peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


birbine.peperonity.net

::Latvija::

Komercinës varþybos Latvijoje

Varþybø dienà oras buvo labai permainingas. Pirmieji vaþiavimai ir treniruotës vyko sausoje trasoje, o prasidëjus antriesiems vaþiavimams pasipylë lietus ir lenktyniø trasa neiðdþiuvo iki pat lenktyniø pabaigos. Pirmieji startavo jauniausieji Lanktyniø dalyviai vaþiuojantys 65cc klasëje. Pirmojo vaþiavimo startà Laimëjo ´Porterio´ atstovas Nerijus Rukðtela. Nuo pat starto uþvirusi atkakli kova tarp lyderiø T. Macuks, T. Vilèins, A. Ðtendenbergs ir N. Rukðtela. Mûsø sportininkui ðokant antajame rate per tramplynà lûþo galinio amortizatoriaus tvirtinimas ir turëjo pasitraukti ið varþybø. Kitas Porterio atstovas S. Puroðius liko ðeðtoje vietoje. Antrasis vaþiavimas vyko lyjant stipriam Lietuvui, taèiau lyderiai nepasikeite ir visi finiðavo tokia paèia tvarka kaip ir pirmajame vaþiavime. Labai nepasisekë S. Puroðiui, kuris lenkdamas ketvirtoje vietoje esantá J. Karklinð griuvo ir kol pasikëlë ir uþsivedë motociklà kiti sportininkai já aplenkë visu ratu. Taigi, glautinëje áskaitoje pirmas - T. Macuks, antras - T. Vilèins, treèias - A. Ðtendenbergs. Truputi vyresni vaikai lenktyniavo 85cc motociklø grupëje. Èia abiejuose vaþiavimuose be konkurencijos atvaþiavo D. Livs. Abu vaþiavimus treèioje vietoje baigë lietuvis V. Buèas. Pirmajame vaþiavime ketvirtoje pozicijoje, o antrajame - antroje atvaþiavæs D. Ivanovs bendroje áskaitoje uþëmë antrajà vietà. Stipriausieji sportininkai varþësi Open klasëje. Ðioje klasëje vaþiavo ir geriausias Lietuvos sportininkas A. Gelaþninkas po truputi atsigaunantis po traumos. Pirmajame vaþiavime pirmas atvaþiavo Lietuvos atstovas, paskui já A. Litvinovs ir L. Kozlovskis. Atrasis vaþiavimas vyko ant ðlapios trasos. Arûnui ðá kart nepasisekë ir griuvo. Taèiau bendroje áskaitoje jis atvaþiavo antroje pozicijoje. Pirmas buvo A. Litvinovs, treèias - L. Kozlovskis. 125cc klasëje L. Ðiauèiûnas bendroje áskaitoje uþëmë ketvirtàjà vietà. Birþietis D. Grundelë tarp 500A sportininkø liko 14 vietoje. Mëgëjø grupëjë lyderiavo Lietuvos sportininkai. Labai gerà sportinæ formà pasiekæs G. Garðka kuris pirmajame vaþiavime uþëmë antràjà, o antrajame - pirmàjà vietas ir bendroje áskaitoje nugalëjo savo klasëje. Antroje vietoje liko kitas Lietuvos atstovas G. Stankevièius ið Ðiauliø. E. Maciûnas vaþiuojantis Suzuki DR400 motociklu bendroje áskaitoje iðkovojo septintàjà vietà.

Panaðûs tekstai skyriuje Pabaltijo èempionatai
Baltijos jauniø èempionato IV etapas
Paskelbta: 2004.08.03
Trumpai: Ðiose varþybose dalyvavo keturi Lietuvos atstovai: N. Rukðtela, S. Puroðius, V. Buèas ir A. Jasikonis.
Ivyko 3 Latvijos èempionato etapas
Paskelbta: 2004.06.30
Trumpai: Ðiame etape labai gerai sudalyvavo Lietuvos sportininkai
Baltijos vaikø èempionatas po 2 etapø
Paskelbta: 2004.05.26
Trumpai: Ðiame èempionate dalyvauja keli jaunieji Lietuvos sportininkai. Lietuviai ðiose varþybos pasirodo tikrai neblogai.
Baltijos jauniø èempionato I etapas
Paskelbta: 2004.04.26
Trumpai: Ðiose varþybose dalyvavo ir keli Lietuvos sportininkai.
Latvijos èempionato 1 etapas
Paskelbta: 2004.04.20
Trumpai: Ávyko pirmasis Latvijos èempionato etapas ðalia Kegums miesto. Ðiose varþybose vaþiavo ir keletas Lietuvos sportininkø.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.