peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dragon-ball-z.peperonity.net

biografijos

Gokas
Jis yra pats svarbiausias ir stipriausias Dragon ball z kovotojas.Jis buvo pasiustas á þemes planetà dar kûdykis, bet atsitikus erdvëlaivio katastrofai Gokas pamirðo kà turi padaryti ir sau linksmai augo graþioje þemës planetoje.Pati jo kovos pradþia buvo pas senelá Gohana veliau pas Dþina Vëþlá, Dievà Popà ir galiausiai pas Karaliø Kajø.

Gohanas


Tai yra pirmas Èièës ir Goko vaikas gimes vos prasidedant tikrosioms Dbz serijoms.Dar bûdamas vaikas jis jau turejo pasleptø siaubingø galiø. Kurias atskleisdavo tik labai issigandæs arba labai inirðæs.Kovos menu já mokë pats Pikolas.Bet Gohanas kaunasi tik tada kai labai reikia, nes jis nemëgo kautis.Savo sapnuose jis svajojo buti pasaulinio garso mokslininku.Uþaugæs jis vedë Videl ir susilaukë dukters Pan.

Son-Gohanas (Senelis Gohanas)


Jis yra Goko senelis.Jis pirmas rado Goko erdvëlaivá atskridusá á þemæ ir pasiëmë ji auginti kartu.Senelis Gokà spejo ismokyti tik elementariausiø kovos budu , nes veliau jis buvo nuzudytas paèio Goko kai jis per pilnatá pavirto milþiniska bezdþione kai Senelis Gohanas bandë já sulaikyti Gokas já uþmuðë.Veliau Gokas seneli pamate aiskeregës Babos turnyre,aiðkeregë Baba buvo Senelá Gohanà prikelusi kaip Goko prieðininka.

Gotenas


Gotenas yra jauniausias Goko ir Èièës vaikas.Budamas maþas jis atrodë beveik kaip Gokas tokio pat amþiaus.Goteno geriausias draugas buvo Trunksas,su juo jis labai megdavo Kautis.Gotenas budamas maþas dar nemokëjo skraidyti ,bet vëliau iðmoko.Kaip ir dauguma Sajanø jis galëjo susijungti ir pasiversti i Super Sajanà pasivertæs jis ágaudavo pilnà Sajano jegà.Kai visatoje isivieðpatavo taika Gotenas atrodë labai graþus mergaitëms.

Karalius Kajus


Karalius Kajus yra visatos dievas.Jis yra pats stipriausias is visø mirusiujø pasaulyje esanèiø kovotojø.Kai kurie kovotojai mano ,kad jis kvailas tiesa pasakius taip mane tik Pikolas.Jis treniravo Gokà kovai prieð Vedþita ir ðnekejosi su juo telepatiskai ,kad padetø jam laimeti kovà.Veliau jis buvo nuþudytas Cello.Jis Gokà iðmokë leisti energijos kamuolá.

Krilinas


Jis yra vienas is ilgiausiai issilaikiusiujø kovotojø drakonø kovoje z.Krillinas pradëjo mokytis kovos menø bûdamas nelabai stiprus.Jie su Goku buvo labai geri draugai.Paèioje pradþioje jis buvo vienas is stipriausiuju þemieciu, bet baigiantis dragon ball gt serijoms jis buvo gal tik trecias nuo galo.Pasibaigus dragon ball gt serijoms krilinà rode vos keletà kartu ,jis buvo senas ir juokingas.

Saucas
Pries patenkant i dbz gretas causa naudojo kaip samdoma zudika.Veliau jis susidraugavo su tienu ir jie abu issejo mokytis pas gerve kovos menu.Causas turi paslaptingu galiu kaip ir guldas.Pradzioje jie su tienu kovojo atskirai pries goka ir kitus z kovotojus taciau veliau suprate kad gerves menas yra blogas perejo i gerieciu puse.Ciausas buvo nuzudytas piccolo daiymo ir nappo kai padare susinaikinima.

Brolly yra paraguso sunus.Jis vienintelis yra legendinis sajanas, nes gime su 10 000 kovine galia.Kai jis kovoja vienas pries viena su kokiu nors priesininku jo nugaleti neimanoma, nes ji saugo kaskokios dvasios, taciau kai prie kovos prisijungia daugiau kovotoju tada dvasios staiga isnyksta ir brolly turi pasikliauti tik savo jegomis.

Piccolo yra pagimdytas tarp piktuju dvasiu piccolo daiymo.Pradzioje jis buvo labai blogas ir jo vienintelis gyvenimo tikslas buvo nuzudyti goka.Taciau pralaimejas gokui per kovos menu turnyra piccolas atsitrauke treniruotis i kalnus ir dykvietes.Besitreniruojant piccolo viena karta sutiko radita labai stipru goko broli.Tada piccolas susivienijo su goku ir vargais negalais nugalejo radima.Veliau piccolas nebenorejo sunaikinti goko.Priesingai jis ji pamego.Taciau labiausiai picolui patiko gohanas, jis ji net uzstojo per kova su sajanais.Veliau piccolo tapo vienas is stiausiu z kovotoju.

Future trunks yra is ateities atkeliaves trunksas.Vos tik atkeliaves trunksas nukove freeza ir king colda.Veliau sulaukes goko dave jam vaistu nuo jo ligos kuria jis uzsikres ateityje.Veliau trunksas padejo kovoti pries androidus ir cella.Poto jis isvyko atgal i ateiti.

Videl yra Misterio Satano dukra.Ji mokesi orandzines zvaigzdes mokykloje ir ten susipazino su Gohanu.Mokydamiesi jie dirbo superdidvyriais,nes Gohanas siek tiek pamoke Videl kovos menu ir jie gelbejo miesta nuo vagiu ir banditu.Veliau ji dirbo policijoje.Paskiau ji susilauke dukros vardu Pan.Kai baigesi DBZ pan buvo tik keli metukai.

Buu yra sukurtas blogojo mago Babidi.Jis buvo kitos planetos velnias kuris suede visus kaioshinus paskui Babidi atsiunte i þeme.Buu buvo idets i kiausini ir negalejo islysti.Po daug milijonu metu Babidi atkeliavo i þeme ir prikele Buu su vegetos energija.Jis suede daugybe kovotoju ir igaudavo ju jegas.Kai Vegetto ilindo i Buu ir istrauke visus kovotojus jis atsiverte i savo originalia forma Kid Buu.Kai Gokas i ji paleido mega Genkidama jis mire, bet is jo liko tik geroji jo puse:kaioshinai. Jis paskiau tapo satano draugu ir Z-kovotoju.

Freeza yra pats stipriausias kosmoso piratas.Jis siuncia savo karius i kitas planetas,kad jie jas uzimtu, o paskui freeza parduoda tas planetas kitiems.Freeza sunaikino sajanu planeta Vedþita.Nes jis buvo iðsigandes labai stiprios sajanu rases.Nes pagal legenda kas 1000 metu gimsta legendinis sajanas.Kai Freeza suzinojo apie drakonu rutulius ið Pikolo per Radito aparata ji iðskubejo i Nameka ju rinkti.Paskiau ir Vegeta Gohanas Krilinas bulma ir Gokas nuskrido ten.Po ilgos kovos su Freeza, kai Freeza nuzude Krilina jis tapo ssj.Ir nugalejo Freeza.Bet Freeza galejo sunaikinti Nameka, o Gokas to neþinojo.Bet jis paprase nameko dievo kad jis dingtu is ten.Freezos tevas paskiau stkure Freeza, bet Trunksas ja supjauste i gabalelius.

Tienas yra chauza geriausias draugas.Jis pradzioje mokesi kovos menu pas gerve.Per kovos menu turnyra jis vos nugalejo goka ir tapo turnyro campionu.Veliau jis perejo i dzino vezlio kovos mokykla nes suprato kad gerve yra blogas.Per dbz jis netapo labai stipriu zmogumi.Visa laika buvo kaskur zemiau vidurio pagal visus

C18 yra androide.Jos kovine galia yra apie 37-40 milijonai.Pradzioje ji buvo bloga ir veliau ja susiurbe cellas.Taciau per kova cellas ja isspjove ir krillinas ja rupinosi, nes isimylejo.Veliau ji dalyvavo kovos menu turnyre ir su krillinu pasidare dukra marron.

Daktaras Geras (Geero) surinko visu pasaulio kovotoju technikas ir sudejo i savo kompiuteri,kad paarytu viena nenugalima Androida.Tai kompiuteris padare stai toki androida.Bet kompiuteris padare Cella tik po ilgu metu kai pats daktaras mire.Ir kompiuteris pasake jei jis nori tapti nenugalimu jis privalo suesti 17 ir 18 androidus.Trunksas juos nuzude,bet Cellas keliavo laiku kad juos surastu.Kai jis suede daugybe zmoniu ir androidus jis pagaliau tapo nenugalimas.Jis pastate savo arena kurioje jis koes su Goku ir Gohanu.Jis padare susinaikinima.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.