peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


austeja.peperonity.net

{>>Menesienos<<}

Ðiltas vasaros dangus,
Skliautas þvaigþdëmis tamsus.
Mënesienos tamsume
Tu lieti akim mane.
Kojas plauna jûros laðas,
Plaukuos nardo vëjas maþas.
Romantika... Ji taip toli nuo èia!
Bet ji atplauks pas mane nejuèia.
Pridësiu skruostà prie akmenø,
Nuridensiu aðarà krantu sûriu.
Jûra oð , bangos triukðmaus,
Mano gyvenimas tolyn vis plauks ir plauks.
Lûpas iðvysiu tavame veide,
Pabuèiuosiu ramiai ir virsiu bangele...
Krantuos bëgiosiu , á jûrà krisiu,
Kaþkur tolyn nuo tavæs vis brisiu.
Tavo akys praras paskutinæ viltá,
Sûrus vanduo nuþudys tavo ðirdá.
Bet nepasiduosi - vëjui plazdant ðauksi,
prieð tamsiàjà jûrà tu atsiklaupsi.
Aðaros laðu, savàja ranka
Iðraðysi vardà smëlëtam krante.
Vardà tos , kurià tu mylëjai,
Vardà, kurá iðgirdæs tylëjai.
Bet negailestinga jûros banga
Nuplaus já mënesienos rauda.
Vilsiesi dar kada nors iðvysti mane,
Bet sparnus sudëjus pavirsiu þvaigþde.
Mënesienos tyloje, jûros bangø oðime,
Tu visuomet matysi, girdësi mane.
Akmenø krûva krante laidos mûsø meilæ.
Su þuvëdra akyse að þiûrësiu tau á veidà.
Smëlëtom rankom paliesiu tavo sielà...
Sielà, su kuria man buvo saulëtai miela.
Tu klûposi krante, verksi naktyje,
Mirsi ið sielvarto ir sugráði tyloje.
Surasi mane jûros dugne
Ir gelsvø svajoniø sparnu skraidysim drauge.
Jûra vël oð balsu,
Nuplaus meilës kapà savuoju skausmu.
Nurims banga, nutils daina,
Tik danguje skraidys meili tyla...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.