peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dr.ugys.peperonity.net

Ar greitai isizeidziate?

Ar greitai ásiþeidþiate?

Bendradarbiaudami su kitais þmonëmis tikriausiai pastebëjote, kad vieni jø daþnai nereaguoja net á atvirai pareikðta kritikà, o kiti ásiþeidþia net tuomet, kai iðtarta replika adresuojama kitiems. Su áþeidþiaisiais ilgainiui nustoja bendrauti net geriausi jø draugai, o storaodþiai daþniausiai mëgstami paèiose ávairiausiose kompanijose. Kuriai þmoniø grupei priklausote jûs? Kad tai suþinotumëte, reikia nuoðirdþiai atsakyti á ðio testo klausimus.


1. Ar lengva jums sugadinti nuotaikà?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
2. Ar ilgai atsimenate skriaudas ir skriaudëjus?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
3. Ar ilgam jûsø mintis uþvaldo prisiminimai apie smulkius nemalonumus (kieno nors piktas Þvilgsnis, nemaloni pastaba, iðtepta lietpalèio rankovë)?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
4. Ar ilgam jus uþvaldo nuotaika. Kai su niekuo nenorite kalbëtis?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
5. Ar lengvai jûsø dëmesá atkreipia paðaliniai pokalbiai ir triukðmas?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
6. Ar ilgai analizuojate savo mintis, jausmus ir poelgius?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).

7. Ar daþnai elgiatës paskatintas(-a) akimirkos impulso?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
8. Ar daþnai sapnuojate koðmarus?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
9. Ar jus daþnai vargina mintis, kad esate kaþkuo blogesnis(-ë) uþ kitus?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
10. Ar daþnai patiriate nuotaikø svyravimus?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
11. Ar daþnai bûna , kad ginèo metu stipriai pasikeièia jûsø balso tembras, atsiranda jums neáprastø þemø ar aukðtø tonø?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
12. Ar lengva jus iðvesti ið pusiausvyros?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
13. Negi gardus maistas negali pataisyti jûsø surûgusios nuotaikos?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
14. Ar daþnai susierzinate, kai jûsø kas nors nesupranta?
a) Taip (0);
b) neþinau, visaip bûna (1);
c) ne (2).
Rezultatai

23-28 taðkai. Bûtu sunku jus pavadinti áþeidþiu(-ia). Jûsø dvasinë savijauta harmoninga bei stabili ir jos kaita retai priklauso nuo aplinkybiø. Kai kas jus laiko ðaltu þmogumi ir vadina storaodþiu ar kietakakèiu. Kartais jums pavydi, kartais – teisia, taèiau neverta á tai kreipti dëmesio.

17-22 taðkai. Jûs ðiek tiek áþeidus(-i). Ðis charakterio bruoþas kartais jus verèia pasijusti blogai. Jei uþsiplieskiate, galite iðsakyti viskà, kà manote apie jus áþeidusi þmogø. Dël to kartais kyla konfliktø su artimaisiais, kolegomis ir draugais. Todël turite stengtis susivaldyti. Prieð sakydamas(-a) kitam nemalonius dalykus, suskaièiuokite mintyse iki dvideðimties – gal pyktis ðiek tiek atvës ir imsite màstyti ramiau.

0-16 taðkø. Jûs labai áþeidus(-i), kerðtingas(-a), jûsø nuotaikos greitai keièiasi, kartais net liguistai reaguojate á aplinkiniø santyká su jumis. Tai rimtas jûsø charakterio trûkumas, todël kol dar visiðkai nesugadinote santykiø su jus supanèiais þmonëmis, reikëtu uþsiimti saviaukla. Kuo maþiau surinkote taðkø, tuo skubiau reikia pradëti keisti savo charakterá,


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.