peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

E-Mail to me


apynys.peperonity.net

----karate-do----

Ið kur atsiranda samdomieji apsauginiai, laisvieji ðauliai?
Ið esmës beveik visi tokie kûnsargiai á tà “tarnybà” ateina ið sportininkø tarpo. Man atrodo. Gana ádomi paties Timûro gyvenimo istorija. Jis – aukðtos klasës profesionalas. Tai man pasakojo jo draugai, o ne jis. Bet kai kà ir Timûras atskleidë: “Nuo penkeriø – ðeðeriø metø metø tëvas mane mokë boksuotis. Jis nebuvo profesionalas, bet jaunystëje boksavosi. Pradþioje, tai buvo þaidybinis boksas, bet jau nuo 10-12 metø að kaþkaip ëmiau muðtis. Keturiolikmetis susiþavëjau Rytais, jø imtynëmis, o toliau – radau pogrindinæ karatë sekcijà ir ëmiau rimtai treniruotis. Iðmokau 4 karatë stilius, kun-fu, girto sensëjo mokyklà, lipniosios rankos mokyklà. Ásisavinau jogà – ir teorijà, ir praktikà. Dabar, jos dëka, galiu beveik akimirksniu atsipalaiduoti, lengvai nusiskausminti, sulaikyti kraujavimà, normalizuoti kraujospûdá.
Pradþioje mûsø treniruotës dar buvo tokios: penkis-ðeðis sykius per savaitæ - rytà ir vakare po dvi valandas. Buvo laikotarpis - ir kai po keturias: du kartus kiekvienà dienà. Esu iðmokæs þudymo meno ir galiu tai daryti ávairiausiais bûdais. Tiesà sakant, bet kuriuo po ranka pasitaikiusiu daiktu: pavyzdþiui, degtuku, kostiumo saga arba sudauþyto butelio ðuke. Man tai – vaikiðki iðdykavimai. Ið 15-20 metrø nuotolio að galiu spjauti skutimosi peiliukà ir perrëþti miego arterijà arba kà nors kita. Puikiausiai ðaudau visø rûðiø ðaunamaisiais ginklais. Galiu vikriausiai naudotis bet kurios formos ir dydþio peiliais. Moku fechtuotis, kautis kardais ir lazdomis, gerai suku “nunèiakus”, dirbu su siurikenais (juos vadina skraidanèiomis þvaigþdëmis) ir kubatana (tokia trumpa lazdelë, o kas jos neþino, tam ir nereikia…)
Profesionaliai vairuoju maðinas, gerai susigaudau jø mechanizmuose. Galiu, vaþiuodamas 90 km per valandà greièiu, pasukti staèiu kampu ir neapsiversti; galiu apsiversti ir vël atsistoti ant ratø; galiu vaþiuoti dviem ratais, atsiplëðti nuo “uodegos”. Bet vis dëlto pirmiausia mane mokë meno...
Message*:


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.