peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


daviruseilerasciai.peperonity.net

Naujuju metu scenarijus

Kovines-alchokolines dramos "Naujieji metai" scenarijus. P.S. Pagrysta tikrais faktais.

Istorija, kuri buvo daug kartu pasakota, taciau nësyk nebuvo iamzinta interneto platybëse. Sis pasakojimas gali bûti naudojamas ir kaip vadovëlis ´teisingai´ svenciant Naujuosius Metus.

Veikiantys asmenys:

Kristijonas (jis gi "Namø" "savininkas")
Kozlikas (jis gi Papugaièikas, jis gi PaPu, jis gi Aktorius.
Charakteris paprastas: kerzai ant basos kojos, SS-ininko suplyðæs ploðèius ir ðeimyniniai trusikai)
Liudys (jis gi SPONSORIUS ir vairuotojas, taip pat Al Pachino bei Senis Ðaltis)
Kiti veikiantys asmenys: Þalias, Zona, Salina, Vaidutis

1. Preliudija

1992(?) 12 31. Kristijonas, nieko net negalëdamas átarti, pasigiria kursiokø tarpe, jog turi sodybà, kur galima sutikti naujus metus.

2. Lengvas apsipirkimas

Kibiras namø gamybos miðraines, +-kibiras keptos duonos, 1-2 rûkytos viðtos, deðrelës...
Viskas, ko trûksta - pora buteliø degtinës, alø nusipirksime Utenoj, ðampano simboliðkai.
Viskas, kas gavosi - (viskas Liudo sàskaita) dëþë "Kvietinës", pora buteliø ðampano, pora blokø Marlboro, du bakeliai alaus (alaus uþsipilta Utenoj).

3. Kelionë

Iðvaþiavom apie 7:00 ryto. Liudys, Kristijonas, Kozlikas.
Transportas - zadrypanas þiguliukas.
Ties posûkiu á (visiems þinomo "Sungailiðkio piliakalná" asfaltas baigiasi. Po ðimto metrø baigiasi ir vëþios (uþ borto plius du, stiprus ðoninis vëjas, matomumas geras, krituliai (sniegas)).
Liudys su ðûkiu "pravaþiuosim..." - ...maðina nuslysta (svarbu á deðinæ ðalikelæ.
Keleiviai rankomis maðinà uþneða ant kelio.
Liudys su ðûkiu "pravaþiuosim..." pravaþiuoja dar 10 metrø, plius tradicinis manevras "maðina á deðinæ ðalikelæ". Antram iðtraukimui jau reikalingi árankiai. Jø nëra... Reikia ieðkoti...
Einam á gretimà sodybà, kurioje þmoniø nëra (tipo kam jie reikalingi), taèiau kastuvas visgi yra. Kastuvas - pati ta priemone kiðti po ratais, o ratai pati ta priemonë kastuvams lauþyti, o rankos – pati ta priemonë iðkelti maðinai ið griovio.
Netikëtas sprendimas: du (su buteliu degtinës "Kvietinës") eina á sodybà, o maðina (su Liudu) vaþiuoja á Utenà pasiimti likusios chebros.
Tipo, daugiau þmoniø maðinà nuneð kur norës.
Kelià iki sodybos þymëjo tik bobulës pëdos ir jos roguèiø vëþios. Vietomis sniego buvo iki keliø (ádomu, iki kur bobulei). Pirmas siurprizas – sodybos spyna. Jà bandoma atrakinti visomis brutaliomis priemonëmis, bet 10 minuèiø yra kantrybës riba...
Yra 2 keliai:
a) per langà
b) per gonkas
Variantas "a" patiria visiðkà fiasko, nes ðeimininkai uþdarë langines skersiniais. Per gonkas pavyksta patekti tik á gonkas – durys á namà atsisako paklusti peèiø smûgiams.
Randamas kelias "c" - visgi atrakinti duris.
Atidarius durys buvo pareikðta: "jeigu dar elektros nebus..." Pamaigius visus mygtukus - "vo blyn, akurat...", na kà, degtinës... Atmatavus po 50 gramø "ið kakliuko" pasirodë pilieèiai, vaþiavæ traukiniu su idëja atneðti maðinà iki namø. Maðina "ëjo" kaip greideris - sniego priekyje buvo iki kapoto. Beje, þmonës buvo apsirengæ kelionei "nuo durø iki durø" (pirðtinës, kepurës bei ðalikai namie). Pakûrus peèiø, laukiam treèios pilieèiø partijos su merginom.
Alus geriasi neblogai, taèiau elektra neatsiranda, pradeda temti. Atidaroma "Kvietinë", paragaujam - ðûdas. Atidaromas litras (kontrabandinio) "Petroff" - kitas reikalas...
Sutemsta visiðkai, elektros vis dar nëra, nei ðviesos, nei muzikos. Trys miega, keturi geria pasiðviesdami proþektoriumi, kurio baterijos totaliai nusëdusios. Taupumo sumetimais proþektorius ájungiamas kelioms sekundëms tik pilant á taurelæ. Alternatyvi pasiðvietimo priemonë - "kerasinka". Tiesa, be þibalo. Geriausias þibalo pakaitalas – benzinas. Bepilant benzinà sunaikinamas apsauginis stiklas, bet taip dar geriau – liepsna ryðkesnë kokius 2 kartus ir 1,000321858 karto ðilèiau. Tokiu bûdu, patys to nesuvokdami, sëdim, laukiam gaisro. Kas kartà, einant pamyþti á laukà, mëginamos ávairiausios elekros jungikliø padëtys. Po eilinio myþimo, paspaudus mygtukà pasigirsta staugimas namo viduje - atsirado ðviesa. Áëjus á namà stebimas ryðkus pagyvëjimas: tie, kurie nemiegojo, visom priemonëm bando paþadinti tuos, kurie miega, ir iðaiðkinti, kaip viskas yra "zaja..ys". Akcija baigiasi miegojusios publikos visiðka ir besàlygiðka kapituliacija.
Na va, dabar pats laikas vaþiuoti pasitikti publikos, atvykstanèios vakariniu traukiniu. Namie pasilieka Kristijonas ir Salina – "apsitvarkyti prieð atvykstant merginoms". Bardako tvarkymas trunka apie 10 minuèiø, likusá laikà tvarkoma degtinë (vis dar "Petroff"). Kiti, "iðvaþiavæ" pasitikti merginø, vykdë akcijà "kuo þigulys ne rogutës" ir "kuo mes blogesni uþ arklius". Po valandos pasivaþinejimo su "rogutëmis" þmoniø skaièius nepadidëjo, kaip ir reikëjo laukti: jei atsirado ðviesa, gero nelauk - merginos neatvaþiavo.
O TADA VISKAS IR PRASIDËJO.

4. Pirmas veiksmas (eglutë, muðtynes, fiesta)

Kadangi merginø nëra, galima ir atsipalaiduoti: "Kvietinë" negeriama, nes ðlykðti, prieð alø niekas nieko prieð neturi. Tempai spartëja...
Vidinio balso (vb) dialogas su iðoriniu (ib):
(ib) - Ko trûksta ?
(vb) - nu jo, mergø...
(ib) - Mdasss..., bet ko dar ?
(vb) - nu... vodkës netrûksta...
(ib) - Kaþko visvien trûksta...
(vb) - EGLUTË
Griebiamas kirvis plius trys girti pilieèiai, kryptis - "link eþero á miðkà". Beje, lapuoèiø miðkas. Po 20 min. rûkymo randama nauja kryptis - "link egluèiø". Trumpas egluèiø apraðymas: kamieno diametras 0,7 metro, aukðtis minimum 10 metrø, kamienas padengtas samanom ir, kas labiausiai smagu - sakais. Ilgai nedvejojus kirviu randama apatinë ðaka, tiesa, partysus namo ji nebeatrodo tokia graþi - tie 1203 spygliai visi nudþiûvæ ir krenta nuo ðakos kuo toliau, tuo labiau. Randama geriausia vieta tokiai ðakai - palubëje virð vaiðiø stalo.
Uþkandþiai: deðrelës, keptos duonkepëje, pamirkytos padaþe ir sodriai pabarstytos spygliais ið "palubës".
Visà laikà nepamirðtama gerti. Kadangi kai kuriø drabuþiai dþiûsta po vaþinëjimosi "rogutëmis" ("Þiguli"), tai tie "nekurie" vaikðto tik su trusikais. Ilgainiui, ðis paskutinis dangalas (trusikai) po improvizuoto striptizo papuoðia "eglutæ". Eglutës puoðimui taip pat naudojamos skardinës, cigareèiø pakeliai, kamðteliai ir "bykai".

Dviejø geriausiø draugø Þalias ir Zona dialogas:
(pirma serija)
-Tu stabdai
-Ne, að nestabdau
(Po dvideðimt minuèiø)
-Tu stabdis, gerk o ne kalbëk!
-Ne, að ne stabdis
Ginèas pereina á muðtynes. "Sportininkai", apsirengæ tik kelnëmis ir maikutëmis, randa geriausià vietà pasivolioti - avietynas. Muðtynës pereina á gërimà, gërimas pereina á dialogà:
(antra serija)
-Tu stabdai
-Ne, að nestabdau
Ginèas pereina á muðtynes. "Sportininkams" uþdraudþiama voliotis po avietynà
- (Kristijonas) "Yra laukas, ten ir muðkitës".
(treèia ir paskutinë serija)
nuëjus á muðimosi vietà (þiûrovai stebi per langus):
-Turi rûkyt?
-turiu, imk..
-o gal nesimuðam ?
-nesimuðam... hmm, bet þmonës gi þiûri, jø apvilti negalima, reikia muðtis.

Muzikos pasirinkimas: BoneyM, ABBA, Pogues, ...
Vienas ið veikëjø – Þalias – rado "vienintelá, patá geriausià" gabalà: Pogues "Fiesta". Jis rûpestingai atsukinëjo ðá gabalà n+1 karto. O vat bûtent tà "+1" kartà atsukæs á gabalo pradþià pradëjo glaustis prie sienos, kaþkà neriðliai mygdamas, prie jos vertikaliai bestovëdamas ir uþmigo. (vaikai, nebandykite to pakartoti namie)

5. Naujøjø metø sutikimas (pats trumpiausias skyrius)

Viskas, kà atsimenu, galima apraðyti 4 þodþiais: paþadina, ðampanas, bloga, uþmiegu

6. Prisikëlimas (Kvietinë)

Rytinë receptûra susiveda á "Dideliais kiekiais arbata bei kava".
Rytinis portretas: PaPu su suplyðusiu ploðèium, kerzais ant basos kojos bei ðeimyniniais trauzais. Plaukai pasistojæ, snukis kvadratinis, akiø beveik nesimato (uþtinimas). Juoktis neiðeina, nes visi judesiai sukelia galvos skausmà.
PostRytinë receptûra: "Dideliais kiekiais iðsivadëjæs alus".
Kaþkuris pilietis paragauja "Kvietinës"- o þinot, ne tokia ji ir ðlykðti, netgi atvirkðèiai... Puolama ragauti- ið tiesø labai maloniai nuteikia gomurá. Finale, 12:00 daugumai praðant skelbiamas pietø pogulis.

7. Pirtis, Senis Ðaltis (Al Pacino)

Atsibudus bei paragavus "Kvietinës" pradedama kûrenti pirtis. Kadangi pirtis kûrenama su vatinukais, pojûtis, kad ji jau "uþkaito", yra apgaulingas. Temperatûra siekia apie 70 laipsniø. Paaiðkëja kad á pirtá nori eiti tik du. Kyla klausimas - "nafig kûrenom" ? Reikia gelbëti padëtá.
Belieka prikalbinti dar kà nors, LAIMË IÐPUOLA girèiausiam ir labiausiai negalinèiam pasiprieðinti Liudþiui (L). Dialogas:
(entuziastai) - Liudy, ...
Next part ►


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.