peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Chat room


apynys.peperonity.net

§§§kung fu§§§

2005.07.06. Liepos 17-21dienomis Vepriuose, sodyboje prie eþero, vyks instruktoriø bei asistentø rengimo vasaros stovykla (vedantysis Si-Fu Linas Gudonavièius (3TG)). Rugpjûèio 1-4 dienomis Klaipëdoje vyks vasaros stovykla, kurios metu Si-Kung Maday Norbert (6PG) dalyviams atskleis treèiosios Wing Tsun kungfu formos (meistrø formos BIU DZE) paslaptis!

2005.07.03. Atnaujintas skyrelis „Galerija“. Patalpintos nuotraukos ið seminaro vykusio Vilniuje mokiniams ir Lietuvos kraðto policijai.

2005.06.09. Atidarytas naujas klubas Panevëþyje. Daugiau informacijos „Klubai“.

2005.04.14. Geguþës 6-7 dienomis vyks Wing Tsun Kung Fu seminaras Vilniuje!!! DAUGIAU INFORMACIJOS

2005.03.24.Vilniuje Antakalnio Þirmûnø klube pasikeitë vieta ir laikas.

2005.02.24.Dëmesio! Vilniuje, HELIOS CLUB sporto bare vasario 26 d. Ðeðtadiená nuo 22:00 val. iki 23:00 val. vyks WING TSUN KUNG-FU kovos meno pristatymas ir parodomosios kovos.
Áëjimo kaina 10 Lt, kvieèiame apsilankyti visus jau lankanèius ar ketinanèius lankyti mûsø treniruotes.

2005.01.14. Alytuje pasikeitë vedamø uþsiëmimø laikas.

2005.01.07. Atnaujinta skyrelis „Spaudai“. Patalpinti straipsniai „Wing Tsun – menas apsisaugoti ir dvasiðkai sustiprëti“ bei „Wing Tsun – kovos menas intelektualams“.

2005.01.01. Atnaujintas skyrelis "Spaudai" - Maday Norbert interviu, taip pat skyrelis "Kiti Dokumentai" - Ðiauliø lopðelio-darþelio "Þirniukas" padëka.

2004.12.29. Jums daþnai linki svajoniø iðsipildymo? Taèiau realizuota svajonë mums nebepriklauso. Ir vis dëlto - nebijokite svajoti: kurkite planus, siekite uþsibrëþtø tikslø, tobulinkite savo protà ir kûnà ne tik ateinanèius metus, bet visada. Gyvenimas per trumpas, kad laimæ dalintume á valandas, dienas, mënesius ar metus.

Sëkmingø Jums 2005-øjø!

2004.12.10. Pasikeitë Ðiauliø klubo adresas ir uþsiëmimø laikas.

2004.11.30. Sveikiname visus dalyvavusius seminare ir sëkmingai iðlaikiusius egzaminus. Tikimës visi yra patenkinti gauta technika seminaro metu, taip pat kardeliø...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.