peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


cicizz.peperonity.net

Kruwele anegdotu

DAr viena nediduke anekdotu kruvele


--------------------------------------------------------------------------------
Velka gruzinas ant peèiø avinà. Kaimynas klausia:
- Kur tu neði tà avinà ? - Tai ne avinas, o kyðis. Avinas institute mokosi.


--------------------------------------------------------------------------------
- Tamsta mokytojau, - sako Petriukas tikybos mokytojui, - vakar tëtis sakë, kad mes
kilæ ið beþdþionës.
- Patylëk, Petriuk! - grieþtai subara mokytojas, - Jûsø ðeimos istorija manæs
nedomina.


--------------------------------------------------------------------------------
Viena ðeðtadiená vaþiuoja autobusu bobutë, ir netyèia uþlipa studentui ant kojos...
- Oi, atsipraðau, að netyèia.
- Per vëlu atsipraðinëti, as jau tau ant nugaros apspjoviau.


--------------------------------------------------------------------------------
Ateina virðininkas pas savo pavaldinius ir sako:
- Yra dvi naujienos: viena - gera, kita - prasta. Kuria pirmiausia sakyti?
Pavaldiniai :
- Pradëk nuo geros.
- Atveþë vagonà prezervatyvø.
Tie dþiaugsmingai:
- Valio! Puiku! O kokia ta bloga naujiena?
- Petras juos su ðakëmis iðkrove...


--------------------------------------------------------------------------------
- Koks nuostabus Jûsø akvariumas! Turbut þuvytëms ten gera.
- Taip. O jei jos pradeda iðdykauti, parodau joms konservø deþutæ.


--------------------------------------------------------------------------------
Kiek tau reikës, kad iðmoktum skraidyti?
- Tiksliai nezinau, gal apie 7 - 8.
- Mënesius?
- Ne, lëktuvus.


--------------------------------------------------------------------------------
Brenda du èiukèiai per sniegà. Pirmasis girdi, kad ið paskos einantis kaþkà þiaumoja.
Domisi:
- Snickers?
-Mnnnn...
- Wrigley ****a?
- Mnnnnn....
-!?
-Thompax.
Komentaras: civilizacija eina.--------------------------------------------------------------------------------
Bëga ðuniukas per dykumà ir galvoja:
- Jei nerasiu stulpelio!, - apsimyðiu!
Tai va kaip su ðuniukais bûna!--------------------------------------------------------------------------------
- Mama, kas yra meilë? - klausia prancûzø mergaitë.
- Dukrele, uþmirðk ðità þodá. Já sugalvojo rusai, kad moterims mokëti nereiktø...


--------------------------------------------------------------------------------
Eidamas per miðkà vilkas sutiko zuiká. Mato - zuikis kaþkà valgo.
- Zuiki, kà tu èia valgai?
- Ðokoladà!
- O kodël taip smirda?
- Jau treèià kartà valgau...


--------------------------------------------------------------------------------
Vienas vyriðkis skundþiasi savo draugui:
- Þinai, nesiseka man gyvenime. Pirma þmona pabëgo su meiluþiu, o antra net nesiruoðia
to More

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.