peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


dragonballs.peperonity.net

SJ lygiai

Normalus Sajanas (Saiya-Jin)


Ðioje formoje jis gali bûti daugiausiai laiko. Pas paprastus sajanus akys bûna juodos, plaukai irgi juodi, tik pas Tranksà pilki. Visi sajanai turi uodegas. Galia maþdaug 100 000.


Sajanas Bezdþionë (Oozaru)Oozaru tai yra Gorila, Bezdþionë. Pas sajanus yra uodegos, uodegos padeda jiems pavirsti á Gorilà, tereikia poþiûrëti á mënulá, bet tik tada kai bus pilnatis. Galia iðauga apie 10 kartu. Kai pasivirta i normalia forma sajanas netenka daug jegø. Formoje daugiausei gali buti kol mënulis ðvieèià arba nukertama uodega.


Super Sajanas (Super Saiya-Jin)Kovotojo plaukai pakilsta ir pageltonuoja, o akys tampa melynomis. Jei nori pasiekti ðá lygá reikia turëti 1 000 000 galios. Energija iðauga daug kartu, tai pas sajana kas kur 5 000 000 energijos. Pirma karta sajanas turi pasiekti ðià formà labai supykes, inirðæs kaip beðirdis karys. Gokas pirmiausiai pasiekë ðá lygá. Kai Fryzas nuþudë Krilinà jis negalëjo savæs suvaldyti, jam kaþkas atsitiko, staiga jo plaukai pageltonavo ir aplink já supo didele ugnis kitap sakant Aura.


Legendinins Super Sajanas (Legendary Super Saiya-Jin)Ðis lygis yra labai retai matomas, nes já pasiekti gali ne kiek vienas. Ðá lygá pasiekæs yra Brolly. Kaip pasivirsti á ðá lygá sajano plaukai tampa þali ir aplink já spinduliuoja þalsva aura. Kad bûti ðioje formoje nereikia daug jegu. Jei dadëti ultra sajanui greièio tai bus kaþkas panaðaus. Viens prieð viena kovojant Brolly yra nenugalimas, bet prieð kelis kovotojus ilgai neatsilaikydavo. Jo galia yra apie 10 milijonu.


Ultra Super Sajanas (Ultra Super Saiya-Jin)Pas kovotoja didëja raumenys, bet sumaþëja greitis. Jis net lëtesnis uþ pirmà super sajanà. Kai sajanas kaunasi pas já iðauga galia iki 50 000 000. Ðá lygá pasiekë Gokas laiko ir sielos kambaryje. Vedþitas ir Ateities Tranksas pasieke irgi laiko ir sielos kambaryje. Laiko ir sielos kambarys yra dievo ðventykloje.


2tras Super SajanasGalia isauga iki 30 000 000. Ir aplinkji supa Aura su Zaibu. Plaukai tampa baltesni. Sis sajanas yra greitas ir striprus. I si lygi nesumku pasiversti, bet reikia isnaudoti daug jegu. Pirmas pasieke si lygi Gohanas paskui Gokas, paskui Vedþitas ir Gotenksas.


3cias Super SajanasPavirtus á ðá lygá, pas sajana iðauga plaukai iki kojø. Galia iðauga iki 100 000 000. Ðioje formoje galima bûti trumpai nes gali baigtis laibai blogai (pamesi visas savo galias).


Majin SajanasPas sajanà plaukai laibai panaðûs á antro super sajano plaukus. Pasiekæs ðá lygá galia ir greitis padidëja daug kartø. Ðá lygá gali pasiekti kurá uþvaldo Babidis, tada sajanas tampa beveik nemirtingas ir Majin Sajanu.


Auksinis Sajanas Bezþionë (Golden Oozaru)Ðis lygis labai panaðus i paprastà Oozaru. Tik bezdþionë yra auksinë. Jëga padidëja kelis kartus. O jei iðvaldai didelæ jëgà tampi 4 super sajanu.


4tas Super SajanasÐis lygis yra paskutinis. Kovotojo iðvaizda labai pasikeièia. Plaukai pasidaro juodi, visas kûnas, iðkyrus krutinæ apauga raudonais plaukais. Galia neturi ribø. 4 Super Sajanas yra beveik nenugalimas. Jo greitis ir jëga uþauga labai stipriai. 4 Super Sajanà pasiekë Gokas ir Vedþitas.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.