peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dr.ugys.peperonity.net

Megstate konfliktuoti?

Mëgstate konfliktuoti?

Yra þmoniø, kurie netgi konfliktiðkiausiose situacijose moka elgtis taikiai ir graþiai. Kiti, prieðingai, kunkuliuoja pykèiu ir nuolat ásivelia á konfliktus. Taèiau nederëtø kivirèø kaltininkø dairytis aplinkui. Vertëtø susimàstyti apie savo elgesá, pamëginti aplink gero, o ne blogo ieðkoti. O jûs ar konfliktiðkas þmogus? Atsakykite á keletà klausimø, galbût paaiðkës...

1. Ar daþnai ginèijatës su draugais?
a) Tik tuomet, kai bendrauju su neáþeidþiais þmonëmis.
b) Tik esminiais klausimais.
c) Mëgstu pasiginèyti.

2. Vieðoje vietoje kilo konfliktas. Kaip jûs elgiatës?
a) Liekate nuoðalëje.
b) Trumpai iðsakote savo nuomonæ, palaikydamas(-a) tà pusæ, kuri jums atrodo teisi.
c) Reikia viska iðsiaiðkinti, - aktyviai dalyvaujate.

3. Ar per vieðuosius susirinkimus daþnai iðsakote savo kritiðka nuomonæ?
a) ne.
b) Tik tuomet, kai turite svariø argumentø.
c) Manote, kad kritika – sveika visiems, tad nëra ko tylëti.

4. Jai kartais tenka stovëti eilëje ir kas nors prieðais jus uþlenda, jûs:
a) viduje piktinatës, taèiau nutylite;
b) pasakote pastabà;
c) pasirûpinate, kad bûtu tvarka.

5. Kaþkas ið artimøjø nupirko daiktà, kuris jums nepatinka. Jûs:
a) nutylit;
b) trumai ir taktiðkai iðsakote savo nuomonæ;
c) sukeliate triukðmà.

6. Jums patiekë nevisiðkai paruoðtà maistà. Jûs:
a) niekniekiai jûsø nejaudina;
b) papraðèiausia nevalgote;
c) bûtinai iðsakote, kà apie tai manote, ir demonstratyviai atsisakote toká maistà valgyti.

7. Jums netyèia uþmynë kojà. Jûs:
a) pasipiktinæs(- usi) paþvelgiate, kas gi taip padarë;
b) pasakote trumpa pastabà;
c) savo pasipiktinimà iðreiðkiate garsiai ir labai emocingai.

8. Nepasisekë loterijoje. Jûs:
a) stengiatës atrodyti ramus(-i), taèiau pats(-i) prisiekinëjate sau daugiau niekada jokiose loterijose nedalyvauti;
b) Neslepiate nusivylimo, taèiau pasistengiate tai nuleisti juokais;
c) nuotaika sugenda ilgam.


Suskaièiuokite taðkus:
„a“ - 4 taðkai,
„b“ - 2 taðkai,
„c“ - 0 taðkø.

Jei surinkote nuo 22 iki 32 taðkø
Jûs- taktiðkas ir draugiðkas þmogus, mokantis iðvengti ginèø ir konfliktø. Konfliktiniø situacijø papraðèiausiai vengiate. Taèiau jus gali prisitaikëliu(-e). Neuþmirðkite, kad kartais bûtina iðsakyti savo nuomonæ.

Jei surinkote nuo 11 iki 21 taðko
Ásiveliate á konfliktus, tik kai reikia apginti save ir savo pozicijà. Tvirtai laikotës savo nuomonës, negalvodami, kaip tai gali paveikti jûsø santykius su kitais þmonëmis. Taèiau visada sugebate Bûti pakankamai taktiðkas(-a). Dël to esate gerbiami.

Jei surinkote maþiau nei 11 taðkø
Konfliktai - jûsø stichija. Mëgstate kitus kritikuoti, taèiau jautriai reaguojate i kritikà. Todël esantiesiems greta labai sunku. Jûs negalite susilaikyti nepasakæs(-iusi) ko nors uþgaulaus, o tai sukelia norà jûsø vengti. Pamëginkite pasikeisti.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.