peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dr.ugys.peperonity.net

Meile neklausia amziaus

Meilë neklausia amþiaus

Jei esate bendraamþiai

Ði pora gyvena ramø, monotoniðkà gyvenimà, në vienas ið jø nesiekia jokiø permainø. Santuoka gali bûti laiminga, jei abu sutuoktiniai vertina ramybæ. Neretai tokie partneriai vienas kità paþásta nuo mokyklos laikø, kartu uþauga, vienas kità formuoja.

Grësmë – nuobodulys, aistros trûkumas. Vienam ið partneriø gali pabosti pastovumas, kasdienybë.

Jei skirtumas tarp jûsø ir jûsø partnerio:

1 metai
Ðià porà sieja romantiðka ir aistringa meilë, kuri vëliau gali peraugti á tvirtà draugystæ ir partnerystæ. Abu partneriai sugeba puikiai spræsti visas kasdienines problemas.

Tokia santuoka retai iðyra, daþniausiai tæsiasi visà gyvenimà. Ði pora daþniausiai turi nemaþiau kaip du vaikus ir puikiai sutaria dël jø auklëjimo bûdo. Valdþia daþniausiai þmonos rankose.

Grësmë – pasibaigus audringam periodui vienam ið partneriø gali pabosti monotonija, taèiau kartu jie gali rasti iðeitá, kaip paávairinti buitá.

2 metai

Ðià porà sieja ypatinga romantika, bûdinga poetams ir menininkams. Jie gali vienas kità be galo garbinti, taèiau vëliau gali praeiti toks susiþavëjimas. Tad daþnai tokie þmonës tuokiasi ne vienà kartà. Tokioje ðeimoje neretai trûksta pinigø, nes abu sutuoktiniai sunkiai sugeba juos iðlaikyti.

Grësmë – stiprus susiþavëjimas gali nelauktai praeiti.

3 metai

Ði pora ypaè emocinga. Tarp partneriø kyla daug ginèø, ne tik kasdieniniø, bet ir filosofiniø – dël gyvenimo prasmës, tikslø ir pan.

Santuoka neiðirs tik tokiu atveju, jei moteris bus kantri ir tolerantiðka, o vyras ramaus, flegmatiðko bûdo.

Grësmë – stiprios emocijos griauna meilæ, partneriai neretai nepasitiki vienas kitu.

4 metai

Ðià porà sieja tvirti dvasiniai ryðiai – ir darbe, ir kelionëse, ir miegamajame. Partneriai daþniausiai yra iðtikimi vienas kitam, taèiau be galo átarûs ir pavydûs.

Grësmë – stiprus pavydas.

5 arba 10 metø

Ðiai porai daþniausiai rûpi aktyvus darbas, karjera. Jie bus laimingi, jei juos sieja bendri interesai, bendra tos paèios srities veikla. Daþniausiai labai sëkminga santuoka.

Grësmë – dël bendrø interesø trûkumo aistringos meilës ryðys gali nutrûkti.

6 metai

Ðios poros santykiai átempti. Jie abu kovotojai, mëgstantys aktyviai diskutuoti, ginti savo nuomonæ, laimëti þodþiø dvikovà. Besiginèijant jø jausmai keièiasi nuo meilës iki neapykantos, nuo neapykantos iki aistros.

Grësmë – nuolatinës kovos daro jø buitá nenuobodþià, taèiau gali atsibosti.

7 arba 14 metø

Ðie partneriai kiekvienas gyvena savo atskirà gyvenimà. Suteikia vienas kitam pakankamai laisvës ir erdvës, nereikalauja iðsakyti visø paslapèiø. Nepaisant to, gali vienas kitu pasitikëti (arba nesuka dël to sau galvos), sugeba bûti iðtikimi.

Grësmë – nuoðirdumo ir atvirumo stoka.


8 metai

Ðià porà sieja tarpusavio supratimas ir stipri seksualinë trauka. Daþniausiai tai brandi meilë, trunkanti ilgai. Jie nuolat þavisi vienas kitu, sugeba iðsiaiðkinti visus nesusipratimus, nesiginèija dël smulkmenø. Jaunesnysis daþniausiai gerbia ir palaiko vyresniojo nuomonæ.

Grësmë – gali susipykti dël skirtingø interesø, kuriems turi átakos amþius.

9 metai

Ði pora itin emocinga. Tarp partneriø kyla daugybë ginèø dël ávairiausiø smulkmenø. Santuoka neretai nepatvari. Vis dëlto, jei abu partneriai vertina maiðtingà, audringà gyvenimà, jie gali sugyventi, o toks átemptas jø gyvenimas gali paskatinti jø kûrybingumà.

Grësmë – pernelyg daug emocijø ir polinkis á barnius.

11 metø

Ðios poros gyvenimas – emocingas, teatraliðkas. Jie vienas prieð kità vaidina ávairius vaidmenis. Neretai kyla ginèai, muðtynës, kurios gali baigtis aistringais buèiniais, taèiau ir meilës scena gali baigtis kumðèiais.

Grësmë – vienas ið partneriø pavargs kovoti.

12 metø

Ðios poros santykiai maiðtingi. Vienas ið jø turës kitam nusileisti, kitaip teks skirtis. Daþniausiai tokioje santuokoje kenèia ir turi nuolaidþiauti jaunesnis.

Grësmë – nesugebëjimas rasti kompromiso, nenoras nuolaidþiauti.

13 metø

Ðios poros santykiai tvirti, nepaisant vadinamojo velnio tuzino skaièiaus. Jaunesnysis þavisi ir gerbia vyresniojo patirtá. Vyresnysis paremia jaunesnájá, padeda pasirinkti teisingà sprendimà, ágyvendinti savo svajones. Jie abu vienas ið kito ko nors iðmoksta. Jaunesnysis – vyresniojo patirties; vyresnysis – jaunesniojo nerûpestingo poþiûrio á gyvenimà. Ðià porà sieja meilë, pagarba ir prisiriðimas.

Grësmë – vyresniajam gali nepatikti jaustis tëvu (motina), o jaunesniajam – vaiku.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.