogus gatve – mato paèiame stulpo vrðuje kabo lapelis. Vaikðto aplinkui – niekaip negali perskaityti, kas paraðyta. Uþlipæs á stulpà perskaitë – atsargiai –Daþyta!!

-Pertiuk, kiek yra Dievo ásakymø?
-Deðimt
-O kas bus jei vienà sulauþysi?
-Liks tik devyni

-Mano uoðvë – tikras angelas :)
-O manoji dar gyva...

Durniai raðo laiðkà namo:
“Gyvename labai gerai, valgome, miegame, bet svarbiausiai turime baseina. Ten mes plaukiojame, nardome, skaë jei bûsime geri, tai ir vandens prileis...”

Èiukèius vedë prancûzæ, bet po savaitë skiriasi.
-Kodël? – klausia teisëjas.
-Kad labai jau ji neðvari – á dienà po tris kartus prausiasi... (man tai pora kartø metuose uztenka)

Jauna panelë iðsigandusi, naktá eina per kapines. Pamato kapinëse þmogø:
-Sveiki, ar negalëtumëte manæs per kapines palydëti?
-Taip, þinoma, beje, kai að gyvas buvau, tai irgi bijojau per kapines naktá eiti..

Biologijos mokytoja:
-Petriuk, kai að pasakoju apie bezdþiones, tai tu ziûrëk ne pro langà, o á mane!

Petriuko paklausë, ar jis gali prisiminti savo gyvenimo paèius laimingiausius 5 metus.
-Þinoma, tai buvo tada, kai að mokiausi pirmoje klasëje.

-Petriuk, kiek yra Dievo ásakymø?
-Deðimt.
-O kas bus, jei vienà sulauþysi?
-Liks tik devyni.

Klase.Rasinys apie ziema.Petriukas;Ziema.Ezeras uzsalo.Ant ledo vilkaidulkinasi.
Mokytoja:Oi petriuk nepatogu kaip...
Aisku nepatogu, letenos tai slidineja

Petriukas kaip visuomet sedi gale.Mokytojas klausia:
-Vaikai, kiek bus du kart du?
Visi tyli. Mokytojas parso Petriuko, kad atsakytu.Petriukas:
-ka sakot tamsta mokytojau?
Mokytojas:
-Kiek bus du kart du?
-Tamsta mokytojau, vyksta pamoka nieko cia gale nesigirdi.
-Kaip tai nesigirdi, na apsikeiskime vietomis ir tu manes klausk.
Apsikeicia vietomis Petriukas klausia:
Tamsta mokytojau kada baigsit vaiksciot pas mano mama?
Mokytojas:
-Ka sakai?
-Kada baigsit vaiksciot pas mano mama?
-Ziurekit vaikai tikrai nieko nesigirdi...

Petriukas pirma karta nuejo i mokykla. Visi namiskiai laukia jo sugriztant. Sugrizo Petriukas ir sako: Nemoksos jus visi! Gandras mane atnese! Kopustuose mane suradot kurgi ne. Siandien as suzinojau is kur as atejau i si pasauli, o rytoj suzinosiu, kaip ten patekau

Mokytoja klausia Petriuko; - kas toliau,menulis ar afrika? - aisku afrika toliau,nes menuli tai matome,o afrikos ne(paaiskino Petriukas)

Petriuko mamos monologas : -Petriuk negrauzk nagu! -Petriuk negrauzk koju nagu! -Petriuk negrauzk senelio koju nagu! -Arba isvis lipk nuo to karsto....

Atejo i mokykla Petriukas visai baltas. Mokytoja jo klausia: -Kodel tu toks baltas, gal sergi? -Ne, tiesiog mama mane siandien nuprause.

Pamokos metu mokytojas sako vaikams: -Vaikai, kas save laikote durnais %96 atsistokite. Po keliu minuciu atsistoja Petriukas. Mokytojas klausia jo: -Petriuk, o tu galvoji, kad esi durnas? -Ne, bet negrazu jei jus tik vienas stovite.

Sedi Petriukas su Onute ant upes kranto . Petriukas visaip ikalbineja Onute, ji nesutinka. Galop Onute sako:atmink mysle tai duosiu.Petriukas: gerai.Onute: zalia, upej ir kvarkia, kas?Petriukas: plyta.Onute: atspejai....

Petriukas ateina i mokykla sutinusia lupa,mokytoja ir klausia jo:- kodel tavo lupa istinusi.Petriukas:-ai tai su tevu buvome vakar zvejoti. Tai ant lupos nutupe bite.-tai ji tau ikando?!- ne, nespejo - tevas su irklu uzmuse.

-Petriuk, pasakyk mamytei, kad rytoj pas mane ateitø-sako mokytojas.
-Mamytë pas svetimus vyrus nevaikðto...

Petriukas ðnabþda:
-Mokytoja, að Jus myliu...
-Bet petriuk,-sutrikusi sako ji-að nemyliu maþø vaikø!
-Nieko, mes jø saugosimës...

Tikybos mokyotjas klausia Petriuko:
-Tu meldiesi prieð valgá?
-Ne, mano mama skaniai gamina.

-Alio, èia 5B auklëtoja? Mano sûnus negalës ðiandien ateitá i mokyklà.
-Taip.O kas èia kalba?
-Mano tëtis,-atsako Petriukas...

Mokyotja gràþina Petriukui jo namø darbø sasiuviná, ir sako:
-Pasakyk sàþiningai, ar tavo tëvui kas nors padeda?

Petriuko tëvas sëdi mokyklos koridoriuje. Prieina mokytojas ir klausia:
-Jûs laukiate vaiko?
-Ne, að visada toks storas...

Petriukas per pamoka traðkina tuðinukà. Mokytoja:
-Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
-Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar siaip kokie klausimai neramina?
-Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti-Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë moteriðkos, kad kiek að spaudyèiau - maþø tuðinukø nëra...
-Lauk Petriuk, pas direktoriø!-supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriu ir klausia to paties.
-Petriuk,-sako direktorius-Atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?

Plaukioja kopustai skrandyje. Is virsaus pasipila degtine. Degtine klausia:
-O ka jus cia veikiat? Ten virsuje taip linksma.
-Tuoj paziuresim.

***

Petriukas per pamoka traðkina tuðinukà. Mokytoja:
-Petriuk, baik traðkinti tuðinukà.
Petriukas neklauso, kad ir kaip mokytoja já ramina.
-Petriuk, ar kokia nervø liga sergi, ar siaip kokie klausimai neramina?
-Taip, mokytoja, kaip tik norëjau jûsø paklausti-Tuðinukas vyriðkos giminës, o ðerdelë moteriðkos, kad kiek að spaudyèiau - maþø tuðinukø nëra...
-Lauk Petriuk, pas direktoriø!-supyko mokytoja.
Petriukas nueina pas direktriu ir klausia to paties.
-Petriuk,-sako direktorius-Atrodo protingas vyras esi. Ar nematai, kad spiralë ádëta?

***

Windows: ´Jûs tikrai norite iðtrinti ðá failà?´
Vartotojas: ´Taip!´
Windows: ´O kodël?´

***

Novarusas iðkvieèia kompiuteriø meistrà. Tas atvaþiuoja ir mato: ekrano deðinysis apatinis kampas su skyle. Akivaizdþiai perðautas. Klausia:
- O kas atsitiko, kad cia perðauta?
- Kaip tai kas! Að visa miesta valdau, man visi mokescius moka, o èia kaþkokia savarþëlë dar aiðkins!

***

Tu gyveni jau XXI-ajame amþiuje, jei:
- Iðkviesdamas liftà, bandai surinkti slaptaþodá;
- Siûsdamas laiðkà, nededi jo i vokà;
- Bandai susipaþinti, pele paspausdamas ´èate´ esantá vardà;
- Svajoji, kad tavo virðininkas turetø mygtukus ´Ctrl´, ´Alt´ ir ´Del´;
- Apie tavo darba tëvai sako ´Kaþka daro su kompiuteriais´;
- Niekas ið tavo draugiø nebijo peliu;
- Klava ir Monika - tau ne moterø vardai;
- Apsikretæs, ne geri vaistus, o valai kompiuterá;
- Skaitai ði sàraðà linksëdamas galva.

***

Ar þinote, kodël amerikieèiai niekaip negali rasti ginklø Irake? Jie tiesiog nemoka naudotis Google!

***

Uþeina programuotojas pas pianistà i sveèius. Apþiuri rojalá... Paskui sako:
- Hmm... Þinai... 84 klaviðai - tai per maþai, ypaè, kai puse ið ju yra funkciniai. Klaviatûra nepatogi, nes tik viena mygtukø eilë... Bet ðtai ideja spaudinëti ´Shift´ koja - tikrai verta dëmesio!

***

Neo myluojasi su Trinity. Staiga ji paklausia:
- Klausyk, o tu antivirusa naudoji?

***

Ant lovos guli nuoga Trinity. Ðalia stovi nuogas Neo. Pasigirsta telefono skambutis. Neo pakelia rageli:
- Operatoriau! Kamasutros programà!

***

Vilkas, apgavæs Raudonkepuraitæ, nubego pas senelæ. Ten jà suedë ir atsigulë i lova. Bet jis nesitikëjo, kad senelis bus toks aktyvus!

Kalbasi du lokiai:
- Þinai, vakar gráþtu ið medþioklës.. Lendu i urvà, o ten taip smirda... Alkoholiu... Paþiûriu: ogi kaþkoks þmogënas guli. Pajudinau, tas atsibudo, paþiûrejo i mane ir sako: ´Vo bl***, uoðvienë atvaþiavo!´

***

Kodël Dievas davë daugiau proto blondinëms, nei karvëms?
Todël, kad vidury gatvës neðiktø.

***

...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.