peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


apynys.peperonity.net

!!!!apie muai tai!!!!

DËMESIO!

Organizuojame vasaros sporto stovyklà prie Plateliø eþero ð.m. birþelio
mën. 27 - liepos 6 d. Vienos dienos kaina: 22.00 Lt., reikalinga turëti
miegmaiðá ir kilimëlá.
Nepraleiskite progos pasitreniruoti su geriausiais Lietuvos ir Tailando
(Muai Tai) treneriais.
Smulkesne informacija mob. tel. nr.: 8 698 22063; 8 686 94160


http://biphost.spray.se/Freefight turnyro Latvijoje rezultatai

Liepos 2 d. Latvijos sostinëje Rygoje, naktiniame klube “Faraons” ávyko kovø turnyras, kuriame kovojo ir 4 Lietuvos kovotojai.

Renginio metu ávyko 2 mini GP turnyrai pagal freefight ir K-1 taisykles. Turnyre dalyvavo kovotojai ið Lietuvos, Latvijos, Maroko ir Olandijos.

Ið pradþiø vyko kovos pagal K-1 taisykles.

1-oje kovoje ( K-1 ) Koos Wessels nugalëjo Jevgenijø Paðkevièiø 3R KO. Pirmajame raunde Jevgenij dominavo prieð 12 kg sunkesná prieðininkà ir nuolat já spaudë. Antrajame raunde Olandijos kovotojas perëmë iniciatyvà ir pasiuntë Lietuvos kovotojà á nokdaunà, po kurio Jevgenij greitai atsigavo ir toliau tæsë kovà. Treèiojo raundo pabaigoje Wessels stipriai smogë Lietuvos kovotojui á galvà. Jevgenij po ðio smûgio nebegalëjo toliau tæsti kovos.

2-oje kovoje ( K-1 ) Hackim Ackbar nugalëjo Artûrà Liutikà 2R KO. Ði kova tapo tikra viso kovø renginio puoðmena. Artûras Liutikas paskutiniu momentu pakeitë Baltarusijos kovotojà, pasaulio uðu-sanda viceèempionà ir PRIDE veteranà Denisà Sobolevà , kuris nespëjo laiku gauti vizos. Kovai prasidëjus, lietuvis pradëjo spausti po visà ringà Maroko atstovà. Ackbar nesitikëjo tokios 23 kg lengvesnio prieðininko atakos ir turëjo visà laikà gintis. Jis pirmajame raunde net 3 kartus atsidûrë nokdaune, bet teisëjai jø neuþfiksavo. Antrajame raunde Artûras vël pradëjo spausti prieðininkà po visà ringà, bet raundo vidury praleido smûgá á krûtinæ ir negalëjo toliau tæsti kovos.

3-oje kovoje ( Freefight ) Danielius Razmus nugalëjo Evertà Fyeetà, pakeitæs Lietuvoje gerai paþástamà Andræ Fyeetà, 2R Pasidavimas (Kelio sausgysliø...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.