peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


brakerys.peperonity.net

@_-SeX FaiLai-_@

“Nuodemingas daikciukas“
:::::::::::::::::

Londono mokslo muziejuje atidarytoje parodoje „Nuodemingi daiktai“ demonstruojami ávairiausi árenginiai, seniau medikø naudoti seksualumui „gydyti“ ir ávairiems kûno poreikiams tenkinti. Be kitø ten galima rasti ir ðá, pagal paskutiná 1930 m. mados ir technikos þodá pagamintà, vibratoriø! Pasirodo, vibratorius iðrado gydytojai vyrai, ir jie buvo skirti kovoti su tais laikais populiaria moterø tarpe liga – isterija! Elektriniai árenginiai daug efektyviau atlikdavo masaþà, kurá anksèiau gydytojai darydavo rankomis, be to, jais naudotis galëjo ir neturintys patirties þmonës. Muziejuje eksponuotas egzempliorius buvo vienas paskutiniø modeliø, skirtø gydytojams – po to rinkoje atsirado vibratoriø, kuriuos moterys galëjo paèios naudoti namie.

Aiðku, jis labiau primena plaukø dþiovintuvà, bet tai buvo aukðèiausios technologijos gaminys! – pristato eksponatà muziejaus kuratorius Davidas Rooney.
Netikras pavojus
:::::::::::::::::
Po lytiniø santykiø gulëjau karðtoje vonioje. Staiga pasidarë bloga, ëmë raiþyti gimdà. Ar tai galëjo bûti persileidimas?
Jovita, 21 m.

Po lytiniø santykiø reikia keliø dienø, kad spermatozoidai susijungtø su kiauðinëliu, dar keliø, kad jis ásitvirtintø gimdoje ir dar poros – kad atsirastø pirmieji nëðtumo poþymiai. Ið karto po lytinio akto jokio nëðtumo bûti negali.Noriu pradëti lytiná gyvenimà su mylimu vaikinu, þinoma naudosimës prezervatyvais. Bet ar tiesa, kad pradëjusios lytiná gyvenimà merginos nustoja augusios?
Lina, 14 m.

Ðie du dalykai (augimas ir lytinis gyvenimas) eina lygiagreèiai, taèiau nepriklauso vienas nuo kito. Merginø ûgis labiau priklauso nuo to, kaip greitai kojø kaulø kremzlës virsta kauliniu audiniu. Daþniausiai lytiniai hormonai ðá procesà sulëtina. Jei tavo organizme jø bus daug, augimo procesas ið tiesø gali sustoti. Tad apsidrausdama gal seksà atidëk bent keleriems metams?Patiriant orgazmà, iðsiliedavo baltos spalvos sperma, o...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.