peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dr.ugys.peperonity.net

Temperamentu suderinamumas

Temperamentø suderinamumas

Trumpas temperamentø apibûdinimas:

Sangvinikas: energingas, emocionalus, nejautrus, ekstravertas (atviras), nepastovus.

Flegmatikas: pasyvus, neemocionalus, nejautrus, intravertas (uþdaras), pastovus.

Cholerikas: energingas, emocionalus, jautrus, ekstravertas (atviras), pastovus.

Melancholikas: pasyvus, neemocionalus, jautrus, intravertas (uþdaras), pastovus.

Kokia ið jûsø pora?

Cholerikas-cholerikas
Du cholerikai sunkiai sugyvena, nes abu nirðta vienas ant kito dël smulkmenø ir ilgai neatleidþia vienas kitam skriaudø, be to, në vieno iðdidumas neleidþia atsipraðyti.

Cholerikas-sangvinikas
Ðio tipo þmonës abu energingi ir staiga uþpykstantys. Tik cholerikas pyksta ilgai ir nemoka atsipraðyti, o sangviniko nuotaika nuolat keièiasi ir erzina cholerikà, mat tas á kito priekaiðtus reaguoja audringai. Taip audringa situacija gali nepraeiti.

Cholerikas-melancholikas
Gera sàjunga. Ðio tipo þmonës abu ras apie kà pasikalbëti ið ðirdies. Tiesa, melancholikà cholerikas gali áþeisti iki aðarø, taèiau pastarojo aðaros já suðvelnins.

Cholerikas-flegmatikas
Cholerikà sunervins tai, kad flegmatikas nereaguoja á jo pasiekimus, jo neparemia. Flegmatikas kurá laikà jausis gerai, kol vienà kartà jam ágris choleriko kaltininkai.

Sangvinikas-sangvinikas
Puiki sàjunga. Abu þino vienas kito savybes, abu mëgsta humorà. Tiesa, gali kilti problemø dël abiejø nepastovumo ir nesugebëjimo bûti iðtikimais. Taèiau ir tai jie vienas kitam gali atleisti.

Sangvinikas-melancholikas
Sangvinikas nepakæs melancholiko nuolatinio þliumbimo dël blogø gyvenimo sàlygø, nesëkmiø ir pan. Melancholikà sunervins sangviniko lengvabûdiðkumas, nepastovumas, gyvenimas ðia diena, negalvojant apie ateitá.

Sangvinikas-flegmatikas
Gera sàjunga. Flegmatikas lengvai pakelia sangviniko besikeièianèias nuotaikas, padeda jam nusiraminti, ágyti pastovumo. Sangvinikas flegmatikà iðjudina, suaktyvina, prajuokina.

Melancholikas-melancholikas
Nebloga sàjunga. Ðio tipo þmonës vienas kità gerai supras, uþjaus. Bëda tik ta, kad abu gali nieko nepasiekti, nepasitikëdami savo jëgomis ir negaudami kitø paskatinimo.

Melancholikas-flegmatikas
Nebloga sàjunga. Jiems abiem patinka ramybë ir vienuma. Flegmatikas kantriai iðklausys melancholiko skundus, taèiau kartais gali pasirodyti nejautrus.

Flegmatikas-flegmatikas
Puiki sàjunga. Abu mëgsta ramybæ, vienumà, tad puikiai dþiaugsis vienas kito draugija, maþai jaudinsis dël smulkmenø. Galbût tik abiem truks aktyvumo savo tikslams pasiekti, taèiau ir dël to jie nesijaudins


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.