peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


apynys.peperonity.net

{{{Karate Istorija}}}

Shotokan – populiariausias karatë stilius, vienijantis daugiausia þmoniø visame pasaulyje.

Dël ávairios kovos technikos, stipriø rankø ir kojø smûgiø, pakirtimø, metimø, karatë ypaè tinka savigynai. Shotokan karatë iðskirtinis bruoþas yra kova iki vieno pergalingo smûgio. Todël treniruoèiø metu pagrindinis dëmesys skiriamas kiekvieno veiksmo iðtobulinimui iki èi-mei (jap.-mirtinas smûgis).

Stiliaus toteminis simbolis – tigras su pakelta deðine letena. Ðio þvëries savybës – jëga, greitis, reakcija, lankstumas, vikrumas apibûdina Shotokan karatë stiliaus kovotojus. Treniruotëse ir varþybose sportininkai dëvi baltà kimono (japonø nacionalinis rûbas), uþsiriða dirþà. Jo spalva nusako pasiektà karatë technikos lygá.

Gichin Funakoshi
Shotokan karatë ákûrëjas Gichin Funakoshi (1869-1957), Okinavos mokytojø koledþo profesorius, literatûros talentas, Okinavos kovø menø asociacijos prezidentas, þinomas kaip ðiuolaikinio karatë pradininkas. 1922 m. pademonstravo karatë stiliø pirmojoje nacionalinëje atletikos parodoje Tokijuje. Jo pasirodymas tapo sensacija. 1936 m. jis ákûrë savo karatë mokyklà Shotokan. Shoto (“puðys ir bangos”) - Funakoshi literatûrinis slapyvardis, Kan – mokykla, klubas. Funakoshi sujungë kelis Okinavos karatë stilius, pirmasis susistemino kovos veiksmus, praturtino stiliaus arsenalà naujais kojø smûgiais, artimos kovos technika.
1949 m. buvo ákurta JKA (Japonijos karatë asociacija). Gichin Funakoshi buvo paskirtas Vyriausiuoju Mokytoju.


2004 m. birþelio 19 d. Prahoje vykusiame Europos JKA (Japan Karate Association) karatë ðotokan jauniø ir jaunuèiø èempionate Lietuvos rinktinës sudëtyje startavo 7 „Karate-do“ klubo atstovai: Jurgita Januðkaitë, Viktorija Bieliauskaitë, Austë Linkevièiûtë, Aurimas Astramskas, Julija Gerasimuk, Ieva Ðliavaitë ir Paula Vorobjova. Geriausiai varþësi Jurgita Januðkaitë skirtingose rungtyse iðkovojusi net tris medalius! 15 metø merginø asmeninëje kumitë rungtyje áveikusios po 3 varþoves finale susitiko dvi mûsø klubo sportininkës: J. Januðkaitë ir V. Bieliauskaitë. Jurgita ðioje dvikovoje buvo pranaðesnë ir tapo Europos jaunuèiø èempione. Abi merginos taip pat dalyvavo komandinëje kata rungtyje ir kartu su Kauno klubo „Era“ atstove Andþelika Martinaityte iðkovojo III vietà. Toká pat apdovanojimà Jurgita Januðkaitë pelnë ir asmeninëje kata rungtyje. Aurimas Astramskas kartu su sportininkais ið Panevëþio ir Kauno nugalëjæ Vokietijos rinktinæ, o pusfinalyje 1:2 pralaimëjæs Serbijos ir Juodkalnijos komandai uþëmë treèiàjà vietà. Neblogai debiutavo tokio rango èempionate ir stiprià kovinæ dvasià pademonstravo Ieva Ðliavaitë, Paula Vorobjova ir Julija Gerasimuk.

Varþybø iðvakarëse buvo surengtas seminaras teisëjams ir instruktoriams. Jame gerai ávertinti Lietuvos teisëjai Laima Griþaitë ir Alfonsas Valuntonis. Jiems patikëta teisëjauti ne tik atrankines, bet ir finalines kovas.

Merginas varþyboms ruoðë Laima Griþaitë, Aurimas Astramskas treniravosi pas Rièardà Piepolá.


á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

FSKA èempionatas (JAV, Las Vegas)

Las Vegase (JAV) ávyko penktasis FSKA (Funakoshi Shotokan Karate Association) pasaulio èempionatas. Jame svariø rezultatø pasiekë LSKF klubuose iðugdyti ir ðiuo metu JAV gyvenantys, besimokantys ir dirbantys sportininkai. Vilniaus “Karate-do” klubo trenerio Rièardo Piepolio auklëtinis Andrejus Èernièenko suaugusiøjø komandinëje kumite rungtyje iðkovojo 3 vietà. Sveikiname!
á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

2003 m. Pasaulio karatë ðotokan èempionatas

2003 10 11-12 d. Ciuriche (Ðveicarija) ávyko Pasaulio jaunimo ir suaugusiøjø karatë ðotokan èempionatas (WSKA). Jame dalyvavo daugiau nei 400 sportininkø ið 21 ðalies. Malonu, kad Lietuvos nacionalinëje rinktinëje buvo ir 6 “Karate-do” klubo atstovai. Tai sportininkai L. Griþaitë, A. Þukova, J. Lazovskaja, R. Duchnoviè, V. Kungys ir rinktinës treneris R. Piepolis. Á finalinæ varþybø dalá pateko Lietuvos moterø kata komandà. Jà sudarë vien mûsø klubo sportininkës (Laima Griþaitë, Anna Þukova ir Julija Lazovskaja). Galutinëje áskaitoje pelnyta 6 vieta. Sëkmingiausiai pasirodë trenerio Rièardo Piepolio auklëtinis Vidmantas Kungys, kuris jaunimo komandinëje kumite rungtyje pelnë 3 vietà ir iðkovojo Pasaulio èempionato bronzos medalá.á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

Gashuku kata special Course seminaras (Vokietija, Gross Umstadt)

2003 05 29-2003 06 01 tradiciniame, viename didþiausiø Europoje kata seminare dalyvavo ir mûsø klubo trenerë Laima Griþaitë. Ðiuo metu ji – viena pajëgiausiø sportininkiø Pasaulyje ðioje karatë rungtyje. Salëje vienu metu treniravosi daugiau nei 300 juodo dirþo meistrø ið Vokietijos, Lenkijos, Èekijos ir kt. valstybiø.á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

Karate-do” sezono uþdarymo vakarëlis (Trakai)

2003 m. birþelio pabaigoje, Trakuose, vyko "KARATE-DO" klubo sezono uþdarymo ðventë. Dalyvavo klubo prezidentas Kazimieras Ðipelis, treneriai. Á ðventæ buvo pakviesti klubo veteranai ir geriausi sportininkai. Neformalioje aplinkoje aptarta klubo veikla, sezono varþybos, artimiausi renginiai, perspektyvos. Sportininkai ir veteranai bendravo tarpusavyje, kartu linksmai praleido vakarà.á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

2003 Liven Cup turnyras (Danija, Arhus)

Kiekvienø metø pavasará, po LSKF vaikø-jauniø pirmenybiø gausus sportininkø bûrys vyksta á tarptautiná turnyrà. 2003 m. kovo 8 d. jaunieji karatistai vyko á Danijà dalyvauti liven Cup turnyre. Á varþybas atvyko 250 dalyviø ið 7 ðaliø. Lietuvos sportininkai iðkovojo 29 taures asmeninëse varþybose. Lietuvos vaikø-jauniø rinktinë pripaþinta geriausia turnyro komanda, bei apdovanota “The Best Team Liven Cup” taure. Neliko be apdovanojimø ir mûsø klubo sportininkai:

Aistë Linkevièiûtë - 1 vieta kumite rungtyje (12-13 m.)
Jurgita Januðkaitë - 1 vieta kumite rungtyje (14-15 m.)
- 2 vieta kata rungtyje (14-15 m.).

á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

LSKF 2003 m. èempionatas (Ðiauliai)

2003 04 12 Ðiauliuose vyko Lietuvos ðotokan karatë èempionatas.
Varþybose dalyvavo 80 geriausiø LSKF sportininkø jaunimo ir suaugusiøjø amþiaus grupëse.
Puikiai pasirodë “Karate-do” klubo sportininkai. Mûsø klubas bendroje áskaitoje uþëmë 2 vietà.

Asmeninëse rungtyse pasiekti rezultatai:

Jaunimo grupëje (15-20 m.)
Vidmantas Kungys - 2 vieta asm. kumite rungtyje
Aistë Aleðkaitytë - 5 vieta asm. kumite rungtyje

Suaugusiøjø grupëje (21 m. ir vyresni)
Laima Griþaitë - 1 vieta asm. kata rungtyje
Romuald Duchnoviè - 2 vieta asm. jiu kumite rungtyje
- 3 vieta asm. kumite rungtyje
Julija Lozovskaja - 2 vieta asm. kata rungtyje
Anna Þukova - 2 vieta asm. kata rungtyje
- 4 vieta asm. kata rungtyje
Sergej Bigiðev - 5 vieta asm. jiu kumite rungtyje
Julija Gerasimuk - 5 vieta asm. kata rungtyje
Ala Grinkeviè - 5 vieta asm. kumite rungtyje
Valerij Raèickij - 5 vieta asm. kumite rungtyje

Komandinëse rungtyse “Karate-do”klubo sportininkø pasiekti rezultatai:

Suaugusiøjø kom. kata (moterys) – 1 vieta
Suaugusiøjø kom. kumite (moterys) – 1 vieta
Jaunimo kom. kumite (merginos) – 2 vieta
Suaugusiøjø kom. kumite (vyrai) – 4 vieta

á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

FSKF kvalifikacinis seminaras (Lenkija, Wroclavas)

2003 03 30 Lenkijoje vyko FSKF tarptautinis karatë seminaras, kuriame dalyvavo ir mûsø klubo sportininkai. Treniruotes vedë Keneth Funakoshi (9 Dan) ir Robert Gomez (WKF pasaulio èempionas kumite rungtyje).

“Karate-do” klubo trenerë Laima Griþaitë sëkmingai ávykdë egzaminuose keliamus reikalavimus ir FSKF vadovas Keneth Funakoshi suteikë 3 Dan laipsná.
Sveikiname!á virðø

--------------------------------------------------------------------------------

LR karatë ðotokan èempionatas (Vilnius)

Dþiugu, kad po keleriø metø pertraukos LSKF èempionatas vyko Vilniuje. Varþybas 2002 11 09 Lietuvos Telekomo sporto centre surengë Vilniaus “Karate-do” klubas. Èempionate dalyvavo 104 sportininkai ið 15 klubø. Gimtajame mieste “Karate-do” klubo sportininkai buvo ypaè kovingi ir bendroje áskaitoje uþëmë 1 vietà Lietuvoje!

Tiek dalyviai, tiek þiûrovai liko patenkinti renginiu. Egzotiðkai atrodë parodomosios þvakës gesinimo varþybos. Èia karatistai turëjo parodyti ypatingà smûgio koncentracijà ir tikslumà. Po kovø sportininkai, treneriai ir sveèiai turëjo ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.