peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.peperonity.net

:::Riedlenciu atsiradimas:::

Riedlenèiø istorija

Riedlenèiø street style dvasios astsiradimas siejamas su serfingu. Jau 50-øjø metø pabaigoje tingûs Kalifornijos ir Australijos serferiai pradëjo vaþinëti á paplûdimá stovëdami arba sëdëdami ant vëþimëliø pasiskolintø ið autodirbtuviø, ant kuriø gulëdami automechanikai lysdavo po automobiliais. 1965 metais pasirodë pirmosios gamyklinës riedlentës. Oficialiai laikoma kad pirmuosius poliuretaninius ratukus riedlentëmis pagamino firma “Kryptonics”. Ilgà laikà skeitbordingas vystësi kaip kaþkokia cirko parodija – neáprasta akrobatika , kurios pagalba serferiai “stumdavo” laikà ðtormø metu. Tik 80-øjø pradþioje taip vadinamame freestyle Rodney Mullen’as ið Floridos padarë pirmàjá ollie – ðuolá, kuris buvo atliktas dëka lenkto lentos kraðto. Tuo metu Kalifornijoje pirmieji skeiteriai pradëjo vaþinëti baseinuose ir tuðèiuose drëkinimo kanaluose.

Neilgai trukus atsirado pirmoji pro komanda, kuri vaþinëjo ant rampos. Lentø pardavimo apimtys sparèiai iðaugo, bet visgi riedlentininkø komandos labiau priminë klajojantá cirkà ir buvo atskirtos nuo jaunimo, visø pirma tuo, kad vaþinëti ant rampos buvo labai pavojinga (pamëgink nuvaþiuoti nuo 3 ar net 5 metrø rampos) ir labai brangu (rampa kainavo maþiausiai 3 tûkst. doleriø). 80-øjø viduryje jau buvo þinomos air’ø, salto, grab’ø, grind’ø ir slide’ø technikos, bet þiûrovø tai jau nebestebino, o masiniam judëjimui nebuvo kur vystytis ir tobulëti. Skeitø firmos uþsidrinëjo… taèiau firma Powell-Peralta laiku parëmë jaunus skeiterius, kuriems lenta tapo dalimi, o jei tiksliau tai centrine viso gyvenimo aðimi. Jie nesiskirdavo su lenta nei mokykloje, nei supermarkete, vakarëlyje. Jei elgdavosi iððaukianèiai, rengdavosi ne taip kaip visi, neþinojo ribø. Jiems nereikëjo rampos, jie èiuoþinëdavo ant turëklø ir ðokinëdavo ant suoliukø. Greitai street riedlenèiø pardavimo apimtys buvo skaièiuojamos milijonais vienetø. Draudimai vaþinëti miestø centruose átakojo skeit parkø atsiradimà. Kartu su skeiteriais pradëjo vaþinëti ir riedutininkai bei dviratininkai, atlikdami labai panaðius triukus kaip ir riedlentininkai ir nekeisdami jø pavadinimø. Pavyzdþiui Mctwist 540 sugalvojo ir padarë skeiteris Mike Mcgill. Ðuoliø technika sparèiai tobulëjo skeiterio Tonny Alva dëka, ant rampos karaliavo Tonny Hawk.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.