peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


austeja.peperonity.net

*Pagalba*

Prie liauno medelio kamieno sodininkas pritvirtino stora uosio kuola, kad sis ji laikytu ir padetu tiesiai augti.

Kilus vejui, jaunasis medelis imdavo purtyti savo vis veslesne galva, muistytis ir saukti:

- Paleisk mane, susimildamas! Ko taip stipriai laikai? Paziurek, visi soka kartu su veju. Kodel tik as turiu stoveti kaip ibestas?

- Tu suluztum, - ramiai atsakydavo kuolas. - Arba isaugtum kreivas, sulinkes ir negrazus.

- Paleisk mane, senas pavyduoli, sakau tau!

Jaunasis medelis is visu jegu stengdavosi istrukti, bet neperkalbamas kuolas tvirtai ji laike savo kietomis rankomis.

Vienà vasaros vakarà tvykstelëjo þaibai, sugriaudëjo perkûnija, ið dangaus pasipylë smarki kruða. Atûþë nuoþmus ðkvalas. Blaðkomos ánirtingø vëjo gûsiø, medelio ðakos traðkëjo, o lapø vainikas ðlavë þemæ. Stipresni ðuorai rovë já su visomis ðaknimis.

- Man galas, - iðsigando medelis.

- Laikykis, sûnau! - suðuko senasis kuolas ir, átempæs visas savo mediniø raumenø jëgas, metë ryþtingà iððûká vëtrai.

Prasidëjo ilga, nuoþmi, sekinanti kova. Galiausiai vëjas nurimo, o medelis liko sveikutëlis. Tik senasis kuolas buvo negyvas: styrojo nebylus, suskaldytas á dvi sueiþëjusias nuolauþas. Viskà supratæs, medelis pravirko graudþiomis aðaromis:

- Nepalik manæs! Man tavæs reikia!

Taèiau atsakymo neiðgirdo.

Nuskilusi kuolo dalis, laikoma virvës, vis dar buvo prisiðliejusi prie medelio kamieno. Tai atrodë lyg paskutinis apkabinimas.

Ðiandien pro ðià vietà þingsniuojantys praeiviai gërisi tvirtu medþiu, kuris, kilus vëjui, regis, ðvelniai supa senà sudþiuvusio medþio pliauskà.

--------------------------------------------------------------------------------


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.