peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ateik.peperonity.net

Kaip tuninguoti automobili :) <<

Patarimai kaip patobulinti savo automobilá
Lietuva yra tarp pirmaujanèiø Europos ðaliø, kurioje sëkmingai plëtojamas automobiliø tobulinimas („tiuningas“).

Lietuviðkas tiuningas turi gilias tradicijas. Dar sovietiniais laikais bûdavo ið esmës perdaromi tuomet labai populiarûs „Þiguliai“ ir „Moskvièiai“. Kieti pacanai ant „Þiguliø“ (1 ir 11 modelio) priekiniø þibintø dëdavo plastmasines lëkðtes (þalias, o geriausia - raudonas), ant galines palangës - futbolo kamuolá, virð prietaisø skydelio - karûnà, ant bëgiø rankenos prisukdavo kaliniø darbo rankenëlæ su roþe. Ant galinio vaizdo veidrodëlio bûdavo pakabinamas velniukas, vairas apsiuvamas kailiu. Moskvièiai galëdavo didþiuotis iðkeltom ðiknom, priekyje átaisytu „atboiniku“ ir ant galiniø dureliø orlaidþiø uþklijuotom izoliacijos juostelëm. Dar ir dabar galima pamatyti pirmukà Þiguli su juodai uþtamsintais stiklais, ant stogo priklijuota plastmasine „mobiliako“ antena, ið vidaus bumbsinèia rusiðka muzika.

Neseniai árodyta, kad panaðûs tiuningo elementai labai pagerina automobilio charakteristikas. Paimkime populiariausià Marijos þemës maðinà - Volkswagen Golf. Padarykime toká eksperimentà - pasiimkime sumuðtiniø visai dienai, termosà arbatos, taburetæ, ir nuvaþiuokime á judrià sankryþà, pvz. Savanoriø ir Taikos pr. Pasistatykime taburetæ ant ðaligatvio, atsisëskime taip, kad galëtume matyti, kaip pajuda automobiliai uþsidegus þaliam ðviesoforo signalui. Pastebësime, kad Golfai, ant kuriø galinio stiklo uþklijuotas lipdukas „Golf“, beveik 100% daro visus pensininkus. Kà tai reiskia? O gi tai, kad lipdukas „Golf“ padidina automobilio galingumà 18-22%. (Po 2-3 val. bandymo galima suvalgyt sumuðtinius). Tæsdami bandymà, pamatysime, kad Golfas su 1.6 dyzeliniu varikliu, ant kurio uþklijuotas þenkliukas „GTI“ ir uþdëti platûs ratai, negailestingai daro visus moskvièius ir opelius, kurie pagarbiai traukiasi á ðonà. Patys kieèiausi pacanai vaþinëja su Golfais, kurie papuoðti dvigubom juostom per visà kapotà, stogà ir bagaþinæ (kuo labiau spalvos nesiderina, tuo geriau), be to, ant priekinio stiklo turi bûti geltonom raidëm paraðyta „VW GOLF KLUBAS“. Galiniai langai turi bûti uþtamsinti, ið vidaus turi sklisti rusiðka muzika (pvz. „Nu gdie þe vy devèionki“ arba „Ja samyj krutoj parniðka“). Dvigubos juostos variklio galingumà padidina 35%, o lipdukas sumaþina oro pasiprieðinimà net 2 kartus.

Ðitaip paruoðtas automobilis Golf - puikus sportinis gatviø automobilis, kuris visiems kala á klynà. Kur kas sudëtingesnis tiuningas yra ant surûdijusio duslintuvo uþmauti chromuotà dvigubà „ðnipà“ ir á vienà skylæ átaisyti specialø tiuninginá ðvilpukà (ið Gariûnø). Mindant pedalà girdimas ðvilpesys. Aplinkiniai galvoja, kad cia Turbo. Deja, ne. Iki pilno turbinimo dar BÛTINA uþklijuoti ant bagaþinës dangèio þenkliukà „Turbo“ (tinka nuo bet kokios maðinos). Tada bus pasiekta tiuningo virðûnë.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.