peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


daviruseilerasciai.peperonity.net

Pirmas kartas

whatever

Jai pirmas kartas nutiko ..., kai ji buvo 17 metø. Dabar jai 20 metø.

Strykteliu nuo baseino kraðto ir pukðteliu á vandená. Keletas judesiø ir mano kûnas iðkyla á pavirðiø. Lietaus laðai ima kapsëti ant veido. Dar smagiau! Trise krykðtaudamos lakstom po sodà ir valgom dar rugðcius obuolius. Tada Anai á galvà ateina geniali mintis iðsimaudyti nuogoms (vidury dienos)... (!) Að ir Kristina pritariamai linktelime ir po keleto minuèiø 3 maudymosi kostiumëliai jau guli þolëje. Maudomës tol, kol lietus virsta kruða. Besijuokdamos gráþtame á namà. Pasakojame visokias kvailas istorijas. Mëgstu tokias dienas.


Iðsiverdame makaronø ir þiûrime kaþkokià komedijà. Supypsi mano telefonas. SMS. Nuo Tado. "Gal nori ðiandien pas mane nakvoti?: *" AAAAAAA! Jis gráþo.. Mmmm... Tas kirbëjimas. Pasakau naujienà savo draugëms. Ironiðkas þvilgsnis. Kai turi draugø, niekuomet neiðvengsi juokø. O, kaip èia susirimavo Kitavertus, tie juokai suartina. Nieko nëra geriau, kaip mokëti pasijuokt ið savæs.


Galvoju, kà pasakyti mamai. Nakvoti pas drauges ji man neleidþia, nes, jos nuomone, "turiu ir savo lovà.. "


Tenka gráþti namo. Tadas vis raðo SMS. Pamaþu tai ima erzinti. Galø gale paraðau, kad iðlipsiu pro langà ir po 15 minuèiø bûsiu prie parduotuvës. Kvailesnës minties turbût negalëjau sugalvoti... Be to, tëvai miega (gi jau 24:00). Tylutëliai apsimaunu savo "klapsiukes" ir apsivelku megztinukà. Atsidarau langà, iðlipu ir po 15 minuèiø að jau Tado glëbyje. Aistringas pasisveikinimas (vistik nemaèiau jau visà savaitæ - buvo Austrijoj). Gráþtame á jo butà. Atrodo, lyg buvau èia prieð milijonà metø.

- Nori arbatos?
- Aha...

Ðypsena. Ir jo mielas þvilgsnis. Ásitaisome ant sofos. Jo pasakojimas, mano ranka, tarðanti jo ðviesius plaukus. Buèinys. Po to dar vienas. Ir dar vienas. Rankos, apglebianèios mane, ir kojos, neðancios á miegamàjá. Coldplay muzika ir vanilinës þvakës. Atrodo, tobuliau bûti negali. Ir..

- Negaliu.
- Kodël?
- Tiesiog negaliu...

Keistas þvilgsnis, virstantis á supratingà. O gal ir ne.. Vël ðypsena, kuri mane nuramina.
Niekas negali bûti pernelyg tobula. Nea. Nepatinka man tobulybë. Nors manau, kad kitos trokðta tobulybës.

Uþmiegu jo glëbyje.

Pabundu tirtëdama ið ðalcio. Kaip visada, Tadas naktá pavagia ið manæs antklodæ. Atsikeliu ir, nutraukusi nuo fotelio minkðtà pledà, ásisupu á já. Susirandu savo VOGUE ir iðeinu á balkonà. Raudonas ryto dangus. Saulës dar nesimato. Þvarboka. Uþsirûkau.

Seksas. Paprasta ar sudëtinga (niekada sau nesukau galvos, kas bus kai turësiu vaikinà)? Ar tai siekimas patirti malonumà ar suteikti tà malonumà kitam? Turbût, man seksas yra dviejø þmoniø aistros forma. Kiti sako, kai tai meilës forma. Neþinau.. Noriu mylëtis. Taèiau mane kaþkas sulaiko. Kaþkas, ko að nesuprantu.

Gráþtu atgal ir atsigulu ðalia Tado. Tas þmogus - geriausias dalykas mano gyvenime. You're all I want, you're all I need, you're everything..
Ðvelniai ranka nuslystu jo krûtine ir pilvu. Palieèiu skruostà. Staiga atmerktos akys ir kiek sumiðæs þvilgsnis. Stipriai prisiglaudþiu prie jo.

- Ar tikrai nori?
- Aha..

Mmmmm... Aistra, nusidaþiusi rytiniu dangumi ir kvepianti rasa..

................................

6 valanda ryto. Metas eiti namo, kol tëvai dar neatsikëlë. Buèinys ir þvilgsnis pavijimui.

Einu gatve. Pamaþu viskà prisimenu. Ðypsausi. "Klapsiukës" trina tarpupirðtá. Geriau buèiau uþsimovus sportbaèius. Suknelë ir mano oda kvepia juo. Dar platesnë ðypsena. Leidþiuosi kalniuku. Ið priekio dideliu greièiu artinasi automobilis. Sustoju. Jis praskrieja pro ðalá, o girti bernai kaþka rëkia. Idiotai. Einu toliau. Va, ir sugadino vienatvës akimirkà. Sucypia stabdþiai ir tas pats automobilis uþblokuoja man kelià. Pro langus spokso 4 girti skustagalviai.

- Kà, graþuole, veiki sekmadiená taip anksti?
- Einu namo.
- Ið kur?
- O koks tau skirtumas?
- O, jinai dar ir "lauþosi". Varom, pasivaþinësim.
- Kad gal ne..
- Ir vël "lauþaisi"???

Staiga vienas ið jø iððoka pro duris, èiumpa mane ir ásitempia vidun. Durelës trinkteli ir automobilis nuvaþiuoja.

Sëdþiu ir drebu. Nesuprantu, kaip tai atsitiko. Ið siaubo negaliu praverti burnos.

- Gráþtam á chatà.
- O degtinës?
- Paskui nusipirksim.
- Ei, pupa, koks tavo vardas?

Tyliu.

- Pamirðai?

Isteriðkas juokas. Vienas grybðteli man uþ krûties. Nustumiu jo rankas.

- Ooooo! Gal dar "cielka"?

Ir vël tas juokas.
Automobilis sustoja prie kaþkokio penkiaaukðcio. Mane iðlupa lauk, o að ákandu jam á rankà. Þach! Smûgis á veidà. Aptemsta akyse ir mane nuneða prie buto durø. Kaþkas jas atidaro ir sako:

- Kas èia dabar?
- Uþkanda.
Juokas.
- Tokia baisi? "Ryþa" ir dar lenta. Ið kur tokia iðtraukët?
- Radom pakeliui.

Mane trinkteli ant grindø. Spyris á pilvà. Kaþkuris pakelia galvà, paëmæs uþ plaukø.

- Koks tavo vardas?
- Nesako. Iðvis tyli kaip þuvis.
- Tai gal frigidiðka?

Kiauliø þviegimas. Supykina. Þiaukteliu. Bandau atsistoti, bet pykina dar labiau. Tylus ðnabþdesys ir kikenimas. ".. að.. ne.. negerai.. pirmas.. tu.." Vienas priena ir þiopso.

- Bet visai nieko. Storos lûpos. Galës paèiulpt.

Pakelia mane nuo grindø ir, persimetæs per petá, iðsineða (visai kaip Tadas), grabinëdamas mano uþpakalá. Kitam kambary trinkteli ant lovos, nupleðia drabuþius ir stabteli "pasigerëti" tuo, kà mato.

- Galëtum nebût lenta, - sumurma.
- Nereikia..
- O kas tavæs klausia?

Nusivelka bliuzonà, nusimauna kelnes ir.. nieko.

- Nejaudini tu manæs.
- Taip bûna.
- Ach, tu kalë!

Smûgis.

- Taip bûna, matai. Tokios nesàmonës dar neteko girdëti.

Dar vienas smûgis. Prisidengiu rankomis. Spyris. Suèiumpa mane ir trenkia á lovos atkaltæ. Atsigula ant manæs ir, uþlauþæs rankas, pasitenkina per kelias minutes, murmëdamas: "Ims man ir aiðkins kaþkokia "ryþa" kalë, kad taip bûna".

Lieku viena. Susirieèiu á kamuoliukà. Pulsuoja visas kûnas. Skauda rankas ir ðlaunis. Atsidaro durys ir áeina kitas. Uþ plaukø nutempia nuo lovos ir paklupdo. Atsega savo kelniø uþtrauktukà ir..

- Èiulpk.

Bloga. Sustingusiu þvilgsniu þiûri á mane, o paskui trenkia kumðciu á þandikaulá. Trakðt. Sûrus kraujo skonis.

- Èiulpk, pasakiau. Kà, nemoki?

Padarau, kaip liepta. Paskui iðvemiu vakarykðtæ vakarienæ. Trinkteli durys. Skruostas dega. Vël nutempia ant lovos. Tos akys! Paklaikusios, pavandenijusios. Stipri ranka palengva smaugia mane, kita dràsko visà kûnà. Ðnopavimas á veidà. Ritmingas judëjimas, truktelëjimas ir nurimsta kûnas. Aðara. Ir kita. Begarsis verksmas. Tadai...

..........................

Tas skausmas! Degi ið vidaus. Pleðia per pusæ. Sulauþyta nosis. Sulauþytas þandikaulis. Buku þvilgsniu stebiu apniukusá dangø. Kiek laiko praëjo? Jau turbût kitas rytas... Aðarø nëra. Svirduliuoju link lango. Èia gi pirmas aukðtas. Gráþta blaivus protas. Jau kelios valandos ramu. Gal neiðgirs? Ásliuogiu á tai, kas liko ið mano drabuþiø, praveriu langà. Hop! Neiðlaikau lygsvaros ir bumbteliu ant þemës. Atsistoti jëgø nëra, bandau ðliauþti. Subraiþytos kojos velkasi purvinu taku. Vël stojuosi. Maþais þingsniukais ðlubcioju link pastato, panaðaus á mokyklà. Pasipila lietus. Pliaupia kaip ið kibiro. Vanduo plauna perðtinèias þaizdas. Atslenku á mokyklos kiemà ir atsisëdu ant suoliuko. Lyja vis smarkiau.

Darosi ðalta ir kûnui, ir sielai.. Tadai... Aðaros susimaiðo su lietumi ir prasiverþia tiek valandø kauptas klyksmas. Nuskrenda ir nebegráþta. Apglëbiu pati save. Tai, kas liko ið manæs. Pulsuoja iðtinusi lûpa. Kyla ðleikðtulys.

Reikia eiti. Kur? Iki Tado èia visai netoli - keletas gatveliø. Pakeliui nesutinku në vieno þmogaus. Atklibinkðciuoju iki reikiamos laiptinës. Aukðtyn lipti sunku. Susirangau prie durø, nes nedrástu paskambinti. Tamsu akyse. Bumbt..

..................

Ðiltos rankos, apglebianèios mane, ir kojos, neðancios á miegamàjá. Visai, kaip tà vakarà. Guldo mane á lovà ir ðiltai uþkloja. Tik akys. Kitokios. Pilnos gailesèio, nuostabos, neapykantos, liûdesio. Pasikeitusios. Niekada nebeþiûrës á mane taip pat. Niekada...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.