peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


cicizz.peperonity.net

nokia paslaptys

Dëmesio !!!!!!!!!!!!!!!!
Ar þinojote, kad Nokia 3310 turi termometrà?

Jei tai kuo greièiau suþinokite kaip já ásijungti !!!
Tam reikalingas, kad pas telefone bûtø aktivuotas NetMonitor (tai galima padaryti su LogoManager programa ir daugeliu kitø). Po to kai telefone atsiranda NetMonitor meniu surenkate 20 ir wiskas. Antroje eilutëje jûs matote temperatûrà. Toks pat termometras kaip ir pas Nokia 5210 ir kitas Nokias. Jo paklaidà +/- 2 laipsniai.

--------------------------------------------------------------------------------

Tavo NOKIA telefonas gali bûti radaras!!!!!
Jis reaguoja á policijos naudojama greièio matavimo árangà.
Kaip aktyvuoti Nokia telefone ðià funkcijà:

1. Áeini á menu
2. Pasirenki skyriø Parametrai (Settings)
3. Pasirekni Apsaugos parametrai (Security settings)
4. Pasirenki Uþdara vartotojø grupe (closed user group)
5. Pasirenki Ájungta (On)
6. Ávedi 00000
7. Paspaudi OK
8. Iðeik ið visu meniu, ant telefono ekrano po keliu sekundþiø atsiras radaro simbolis. Ðtai ir viskas dabar jûsø telefonas tapo ir radaru.

Kai jus gaudys policija jusu telefonas prades skleisti garsiny signala ispedamas, kad jus stebi... Deja tik NOKIA telefonai gali atlikti sia funkcija. Keikviena karta kai jus isjungsite savo telefona ar prarasite rysy sy tinklu tuesite viska aktyvuoti is naujo.

Aktyvacija patikrinta su Nokia 3310.
Ar tikrai sis ´navarotas´ veikia neþinau bet galit isbandyti :) Sako kad veikia.
Prikolà pasiølë WyCiokZ
--------------------------------------------------------------------------------

*#06# IMEI (International Mobile Equipment Identity) numerio patikrinimas.
XXXXXX-XX-XXXXXX-X (TAC+FAC+SNR+SP)

TAC = ´Type approval code´ - Telefono aparatà pagaminusios ðalies kodas;
FAC = ´Final assembly code´ - Telefono gamintojo vardas, pvz: Nokia = 10;
SNR = ´Serial number´ - Tikrasis telefono aparato serijinis numeris;
SP = ´Spare´ - Rezervinis skaièius, daþnai bûna lygus 0.

*#0000# Parodo programinës árangos (software) versijà:

V 05.13 - programinës árangos versija;
11-01-02 - programinës versijos iðleidimo data;
NHM-5 - telefono tipas (ðiuo atveju Nokia 3310).

*#92702689# arba [*#war0anty#] Parodys telefono techninius - garantinius duomenis:
Serial No. - parodo telefono IMEI;
Made - parodys telefono iðleidimo datà;
Purchasing date - galimybë paèiam ásivesti telefono aparato pirkimo datà;
Repaired - rodo telefono sutaisymo ar naujos programinës irangos uþkrovimo datà;
Transfer user data? - duomenø ir telefono nustatymø persiuntimas á kità telefonà;
Life timer - naudojimosi telefonu laikmatis.

Dëmesio - ið ðio meniu galima iðeiti tik iðjungus telefonà!

*#746025625# arba [*#sim0clock#] Sim kortelës laikrodþio sustabdymas (Sim-Clock). Sustabdþius laikrodá, telefonas maþiau naudoja energijos. Kodà riekia ávedinëti kiekvienà kartà po telefono iðjungimo.
*#67705646# arba [*#opr0logo#] Iðrina operatoriaus logotipà.
*3370# Aktyvuoja telefono aparate ´EFRC´ - ´Full Rate´ rëþimà. ´Full Rate´ suteikia geresnæ garso kokybæ, bet telefonas veikiantis tokiame rëþime, teoriðkai naudoja daugiau energijos (telefonas persikraus).
#3370# Ávedus ðá kodà - ´Full Rate´ rëþimas atjungimas (telefonas persikraus).
*4720# Aktyvuoja telefono aparate ´EHRC´ - ´Half Rate´ rëþimà. ´Half Rate´ suteikia prastesnæ garso kokybæ, taèiau telefonas 30% vartoja maþiau energijos (telefonas persikraus).
#4720# ´Half Rate´ rëþimo iðjungimas (telefonas persikraus).
#pw+1234567890+1# Parodo ar telefonas ´nepririðtas´ prie GSM paslaugø tiekëjo (SPROVIDER-LOCK).
#pw+1234567890+2# Parodo ar telefonas ´nepririðtas´ prie tinklo (NETWORK-LOCK).
#pw+1234567890+3# Parodo ar telefonas ´nepririðtas´ prie ðalies (COUNTRY-LOCK).
#pw+1234567890+4# Parodo ar telefonas ´nepririðtas´ prie Sim kortelës (SIMCARD-LOCK).

Norint surinkti raidæ ´p´, reikia klaviðà ´*´ - spausti 3 kartus, raidæ ´w´ - spausti ´*´ 4 kartus , o ´+´ - 2 kartus ´*´.

Jei jûsø telefono aparatas ekrane parodys kaþkà panaðaus á ´SIM not restricted´, reiðkia telefonas yra ´nepriðtas´ ir jûs galite laisvai naudotis kitø GSM operatoriø Sim kortelëmis. Prieðingu atveju pamatysite uþraðà ´Code error´. Tada parsisiøskite ðità programà Noktool by rolis yen paspauskit clear SP locks ir wiskas!!This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.