peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


eza36.peperonity.net

[about break (lt)]


1986 metais per tuometines Centrines televizijos laida ´Rytinis pastas´ retkarciais matydavau Egidiju Sipaviciu, kuris, akis paslepias po siaurais akiniais nuo saules, imituodavo robota ir dainuodavo ´Breikas valdo mus lyg masinas´. Po dvylikos metu kazku
Zodziai: Simas Traskutis
Foto: Juozas Duda
Publikuota ORE 2000 #10

Paziurekite specialia ORE break fotosesija.


Bronkso kvartalo vaikinu sokis

Kaip ir kur gimë breikas? Neþinia. Viena aiðku, kalti amerikieèiai. Vieni ðaltiniai pasakoja, kad kaþkà panaðaus á kai kuriuos breiko judesius jau 3-ame deðimtmetyje iðdarinëjo amerikieèiø jûreiviai, kurie, ákalæ romo, nevengdavo pastraksëti denyje. Kiti sako, kad breiko ðaknø reikia ieðkoti gerokai vëliau, ðeðtajame deðimtmetyje iðpopuliarëjusiame ðokyje ´Good Foot´ (ðokio pavadinimui didþiulæ reikðmæ turëjo tokio paèio pavadinimo Jameso Browno, uþsukdavusio nerealius ðokius scenoje ir ðalia jos, plokðtelë). Tai turëjo atrodyti maþdaug taip - ðokëjai bando savo kojas lenkti per kelius ir þengti þingsná sulig kiekvienu bûgnininko trinktelëjimu á ´solinukà´. Ðiandien tai atrodytø gana juokinga, taèiau ir dabar hauso vakarëliuose galima pamatyti þmoniø, kurie ðoka bûtent ´Good Foot´ principu - pasiduodami uþburianèiai hauso ritmo monotonijai, su kiekvienu dûþiu lenkia kojas á ðalis ir dar kartu þengia þingsnelá á ðalá arba prieká. O dabar pabandykite taip ´palinksëti´ ir paþingsniuoti per dþiazuojanèio bûgnininko improvizacijà. Kà, ne taip lengva, kaip atrodë ið pradþiø?

Aisku, garsiojo Niujorko Bronkso kvartalo juodukai nenustygo vietoje ir eme sokiu aikstelese ar tiesiog gatvese bandyti naujus triukus. Apie septyniasdesimtuosius ´kietumo´ virsune buvo laikomas triukas, kai sokejas staigiai nukrisdavo ant nugaros ir tuoj

Nezinia, kokia kryptimi butu pasukes breiko vystimasis (gal butu tapes dar viena kung fu atmaina?), jei ne keliu puertorikieciu gauja ROCK STEADY CREW, kurie breika paverte akrobatikos sou. Legendos byloja, kad garsiausia breiko gauja gime apie 1977 metus

Gatveje gimusi soki labai ispopuliarino filmai. Nors pirmieji meginimai iamzinti breika kino juostose Wild Styles ir Style Wars nebuvo sekmingi, netrukus pasirodæs Flashdance tapo pacia geriausia breiko reklama. Jaunoji karta dar labiau susizavejo ´lauzyt

O tuo metu Lietuvoje…

Jei jau paminëjau BEAT STREET, turbût supratote, kur lenkiu? Taip, neblogai prasisukus aukðèiau minëtiems filmams, po breiko kojomis puolë ir Europa. Tiksliai nëra þinoma, kada Vokietijoje, Prancûzijoje ir Anglijoje vietiniai B-Boys pradëjo suktis ant nugarø bei galvø ar ðokti plastiðkàjá Electric Boogie, taèiau jau 1985 metais, kartu su riedlentëmis á Lietuvà ásiverþë ir breikas. Vienas pirmøjø Lietuvos breikeriø Algirdas Lopeta, dabar jau ákopæs á ketvirtàjá deðimtmetá, negali nesiðypsoti, prisiminæs Lietuvos breikeriø pradþià. Pasirodo, atsitiktinai gautuose ir pamatytuose videofilmuose ar videoklipuose (dël videokasetës su Beatstreet ar Breaking áraðu pirmieji Lietuvos breikeriai galëjo pasiryþti net asfaltà dantimis grauþti) pamatæ vienà kità judesá ir triukà, tuoj pat mëgindavo já atkartoti, kurti savo, paprastesnius variantus. 1986-1988 metai - breiko aukso amþius visoje tuometinëje Sovietø Sàjungoje. Taèiau tik Lietuva galëjo pasigirti trejus metus ið eilës vykusiu prestiþiniu breiko festivaliu ´Papûga´. Palangoje vykdavæs festivalis priviliodavo gausybæ ðokëjø ið visos Sovietø Sàjungos, ðimtà kartø daugiau smalsuoliø ir nemaþas milicijos pajëgas. Juk tuo metu ´banankes´ vilkintis, baltus sportinius batelius avintis ir siaurais akiniais nuo saulës pasidabinæs jaunimas kartu su pankais, hipiais ir metalistais buvo taip teisëtvarkos pareigûnø nemylimi ´neformalai´. O ´Papûga´ klestëjo! Net dabar, prabëgus 12 metø, Maskvos breiko veteranai, kalbëdamiesi su þurnalistais, puikiai prisimena savo pirmuosius pasirodymus ´Papûgoje´ - Palangoje, Lietuvoje. Tuo metu neblogai breiko judesius ávaldæ ðokëjai galëdavo ir uþsidirbti - restoranø administratoriai mielai sutikdavo breiko ðokëjus. Nors ir ´nuslinkæs´ á restoranus, patekæs á televizijà (ar jau pamirðot kaunieèio A.Stravinsko grupës efektingus pasirodymus Lietuvos televizijos proþektoriø ðviesoje?), breikas ir èia, Lietuvoje iðlaikë gatvës prigimtá. Kartais sostinës gyventojai galëdavo iðvysti neáprastà reginá - keliolikos jaunuoliø kolona, eidama gatve, iðdarinëja ávairiausius breiko ´bajerius´.

Antroji populiarumo banga

Lietuvoje breiko mada uþgeso lygiai taip pat greitai, kaip ir prasidëjo - per metus. 1989 metais pirmoji breikeriø karta iðëjo tarnauti á armijà, jaunieji ðokëjai liko be treneriø. Prieðingai negu Europoje ar Amerikoje, kur, nors breiko populiarumas taip pat buvo nuslûgæs, bet jis buvo ðokamas visada, Lietuvoje breikas atgimë tik beveik po deðimties metø. Taèiau jo atgimimas ávyko staiga ir aprëpë beveik visus Lietuvos regionus - Klaipëdà, Vilniø, Kaunà, Ðiaulius, Visaginà, Maþeikius, kitus miestelius. Pasak Dainiaus Þebrausko-Skurdzëliuko, vieno ið nedaugelio breiko mokytojø-instruktoriø, beveik kiekviename didesniame ar maþesniame miestelyje galima rasti 5-6 pavienius breiko entuziastus. Jau beveik dvejus metus egzistuojanèioje Skruzdëliuko ðokiø mokykloje Vilniuje breikas yra populiariausias ðokis. Kartais vienu metu já ðokti mokinasi apie ðimtà vaikinø ir merginø. Klysta tie, kurie mano, kad breikà ðoka tik paaugliai. Skruzdëliukas, kuriam, beje, yra 29 metai, mano, kad idealiausias breikerio amþius - 30 metø. Tiesa, tokio amþiaus sulaukæs turi ne pradëti mokytis ðokti, bet kurti jau savo kompozicijas ar atlikinëti sunkius triukus. Skruzdëliukas mano, kad 10-15 metø aktyviai mankðtinæsis ir ðokæs vyrukas, sulaukæs 30-ies, gali daryti beveik stebuklus. Bûna ir kitaip. ´Þiûrëjom ´FreeStylle Session´. Ten rodë, kaip breikà ðoka net ketveriø metø vaikai. Jie normaliai sukasi ant galvø ir sukdamiesi net sugeba nusirengti iki ´trauzø´, - pasakojo Skruzdëliukas.

Ka jis patartu vyrukui, kuriam jau per dvidesimt metu, ir kuris daznai megdavo save palepinti alumi, o dabar uzsigeide ismokti sokti breikà? ´Patareiau jam mokytis sokti virsutini brieka (taip vadinamaja up rock). Norint sokti apatini breika (vadinamaji b

Labiausiai Skruzdeliuka juokina ir kartu piktina, kai jam paskambine vaikinai klausia, ar per 2-3 menesius jie ismoks ´helikopetrá´ (suktuka gulint ant grindu isskestomis kojomis, i grindis remiantis peciu, paskui - nugara). ´Musu mokykloje vaikinai breik

Per pusantrø metø Lietuvoje ávyko bent penki breiko turnyrai, o kur dar draugiðkos battle oficialiai neskelbiamuose vakarëliuose. Lietuvos breikeriai jau turi ir savo lyderius - kaunieèiø BRAVO CREW, Sruzdëliuko auklëtinius FLASHMASTERS, vilnieèiø komandà EXTRA FORCE. Pasak Skruzdëliuko, labai gabiø jaunuoliø grupë susibûrë Klaipëdoje, gana iðradingi maþeikieèiai. ´Gaila, bet subyrëjo originali ðiaulieèiø REAL TIME MODIFY komanda´, - apgailestavo jis. Taèiau ne tik talentingø komandø subyrëjimai já verèia apgailestauti - Skruzdëliukà nemaloniai stebina, kad absoliuti dauguma visø breikeriø renkasi akiai patrauklø, fizine jëga paremtà breaking, o didþiulës protinës iðtvermës, logikos ir ne maþesniø fiziniø jëgø reikalaujantis up rock lieka pamirðtas. Skruzdëliukas pastebëjo ir dar vienà dalykà - beveik visi Lietuvos breikeriai stengiasi atlikti vienà arba du ðokio elementus, taèiau nesivargina á vienà kompozicijà sujungti keturis ar penkis triukus. ´Ðokëjai nelabai supranta, kad turi bûti kompozicijos pradþia ir pabaiga - dabar ðokis daþniausiai baigiasi paprasèiausiu ´kritimu´, - apgailestavo jis. Bet iki lapkrièio vidurio, kai Vilniuje vyks didelis breiko turnyras, laiko dar yra.

Breikerio zodynelio ivadas

Breikas skirstomas i virsutine (up rock), ir apatine (breaking).

Up rock - begiojimas ´nuo kojos ant kojos´. Tai - dvieju partneriu, neliecianciu vienas kito kova, kuri baigiasi savotisku itupstu-pritupimu. Nuolat dirbama rankomis.
Electric boogie - plastika, dirba visas kunas.
´Glaidas´ - eisena, kai zingsniai atliekami remiantis didziuoju pirstu. Taip pat ´dirba´ galva ir rankos.
Stepas - koju judesiai, zingsniai.
´King tuts´ - kampuoti ranku judesiai.
Pop locking arba ´popsas´ - ivairus judesiai, ypatingai fiksuojant rankas ir kitas kuno dalis.
´Robotas´ - vienas sudetingiausiu up rock triukø dalyku, nereali viso kuno fiksacija.

Breaking
´Helikopteris´ - sukimasis placiai issketus kojas.
´Tornado´ - tas pats ´helikopteris´, tik suktukas pereina ant galvos.
Apibegimai - kojomis begama aplink rankas.
Footwork - ivairus koju ´prakisinejimas´.
Freez - judesio uzbaigimas fiksacija. Trunka apie sekunde.
´Banga´ - sokinejimas nuo ranka ant pilvo.
´Krokodilas´ arba ´Vezlys´ - kuno pasiremimas ant ranku.
´Krekas´ - sokinejimas ant ranku.
´Baika´ arba ´kapeika´ - tas pat kaip ´helikopteris´, tik rankos ir kojos buna suglaustos.
Dalasalas - isskestu ir tam tikru kampu ´pastatytu´ kojos sukimas aplink save.
Swipe - sunkiai apraðomas triukas


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.