peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


brakerys.peperonity.net

@_-VaiVos-_@

*Sveiki Uzeje Pas Vaiva Cia YRa Idomiu Klauimus Ir Idomus Atsakymai .....

*Sugrysti I ..

http://Brakerys.peperonity.net

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Noriu þinoti
=-=-=-=-=-=-=-=-=


Ar vartojant hormonines tabletes gali skaudëti krûtis?
Aistë, 20 metø

Gali. Kaip ðio nemalonaus pojûèio iðvengti, teiraukis savo gydytojo.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Ar motinos piene gali bûti chlamidijø?
Rasa, 21 metø

Gali, jei motina serga lytiniø organø chlamidijoze. Tokiø motinø naujagimiai turi daug medicininiø problemø.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Kaip vyksta persileidimas?
Simona, 20 metø

Dël kraujotakos sutrikimo choreonas blogai prisitvirtina prie gimdos sieneles, prasideda gimdos apsitraukimai.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Dël kokiø prieþasèiø kelis kartus persileidau?
Nadia, 19 metø

Tikràjà prieþastá gali nustatyti tik tavo ginekologas. Daþniausiai ið eilës kelis kartus persileidþiama dël imuniniø prieþasèiø.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Kokia yra daþniausia lytiniø organø infekcija Europoje?
Gintë, 16 metø

Grybelinis makðties uþdegimas.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Ar gali taip bûti, kad gimdos kaklelio uþdegimas nepraëjo, nors ir gëriau antibiotikus?
odeta, 19 metø

Gali, jei gydeisi per trumpai ir tik viena – vaistus turëtø gerti abu partneriai.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Atsirado labai daug iðskyrø ir stiprus þuvies kvapas. Kà daryti?
Aistë, 17 metø

Greièiausiai susirgai bakterine vaginoze. Reikia apsilankyti pas ginekologà, jis paskirs gydymà.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Ar gali bakterinë vaginozë praeiti savaime?
Roma, 22 metø

Sergant bakterine vaginoze iðnyksta arba labai sumaþëja Dederleino lazdeliø, gerøjø makðties mikrobø.
Pastebëta, kad labai retai kai kurioms moterims jos savaime atsinaujina ir iðplauna bakterinæ vaginozæ sukelianèius mikrobus. Nemanau, kad to reikëtø laukti – gydymas paprastai duoda neblogø rezultatø.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Man nieþti makðtá. Kai jà palieèia vaikinas, makðtá nieþti dar labiau. Kà daryti?

Esu sirgusi grybeliniu makðties uþdegimu.
Linda, 17 metø

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Grybelinis makðties uþdegimas gali pasikartoti. Reikia vël kreiptis á gydytojà ir gydytis.

=-=-=-=-=-=-=-=-=

Kiek organizmui reikia magnio ir kam jis reikalingas? Kas gali atsitikti, jei nëðtumo metu jo pritrûktø?
Loreta, 21 metø

Kasdien þmogui reikia po 400 mg magnio. Nëðtumo metu – 2-3 kartus daugiau. Magnis gerina centrinës nervø sistemos, akiø, ðirdies, inkstø, kepenø, plauèiø veiklà, kraujotakà. Kai jo trûksta nëðtumo metu, padidëja tinimo, aukðto kraujospûdþio, persileidimo ar prieðlaikinio gimdymo tikimybë.

=-=-=-=-=-=-=-=-=This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.