peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.peperonity.net

:::Kaip issirinkti snieglente:::

Kaip pasirinkti snieglentæ

Renkantis lentà, geriausia konsultuotis su snieglentëmis prekiaujanèios parduotuvës specialistais, kurie gali garantuoti, kad jûs gausite jûsø duomenis ir poreikius atitinkanèià snieglentæ.

Jums yra svarbu þinoti ar jûs esate “goofy” (tai reiðkia, kad nuo kalno leidþiatës deðine koja á prieká), ar “regular” (tai reiðkia, kad nuo klano leidþiatës kaire koja á prieká). Nuo to ar jûs goofy ar regular priklausys tai kaip jûs tvirtinsite apkaustus prie savo lentos.

Lentos ilgis, matuojant nuo þemës, jums turi bûti iki smakro. Pvz., þmogui, kurio ûgis 170-180 cm, o svoris 70-80 kg labiausiai tiks 155-160 cm ilgio lenta.

Dar vienas rûpestis renkantis lentà yra jûsø pëdos dydis. Jûsø batø priekis ir kulnai neturi iðsikiðti uþ lentos kraðtø, nes prieðingu atveju jie klius uþ þemës darant posûkius. Jei jûsø kojos klius uþ þemës, jûs nepatirsite to malonumo, kurá turëtumët ir galëtumët patirti, todël bûtina pasirnkti tinkamo ploèio lentà. Vidutinis lentos plotis yra matuojamas nuo lentos vidurio ir tinka þmonëms, kurie neðioja 42 arba maþesnio dydþio batus. Bûna taip pat ir siauresnës lentos skirtos moterims ir vaikams, o taip pat ir platesnës lentos skirtos tiems kuriø kojos yra didesnës. Idealu yra skaitoma kai lenta yra 2 cm siauresnë uþ batus. Pvz., 28 cm batams labiausiais tinka 30 cm ploèio lenta.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.