peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.peperonity.net

:::Rieduciu atsiradimas:::

Kada atsirado rieduèiai

Rieduèiai pirmà kartà uþpatentuoti Anglijoje, Ðerloko Holmso laikais. Nors manoma, kad dar prieð 500 metø iki rieduèiø uþpatentavimo, japonø super ðnipai - nindzës, þaibo greièiu ðliuoþdavo savo prieðø pilyse akmeninëmis grindimis, ant gudriai pritaisytø bambukiniø lazdeliø.

Rieduèiø pradininku galime vadinti Dþeimsà Plimptonà, kuris Niujorke uþpatentavo keturrates paèiûþas su dviem aðimis – “taburetes” :). Kiek vëliau atsirado figûrinis vaþinëjimas su rieduèiais, kuris iki ðiol yra populiarus Anglijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Australijoje.

Antroji rieduèiø populiarumo banga kilo Prancûzijoje praëjusio amþiaus pradþioje ir baigiantis Antràjam pasauliniam karui apëmë visà Vakarø Europà. Dar 1916 metais kai kurios feministës ne ðiaip sau vaþinëjo rieduèiais, bet dar kartu prieðais save specialaus strypo pagalba ridendavo statinës þiedà. Ðiam vaþinëjamui buvo specialiai siuvamos suknelës (tuo laiku iððaukianèios, trumpos ir aptemptos).

Dar nuo XIX a. buvo statomo didþiuliai uþdari manieþai skirti vaþinëtis rieduèiais. Vëliau dauguma manieþø buvo apleisti ir pamirðti. Taèiau 80-aisiais praëjusio ðimtmeèio metais gimë “disko” era. Vien tik JAV tuo metu veikë apie 6 tûkstanèius angarø, kuriuose grojo garsi muzika, buvo baras ir duðas.

Disko – roll – batai, kuriais vaþinëjo nemaþai extreme kultûros pionieriø, turëjo platformà su 2 aðim prie kuriø buvo pritvirtinti ratukai, ir pusiau kietà arba minkðta batà su stabþiu priekyje. Ðie rieduèiai ne tik puikiai tiko ðokiams, bet ir ðuoliams per tramplynus. Su jais èiuoþinëjo per turëklus ir darë salto, bet vaþinëjimui nuo laiptø jie visiðkai netiko. Kaip bebûtø, bet kartu su sportine ir ðokiø pakraipa atsirado ir gatves extrems stilius (street style). Labai greitai ðis naujasis stilius buvo paskelbtas uþ ástatymo ribø, ir netgi atsirada specialûs þenklai draudþiantys vaþinëti rieduèiais.

Triukai su riedlentëmis, rieduèiais ir dviraèiais, atliekami ne sporto salëje ir ne cirko arenoje, o tiesiog gatvëje, daþniausiai ant paminklø, prie baþnyèiø, ant turëklø ir kitose centrinëse miesto vietose, labai greitai tapo didþiuliu galvos skausmu ástatymø sergëtojams, kiemsargiams ir miesto valdþios atstovams, apie tai buvo diskutuojama spaudoje ir netgi parlamentuose. Mëgstamiausia skeit-komiksø tema bûdavo tokia: aplink tikrø tikriausias miesto kriminalas (vyras meta per balkonà uoðvæ, negrai neða vogtà televizoriø, kaþkas nusukinëja ratus nuo automobilio), o paèiam ávykiø centre stovi storulis policininkas visas nukabinëtas antrankiais ir lazdomis ir laiko uþ apykaklës maþà berniukà su rieduèiais. Ðtai kas pasirodo yra tikrasis nusikaltëlis!

Taèiau ta pati valdþia buvo priversta plësti bemotorio transporto zonas ir jose steigti specialius policininkø su rieduèiais padalinius (patá didþiausià Paryþiuje). Gatvës stilius tapo pacifistiniø ir ekologiniø naujosios kartos idëjø ásikûnijimu, nauju poþiûriu á nepriklausomybæ , judëjimo laisvæ ir laisvæ bendrai paëmus. O dideli pinigai, kuriuos vakarø pramonë gaudavo ið bet kokio naujo jaunimo pomëgio, greitai siugriovë nusistovëjusias sporto ir auklëjimo karines sàsajas.

1995 metais amerikieèiø korporacija ESPN gavo patentà ir leidimà rengti X-games. Tai tapo oficialiu gatvës stiliaus pripaþinimu ir labai aiðkiai atskyrë já nuo sporto. Ir visgi ið kur jis atasirado?

Nauja beprotiðka 90-øjø riedutininkø banga susijusi su “bleidø” (ratukiniø paèiûþø) atsiradimu. Tai buvo rieduèiai su kietu batu ir viena eile pritvirtintø ratukø. Ðie rieduèiai atsirado Las Vegase, kur 1981 m. parodoje susitiko amierikieèiø ledo ritulininkas Skot Olson ir italas Dþiuzepë Kavazinis – paèiûþû ir kalnø slidþiø batø gamintojas.

This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.