peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


extreme.sport.peperonity.net

:::Jibbing´as:::

Ðis tas apie dþibingà

Dþibingas kaip tox atsirado gatvëje, apie 80-uosius metus, kai apie snieglenèiø parkus dar niekas ir girdëti negirdëjo, o dauguma slidinëjimo kurortø ið viso neásileisdavo snieglentininkø. Dþibingui tinka viskas kà mes matome kiekvienà dienà: turëklai, tiek tiesûs, tiek laiptuoti (kink rails), lenkti, S formos , bortai, parapetai, ne visai staèios sienos.

Kadangi street dþibinge konstrukcijø ir formø pasirinkimas yra gana ribotas, èia kyla pagrindinë problema – snieglentininkà neiðvengiamai traukia atlikti þygdarbá. Kad atlikti kaþkà pavojingesnio nei prieð tai, sportininkas daþniausiai renkasi tokios paèios formos, bet daug sudëtingesná turëklà.

Tuo tarpu snow parkuose gausu gatvës turëklø, bortø, parapetø ir tt. imitacijø, o be to dar pilna visokiø konstrukcijø, kuriø gatvëje su þiburiu nerasi, tai bangos formos turëklai, vaivorykðtës ir dar krûvos visokiø turëklø – mutantø.


Dþib parkai pasaulyje ðiuo metu vystosi þymiai didesniais tempais nei visi kiti snieglenèiø infrastruktûros elementai.

Triukø atlikimas gatvëje, ant turëklø yra ypaè pavojingas ir gali jums kainuoti ne tik sulauþytà árangà, bet ir sveikatà. Tai stabdo ne tik naujø triukø mokymasá, bet ir senø atidirbinëjimà, o be to kaip jau minëjom gatvëje nëra didelës konstrukcijø ávairovës, todël vaþinëtojas neturi galimybës atidirbinëti triukø stabilumo ant ávairiø figûrø ir bûtent todël texniðkumà tenka aukoti adrenalino kultui.

JAV kai kuriuos parkus jau galima priskirti meno kûriniams


(pvz. tokiose kultinëse vietose kaip Mammoth, SnowSummit, Whistler-Blackomb kurortuose). Tuo tarpu Europoje ið tiesø kietø parkø ne tiek jau ir daug.


Kartu su parkais auga ir nauja dþibberiø karta, kurie iðsiskiria savo puikia texnika ant visø tipø konstrukcijø, o be to dar puikiai jauèiasi ant tramplynø ir paipø.

Tuo tarpu gerame parke, visuomet yra galybë mokomøjø figûrø, ant kuriø iki visiðko iðsekimo ir minimaliai rizikuojant galima atidirbineti daugybæ triukø. Parkuose figûras (tiek mokomàsias, tiek pro) stengiamasi iðdëstyti taip, kad jos bûtø viena paskui kità, taip galima atidirbinëti triukø serijas. Bûtent tai ir svarbiausias stabilumo faktorius tiek ant ávairiø figûrø parke, tiek ant turëklø gatvëje.

Baimës faktorius....tai didþiausia problema snowboardinge, ir ne tik dþibinge, bet ir visose kitose disciplinose.


Kai vaþinëtojas stengiasi pereiti á aukðtesná lygá, jis neiðvengiamai susiduria su padidëjusia rizika, ko pasekoje atsiranda baimë. Ir tikrai nereikia tikëti tuo ka raðo spauda, kad extremalai visiðkai bebaimiai – bijo visi – freestail‘e bijo kritimø, freeraid‘e akmenø ir lavinø...nebijo turbût tik tie kurie dar në karto nebuvo rimtai susiþalojæ

Kas lieèia dþibingà tai be jokios abejonës pradedanèiàjam daug lengviau áveikti baimæ parke, nei ryþtis ðturmuoti turëklà gatvëje. Ið kitos pusës þmones traukia bûtent gatvës dþibingas, jis atrodo þymiai efektyviau.

Kai reikalas lieèia filmavimus tai be jokios abejonës gatvës dþibingas turi pranaðumà prieð dþibingà parkuose, nes yra þymiai arèiau realaus gyvenimo, yra pavojingesnis ir vaizdingesnis. Kita medalio pusë yra ta, kad filmavimø lygis


gatvëje beveik nesikeièia nuo pat filmavimø pradþios. Juk visi turëklai gatvëje yra panaðûs.

Aiðku triukai vis sudëtingëja, turëklai darosi vis statesni, ilgesni ir daugiau laiptuoti, taèiau jau nebëra naujø idëjø, todël nebëra ir to aþiotaþo, kuris buvo pasirodþius pirmiesiems dþibingo filmams.

O ðiuolaikiniai parkai suteikia galimybæ vaþinëti ant daugybës variacijø figûrø stovinèiø viena paskui kità. Èia galima rasti þymiai daugiau ádomiø rakursø filmavimui, taip pat galima


filmuoti vaþiuojant ið paskos, kas gatvës dþibinge yra faktiðkai nerealu, arba filmuoti triukø serijas ant visos eilës figûrø. Dþibingas parke, palyginus su rimtu gatvës dþibingu, vizualiai yra daug linxmesnis ir prieinamesnis platesnëms þmoniø masëms.

Be jokios abejonës gatvës dþibingà galima vadinti elitiniu uþsiëmimu. Ásivaizduokite kas bûtø jei visi snieglentinikai pasipiltø á gatvæ ir pultø vaþinëti ant visø ámanomø turëklø, parapetø, bortø ir tt.

Lietuvoje snieglenèiø sportas dar tik þengia pirmuosius þingsnius. Mûsø klimatas ir turimi taip vadinami kalnai labiausiai tinka uþsiimti dþibingu. Bûtent tuo visà praëjusià þiemà ir


uþsiiminëjo visi rimtesni snieglentininkai. Kai kurie jø þiemos pabaigoje netgi iðmëgino gatvës dþibingà.

Tiesa mokytis parkuose, kuriuose yra daug figûrø ið eilës mûsiðkiai Lietuvoje taip pat nelabai turi galimybiø, nes visi kalnai ant kuriø stovi keltuvai yra okupuoti slidininkø, kurie nuolat murma, kad kaþkas jiems gadina trasas ir maiðo vaþinëti. Bet po truputá Lietuvos slidinëjimo kurortai ima suprasti, kad snieglentës yra neatsiejama þiemos sporto dalis, kuri pritraukia vis didesnes mases þmoniø, todël tai ðen tai ten mûsø klubo pastangomis atsiranda vamzdþiai, dëþës, turëklai ir tramplynai pritaikyti bûtent snieglentininkams This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.