peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


apynys.peperonity.net

<=Apie karate=>

Gichin Funakoshi, Okinavos mokytojø koledþo profesorius ir Okinavos kovø menø asociacijos prezidentas, yra þinomas kaip modernaus karate ákûrëjas. 1922-aisiais metais jis buvo pakviestas pademonstruoti naujà karatë stiliø pirmojoje nacionalinëje atletikos parodoje Tokijuje. ákvepianti meistro Funakoshi asmenybë turëjo didelè átakà pasirodymui, kuris tapo sensacija. Gausybë praðymø pasiekë meistrà, kol 1936-aisiais metais jis ákûrë Shotokan mokyklà. ði data laikoma Shotokan stiliaus vystymo pradþia.

Sensei Funakoshi buvo ne tik kovø menø genijus, bet ir literatûros talentas, paraðès knygà “Shoto“, kurios pavadinimas reiðkia jo slapyvardá. Funakoshi mokykla buvo þinoma kaip Shoto mokykla, japoniðkai Shotokan. Meistras savo karatë stiliø sukûrë sujungæs dviejø pagrindiniø Okinavos stiliø technikas ir kata. To pasëkoje dabar Shotokan mokykla naudoja galingà Shorei mokyklos technikà bei kur kas lankstesnius Shorin mokyklos judesius.

Kai 1949 metais buvo ákurta japonø karatë asociacija, Gichin Funakoshi dël jo nuopelnø ir gabumø buvo paskirtas Vyriausiuoju Mokytoju. Didis karatë meistras Sensei Funakoshi svarbiausiu karatë treniruoèiø tikslu laikë sportininkø dvasiniø vertybiø ugdymà bei charakterio tobulinimà. Po daugiau nei 75 metø treniravimosi ir karatë mokymo, sulaukæs 88 metø amþiaus, meistras Funakoshi mirë 1957 metais.


Tikras karateka yra tas, kuris su dieviðku rûpestingumu gali rûpintis ir uþjausti kitus neatsiþvelgiant á jø socialinè padëtá, kurio idealai yra taip aukðti ir protas tiek jautrus, kad palieka já virð visø negarbingø ir niekðingø darbø, ir tuo paèiu stiprina jo rankas pakelti tuos, kurie yra kritè - nesvarbu kaip þemai.
Todël galutinis karatë tikslas yra ne laimëjimas ar pralaimëjimas, bet praktikuojanèiø karatë disciplinà charakterio iðvystymas.Sveiki visi! Dþiaugiamës, kad lankotës mûsø svetainëje. Jeigu Jûs domitës Rytø kovos menais, jei ieðkote Vilniuje profesionalaus karatë klubo, kuris gina Lietuvos garbæ Pasaulio ir...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.