peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


birbine.peperonity.net

::Lietuva::

Lietuvos motokroso èempionato 4 etapo I grupës trumpa apþvalga

Ávyko Lietuvos motokroso èempionato prieðpaskutinio etapo I grupës varþybos Këdainiuose. Ðá èempionatà sudarys tik 5 etapai. II grupës varþybus ávyks Rugpjûtá ávyks tytuvënuose. Paskutinis etapas planuojamas Rugsëjo 11-12 dienomis Ðiauliuose. Ðiose varþybose dël rieðo traumos negalëjo dalyvauti stipriausias Lietuvos sportininkas A. Gelaþninkas. Atvyko tik vienas sveèias ið Latvijos A. Litvinovas.
Taigi, 50A klasëje ðiais metais be konkurencijos vaþiavo R. Visockis(´Vaikø motoklubas´). Ðiose varþybose jis taip pat abu vaþiavimus atvaþiavo pirmas. Antras liko V. Kaunietis (´Baltijos motoklubas´), treèias A. Jasikonis (´Uralis´). Lietuvos èempionato áskaitoje stipriai atitolo nuo persekiotojø R. Visockis.
Lietuvos èempionato 50A klasës áskaita po 4 etapø:
1. R. Visockis (´Vaikø motoklubas´) 192 tðk.
2. V. Kaunietis (´Baltijos motoklubas´) 182 tðk.
3. L. Èeikauskas (´Vaikø motoklubas´) 152 tðk.
4. A. Jasikonis (´Uralis´) 148 tðk.
5. S. Vespenderis (´Partneriai´) 134 tðk.
Vyresni vaikai varþësi 85cc klasëje. Èia nepavejamas buvo V. Buèas (Ðauliai). Nepaisant to, kad pirmajame vaþiaivme ið starto iðvaþiavo paskutinis, jis abu vaþiavimus baigë pirmoje pozicijoje. Ðiame etape antràjà vietà uþëmë M. Stasytis (´Partneriai´), jis pirmàjá vaþiavimà baigë 4 vietoje, o antràjá - 2. Treèiàjà vietà iðkovojo R. Machrov (´Kyviðkës´). Ketvirtas liko jauniausias ðios klasës sportininkas N. Rukðtela (´Porteris.com´), pirmàjá vaþiavimà baigæs tik 5 vietoje, antrajame labai stipriai susikovë su R. Machrov ir likus 2 ratams iki finiðo aplenkë. Ateinatá sezonà ðioje klasëje nebevaþiuos M. Jonavièius ir R. Machrov.
Lietuvos èempionato 85cc klasës áskaita po 4 etapø:
1. V. Buèas (´Ðauliai´) 197 tðk.
2. M. Jonavièius (´Robusta´) 169 tðk.
3. R. Machrov (´Kyviðkës´) 160 tðk.
4. M. Stasytis (´Partneriai´) 143 tðk.
5. N. Rukðtela (´Porteris.com´) 136 tðk.

Mëgëjø klasëje 500C be konkurencijos vaþiavo Pakruojo ´Robustos´ sportininkas G. Garðka, jis ir ðiame etape abiejuose vaþiavimuose finiðavo pirmas. antras liko Patyræs motokroso veteranas S. Zalinkevièius (´Agaras´). Treèias ´Porteris.com´ sportininkas G. Matulis.
Lietuvos èempionato 500C klasës áskaita po 4 etapø:
1. G. Garðka (´Robusta´) 200 tðk.
2. S. Zalinkevièius (´Agaras´) 176 tðk.
3. G.Matulis (´Porteris.com´) 143 tðk.
4. S. Juocys (´Motodinamika´) 121 tðk.

Stipriausi sportininkai vaþiavo 500A klasëje. Ðioje klasëje sulaukëmë vienintelio sveèio ið Latvijos A. Litvinovs. Dël traumø negalëjo vaþiuoti S. Stankus (´Ðauliai´) ir A. Gelaþninkas (´Robusta´), po ilgos pertraukos vël vaþiavo E. Karaliûnas (´Motodinamika´). Abiejuose vaþiavimuose nepralenkiamas buvo A. Litvinovs (Latvija). L. Ðiauèiûnas (´Robusta´) pirmajame vaþiavime atvaþiavo antras, o atrame - besivydamas D. Pozniakà pametë sedynæ. Taigi, bendroje ðio etapo áskaitoje jis uþëme 3 vietà. D. Pozniakas (´Paurio-KTM´) ramiai ir uþtikrinta vaþiuodamas iðkovojo antràjà vietà, o ketvirtas liko patyræs ðio sporto veteranas A. Ramanauskas (´Miraþas´).
Lietuvos èempionato 500A klasës áskaita po 4 etapø:
1. D. Pozniakas (´Paurio-KTM´) 164 tðk.
2. A. Gelaþninkas (´Robusta´) 150 tðk.
3. L. Ðiauèiûnas (´Robusta´) 149 tðk.
4. O. Agafonovas (´Baltijos motoklubas´) 124 tðk.
5. A. Ramanauskas (´Miraþas´) 115 tðk.

Lenktyniø protokolas
Lenktyniø nuotraukos

Artimiausios varþybos bus Baltijos komandinio èemionato II etapas Liepos 10 d. Pakruojyje. Pertraukoje planuojamos 50cc ir 65cc vaikø motokroso lenktynës.Panaðûs tekstai skyriuje Naujienos Lt
Vaikø Pasaulio taurë
Paskelbta: 2004.07.26
Trumpai: Këdainiuose ávyko vaikø Pasaulio taurës varþybos
Praëjo 3 Lietuvos èempionato etapai
Paskelbta: 2004.06.21
Trumpai: Birþelio 19-20 dienomis Ðiauliuose ávyko 3 Lietuvos etapas. Tai geriausiai suorganizuotos varþybos ðiais metais.
Trumpai apie Panevëþio motokrosà
Paskelbta: 2004.06.08
Trumpai: Panavëþyje ávyko komercinës motokroso varþybos A. Ramono taurei laimëti.
Motokrosas Kupiðkyje
Paskelbta: 2004.06.02
Trumpai: 2004-05-29, Ðeðtadiená, Kupiðkyje, buvo suorganizuotos motociklø kroso 50 ccm klasës ir BMX dviraèiø kroso varþybos skirtos tarptautinei vaikø gynimo dienai.
Po dviejø etapø pirmauja Pakruojo ´Robusta´
Paskelbta: 2004.05.26
Trumpai: Praëjus Lietuvos èempionato dviem etapam pirmauja Pakruojo ´Robusta´, antroje vietoje yra gausi Ðiauliø ´Ðauliai´ ekipa.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.