peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.peperonity.net

:::Snieglenciu atsiradimas:::


Kur atsirado snieglentës

Dauguma þmoniø mano, kad snieglenèiø sportas atsirado prieð 15-20 metø. Ið tikrøjø idëjos èiuoþti nuo klano ðonu þmonës buvo suþavëti, ir puoselëjo jà deðimtmeèius. Snowboardingo atsiradimui átakos turëjo serfingai, riedlentës, snurfingai ir slidës. Snowboardingas – tai sportas, kuris atsirado garaþuose ir ant plokðèiø kalniukø uþ namo.

Susidaro áspûdis, kad ðis sportas vystësi tuo paèiu metu skirtingose JAV valstijose. Amerikieèiai, kurie sukurë ðá sportà, turëjo kaþkà bendro – jie gyveno nuotykiø dvasia. Jie buvo tëvai, bandantys sukurti pramogà savo vaikams, jie buvo vaikai, èiuoþiantys nuo kalno ðonu ant kavinëse “pasiskolintø” padëklø, stovintys ant rogiø ðonu, skriejanèiø nuo kalno. Jie buvo vaikai su ádomiais mokykliniais projektais. Ðiø vaikø ir jø tëvø iðradingumo, o taip serfingø, riedlenèiø ir slidþiø varþybø ákvëptas snieglenèiø sportas po truputá tapo toks, koks yra ðiandien.

20-ieji: pati pradþia

Snieglenèiø sporto ðaknys siekia 20-øjø metø pradþià. Vaikai ið medþio sukonstravo tai, kas dabar yra vadinama snieglentës prototipu, ir vaþinëjosi ja nuo kalno. Taèiau daugelis mano, kad pirmasis snieglentës prototipas buvo sukonstruotas 1929 metais. Ðá darbà atliko þmogus vardu Burchett’as. Jis lentà padarë ið fanieros, o apkaustus ið odiniø dirþø.

60-ieji ir 70-ieji: snowboardingo pionieriai

1963 metais aðtuntokas vardu Tomas Simsas, savo mokykliniam projektui sukonstravo skibordà. Ðis riedlenèiø èempionas po 15 metø oficialiai pradëjo gaminti snieglentes. Jo kompanija tapo viena ið pirmøjø ir didþiausiø ðios pramonës ðakos ámone.

Taèiau árenginys, kuris ákvëpë daugumà snowboardingo iniciatoriø vadinosi snurferis (snow ir surfer kombinacija). 1965 metais inþinierius ið Mièigano Sherman’as Poppen’as savo dukrai sukonstravo árenginá ið dviejø sujungtu slidþiø. Per kitus 10 metø buvo pagaminta ir parduota milijonai snurferiø. Snurferiai buvo pagaminti ið medþio ir valdomi virve pritvirtinta prie priekio. Snurferiø varþybos buvo organizuojamos Mièigane ir 70-øjø pabaigoje snurferiais vaþinëjantys sportininkai varþybose demonstravo ávairiausius triukus.

70-aisiais saujelë þmoniø pradëjo daryti bandomuosius snieglenèiø pavyzdþius. Rytinës pakrantës surferis Dmitrij Milovich pradëjo gaminti snieglentæ remdamasis surfingo lentos pavyzdþiu. Lenta turëjo metalinius kraðtus (taip pat kaip ir slidës) ir masiðkai buvo pradëta gaminti 1975 metais. Tais paèiais metais Milovich’iaus gaminys pakliuvo á spaudà: gavo ávertinimà laikraðtyje Newsweek, o leidinyje Powder buvo iðspausdintos nuotraukos.

Kitas iniciatorius Jake Burton’as, jis taip pat buvo surferis ir eksperimentavo su snurferiu. 1977 metais jis persikëlë á Vermonto valstijà. Naktimis jis dirbo barmenu, o dienomis kûrë bandomuosius snieglenèiø pavyzdþius ið medþio ir stiklo pluoðto. Jake Burton’as turëjo svajonæ padovanoti pasauliui snieglentæ. Jam pasisekë – jis ágyvendino savo svajonæ. Ðiandien jis nagrinëja svarbiausias kompanijos problemas susijusias su snieglenèiø gamyba. Jis daug prisidëjo prie to kà mes ðiandien vadiname snieglente. Þinoma buvo ir kiti pradininkai: Mike Olson, Chuck Barfoot, Chris Sanders ir Chuck Sims.

1979 metais snieglentës pirmà kartà buvo panaudotos reklamoje – þinoma tai buvo alaus reklama!

80-ieji, pripaþinimas

1985 metais tik 39 ið 600 slidinëjimo kurortø JAV pripaþásta ir leidþia vaþinëti snieglentëmis. Pirmasis þurnalas skirtas tik snieglentëms pasirodo tais paèiais metais. Vis daugiau varþybø rengiama ávairiose JAV valstijose.

Europoje snieglenèiø bumas prasidëjo tik 90-øjø viduryje. Europos snieglentininkai pradeda organizuoti vietines varþybas. 1986 Breckenridge ávyksta pirmasis snieglenèiø pasaulio èempionatas. Varþybos pritraukia vis didesnes rëmëjø pinigø sumas ir susilaukia vis didesnio þiniasklaidos dëmesio. Pirmosios pasaulio taurës pirmenybës ávyksta 1987-88 metais.

90-ieji, pakeliui á alternatyvøjá sportà

Deðimtmeèio pradþioje jau buvo 50 kompnijø, gaminanèiø ir parduodanèiø snieglentes. Kasmet gamybos apimtys vis didëjo. 1994 vieðai paskelbiama, kad snieglenèiø sportas yra pripaþystamas olimpine sporto ðaka ir pirmà kartà startuos Naganos Olimpinëse þaidynëse 1998 metais. Kaip mes þinoma ði sporto ðaka Naganoje susilaukë didelio dëmesio.

Ðiandien snowboardingas sudaro didelæ dalá apyvartos slidinëjimo kurortuose visame pasaulyje. 1997 metais beveik 4 milijonai snieglentininkø vaþinëjo Amerikos slidinëjimo kurortuose. Snieglenèiø sportas susilaukë visuotinio pripaþinimo, slidinëjimo kurortuose buvo pradëti daryti snieglenèiø parkai ir nusileidimo trasos, kurios turëjo patenkinti visus snieglentininkø norus. Ðiandien snowboarding’as didelio jaunimo kultûrinio judëjimo dalis. Tai gyvenimo bûdas su muzika, apranga ir daugybe kitø dalykø.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.