peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


birbine.peperonity.net

::Pasaulis::

14 Pasaulio motokroso èempionato etapas

Po lietingos nakties trasa pasidarë labai slidi, daugelis lenktynininkø sekmadienio apðilime daugiausiai reguliavo savo motociklus ir pieðë naujas vaþiavimo trajektorijas. S. Sword gráþo ið ligoninës ir bandë vaþiuoti su skaudanèiø kaklu, taèiau Honda vairuojantis sportininkas negalëjo pasiprieðinti lyderis.
MX1 klasëje M. Pichon laimëjo pirmàjá startà, taèiau S. Everts iðkart pakibo ant jo galinio rato antrajame posûkyje. Penktajame rate M. Pichon suklydo ir griuvo. Kol jis pasikëlë motociklà ir uþsikûrë prarado labai daug laiko, prarado galimybæ pasivyti ir aplenkti ðio sezono lyderá S. Everts. Pirmàjá vaþiavimà laimëjo S. Everts, po jo finiðavo M. Pichon, J. Choppins, A. Meo vaþiuojantis dvitakèiu Kawasaki motociklu. Antrajame vaþiavime taip pat startà laimëjo M. Pichon. S. Everts praloðë ðá startà ir tik po pirmojo rato atsidûrë treèiojoje pozicijoje. Kitame rate Belgas aplenkë S. Ramon ir lenktynes baigë antrojoje pozicijoje. Ðiame vaþiavime jokiø vilèiø konkurentams nepaliko Prancûzas M. Pichon, kuris finiðavo pirmoje vietoje ir laimëjo etapà. Treèias ðiame etape liko J. Choppins.
MX2 klasës varþybos buvo daug ádomesnës, nei MX1. A. Cairoli ir M. Maschio kovojo dël pirmos vietos, taèiau Cairoli griuvo ir savo antrà vietà uzleido A. Chiodi. treèioje vietoje finiðavo C. Federici. Abu KTM atstovai nebaigë pirmojo vaþiavimo B. Townley griuvo, o De Reuver sugedo greièiø dëþë. Taèiau ðie du sportininkai dominavo antrajame vaþiavime. De Reuver laimëjo antràjá startà ir pirmavo lenktynëse 14 ratø, taèiau lenktyniø pabaigoje já aplenkë komandos draugas B. Townley. Labai graþu buvo þiûrëti Maschio vaþiavimà, kuris su neveikianèiu uþpakalinio rato stabdþiu sugebëjo finiðuoti ðeðtoje vietoje. Gamyklinës Kawasaki komandos atstovas ðlaimëjo ðá etapà, antroje vietoje liko S. Pourcel, kuris pirmà kartà uþkopë ant pakylos. Treèioje pozicijoje liko C. Federici.
Po varþybø M. Pichon sakë: ´Per diena trasa pasikeitë labai stipriai palyginus su vakar. Að padariau klaidà bereguliuodamas savo pakabà pirmajam vaþiavimui, taèiau antrajame vaþiavime motociklas dirbo puikiai. Að laimëjo abu startus ir antrajame vaþiavime vaþiavau tikrai greitai, kad truputi atitrûkèiau. Að suprantu, kad ðiais metais man neámanoma tapti èempionu bendroje áskaitoje, taèiau su komanda dirbame, kad kitais metais ðá tikslà ávykdytume.
S. Everts:´Að nesitikëjau ðiose varþybose uþsitikrinti èempiono titulo. að þinojau, kad niekas negali ðiame etape kovoti dël pirmos vietos, tik að arba M. Pichon. Mano startai ðiemet tikrai blogi ir að neþinau kodël.´
MX2 klasës nugalëtojas M. Maschio: ´Mes dirbome ðiais metais labai daug prie naujojo motociklo, taèiau komanda man jo niekad neduodavo varþyboms. Pagaliau, mano laimei, gavau naujo modelio variklá ir man pasisekë. Að maèiau, kad Cairoli vaþiuoja labai nestabiliai ir tikëjausi jo griûvimo. Tai ir ávyko. Antrosis vaþiavimas buvo daug sunkesnis að uþgesinau variklá ketvirtajame rate ir varþybø pabaigoje að neturëjau galiniø stabdþiø. Galø gale að iðkovojau pergalæ ðiame etape ir tikiuosi ði sëkmë ákvëps mane ir kitame sezone daug dirbti.
MX1 14 etapo bendroji áskaita:
1. Pichon, Mickael 47
2. Everts, Stefan 47
3. Coppins, Joshua 40
4. Strijbos, Kevin 30
5. Seguy, Luigi 28
6. Dobes, Josef 27

MX1 Po 14 etapø bendroji áskaita:
1. Everts, Stefan 619
2. Pichon, Mickael 526
3. Coppins, Joshua 481
4. Ramon, Steve 410
5. Strijbos, Kevin 390
6. Leok, Tanel 318

MX2 14 etapo bendroji áskaita:
1 Maschio, Mickael 40
2 Pourcel, Sebastien 38
3 Federici, Claudio 36
4 Cairoli, Antonio 34
5 Townley, Ben 25

MX2 Po 14 etapø bendroji áskaita:
1 Townley, Ben 522
2 Rattray, Tyla 426
3 Sword, Stephen 382
4 Cairoli, A. 371
5 Maschio, M. 343

Panaðûs tekstai skyriuje Pasaulio èempionatas
Nacijø motokroso dalyviø sàraðas
Paskelbta: 2004.09.08
Trumpai: Spalio 2-3 dienomis Olandijoje ávyks Nacijø motokroso varþybos, kuriose dalyvaus stipriausi pasaulio motokrosininkai.
I. Ðteinbergs pasaulio èempionate
Paskelbta: 2004.08.05
Trumpai: Ávyko 12 pasaulio motokroso èempionato etapas Èekijoje. Nugalëtojais tapo: B. Townley ir M. Pichon
Ávyko 11 motokroso pasaulio èempionato etapas
Paskelbta: 2004.07.08
Trumpai: Ðvedijoje liepos 3-4 dienomis ávyko 11 pasaulio motokroso èempionato etapas. Lenktyniø per savaitgalá susirinko pasiþiûrëti 16 tûkst. ðio sporto entuziastø.
S. Everts ir toliau didina savo persvarà
Paskelbta: 2004.06.16
Trumpai: Birþelio 12-13 dienomis Italijoje ávyko Pasaulio motokroso èempionato etapas. S. Everts laimëjo MX1 grupëje, o MX2 klasëje nugalëjo A. McFarlane
Pasaulio motokroso èempionato 8 etapas
Paskelbta: 2004.06.10
Trumpai: S. Everts eiliná syká nugalëjo varþybose. Per lenktyniø savaitgalá apsilankë apie 30 tûkst. þiûrovø.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.