peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.peperonity.net

:::Kaip pasirinkti rieducius:::


Kaip pasirinkti rieduèius

Ðtai pagaliau atëjo ta diena, kai jûs nusprendëte pradëti vaþinëti rieduèiais. Visø pirma reiktø ásigyti rieduèius. Viskas atrodo labai paprasta, kol nenueinate á parduotuvæ ir pamatote ten galybæ ávairiausiø rieduèiø...

Perkant rieduèius reikia þinoti, kaip jûs vaþinësite. Rieduèius galima suskirstyti i tris klases:

1. greituminiai rieduèiai, jais vaþinëja sportininkai kurie nori pasiekti didelá greitá, ðiuos rieduèius nesunku atskirti – jie turi penkis ratukus.

2. rieduèiai skirti ekstremaliam vaþinëjimui. Ðiais rieduèiais daþniausiai vaþinëja vaikai ir paaugliai iðtroðkæ aðtriø pojûèiø. Jais galima èiuoþinëti bortais ir vamzdþiais, ðokinëti nuo tramplynø, vaþinëtis rampoje. Jie yra visokeriopai tam pritaikyti, batas yra sutvirtintas, turi specialius ratukus ir slidæ.

3. laisvalaikio rieduèiai. Jei jûs nenorite nei lenkyniauti, nei ðokinëti nuo tramplynø – jums reikalingi laisvalaikio, arba dar kitaip vadinami fitneso rieduèiai. Jie yra pakankamai tvirti, batas daþniausiai bûna minkðtas (kad koja galëtø kvëpuoti). Ðiais rieduèiais gali vaþinëti kiekvienas - tiek senas tiek jaunas, viskas sukurta jûsø patogumui.


Jei jûs vaþinëjate rieduèiais, rekomeduojame turëti apsaugas, taip jûs sumaþinsite traumø tikimybæ
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.