peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


ateik.peperonity.net

Patarimai troleibuso keleiviui :) <<

{patarimai troleibuso keleiviui}

Pagrindinis: Jei gali nevaþiuoti troleibusu, tai ir nevaþiuok. Jei jau visgi tenka pasinaudoti ðiuo keistu daiktu, laikykis sekanèiø taisykliø:
1. Stenkis álipti á troleibusà dar transporto mazge. Tada turësi nors miglotà galimybæ iðsikovoti sëdimàjà vietà, kitaip vadinamà këde. Tvirtas këdës perimetras ið karto suteikia tau pranaðumà troleibusiniuose karuose dël iðlikimo.
2. Jei atsisëdæs nori ramiai sëdëti ar net snausti, sësk á galà. Ten pavojø þymiai maþiau - nebent gali apvemti koks sublogavæs vamzdyje gyvenantis keleivis ar duoti per fasadà savimi pasitikintis penkiolikmetis (vyresni banditai paprastai vaþinëjasi nuosavomis maðinomis, saugodami savo kaulus nuo troleibusiniø koðmaro).
3. Jei aplinkybës susiklostë nepalankiai ir teko atsisësti priekyje, pasiruoðk dvasinei ir fizinei kovai su beveide armija invalidø, pensininkø ir prijauèianèiø. Tau prireiks neregëtos dvasinës stiprybës ir susitelkimo atsispirti jø graudenimams, maldavimams, grasinimams ir kitokiems poveikio metodams, kuriuos minëti asmenys paprastai naudoja siekdami priversti sëdintájá atsistoti (pavykus jø dviveidiðkumas iðryðkëja kaip ant delno - vos atsilaisvinus vietai jie mikliai jà uþima patys).
4. Kaip maro venk naujo modelio troleibusø. Jie pasiþymi tuo, kad turi atskirà tvirtà stûmoklá kiekvienai durø pusei. Troleibuso keleiviø kiekiui virðijus kritiná, tvirtasis stûmoklis desperatiðkai stengiasi uþdaryti duris, kas paprastai baigiasi stûmoklio lûþimu ir dvigubai kritiniu keleiviø kiekiu paskui þuvusájá vaþiuojanèiame troleibuse, kas savo ruoþtu iððaukia dar vienà stûmoklio lûþimà ir... Kaip supratote, tai panaðu á grandininæ reakcijà. Neuþilgo pusë miesto eina pësèiomis (kà protingi pilieèiai daro ið pat pradþiø). Tuo tarpu senieji troleibusai yra labiau pritaikyti lietuviðkam gyvenimo bûdui. Jø durys esant perkrovai tiesiog nepajëgia uþsidaryti, ir paslaptingo autostabilizatoriaus poveikio dëka keleiviø masë bûna priversta pati sumaþëti iki þemiau kritinës. Dalis vos netapusiø keleiviais asmenø lieka laukti sekanèio keturraèio átaiso, taèiau laimingieji sëkmingai pasiekia tikslà (arba, kaip buvo anksèiau pastebëta, vaþinëjasi ratu).
5. Jei tavo pavardë atsitiktinai Pavarotti arba tiesiog nori iðsirëkti - mauk tiesiai á troleibuso pradþià. Ten visada lygiagreèiai rutuliojasi bent trejetas ugningu konfliktø. Gali prisijungti prie bet kurio ið jø ar prie visø kartu - esmës tai nekeièia, uþsiëmimo turësi bent valandai.
6. Niekada nesitikëk sulaukti troleibuso greitai.
7. Niekada nesitikëk sulaukti troleibuso.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.