peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


gandriukas.peperonity.net

^*alus^geresnis uz mergas*^

argi ne tiesa=D~~
---------------------

1. Alumi gali mëgautis visà mënesá.
2. Alaus dëmës nesunkiai iðskalbiamos.
3. Alaus nereikia kviesti stiklui vyno ar pietums.
4. Alus visada palauks paliktas maðinoje.
5. Kai alus iðsivadëja, já ramiai iðpilate.
5. Alaus niekada nevëluoja.
6. Pagirios praeina.
7. Alus nepavydi, kai paimate kità.
8. Alus nesiprieðina nuplëðiant skardinës dangtelá.
9. Eidami á barà galite bûti tikras, kad gausite alaus.
10. Alui niekada neskauda galvos.
11. Padarius alaus, butelis nepraranda visos vertës ir gali parduoti uþ kelis centus.
12. Per vienà vakarà padaræ kelis alaus, nejausite kaltës jausmo.
13. Alus visada nueina ÞEMYN lengvai.
14. Alumi galite pavaiðinti draugus.
15. Alus visada drëgnas.
16. Visad þinote, kad pirmasis atkimðote alaus butelá.
17. Alus niekada nereikalauja lygiø teisiø.
18. Alus, áëjus á kambará, neatkreipia dëmesio.
19. Alø galima naudoti vieðoje vietoje.
20. Ðaltas alus - geras alus.
21. Alaus nereikia nuprausti, kad pasidarytø gero skonio.
22. Alus visada ateina partijomis po ðeðis.
23. Alus, já palikus, nesijauèia "ðlapia vieta".
24. Alus niekuo neuþkrës.
25. Alus visada kainuoja iki dviejø litø.
26. Alus niekada nepaliks iðtroðkusio.
27. Kai vienas alus pasibaigia, iðkart atkemðate kità.
28. Alus rytà atrodo taip pat kaip ir vakare.
29. Alus nesijaudina, kai kas nors uþeina.
30. Alus nereikalauja maudyti vaikus.
31. Alui neuþeina isterijos priepuoliai ir mëðlungiai.
32. Alus neturi motinos.
33. Alus neskaito moralø.
34. Alus neiðprotëja (kartà á mënesá).
35. Alus visada nuolankiai iðklauso ir niekada nesiginèija.
36. Alaus etiketës kas metai neiðeina ið mados.
37. Alus neverkðlena ir nezyzia, jis tik lengvai burbuliuoja.
38. Alus nesiskundþia tavuoju vairavimo bûdu.
39. Alui nesvarbu: riaugite ar knarkiate.
40. Alus niekada nekeièia savo nuomonës.
41. Alaus nesunku gauti.
42. Alus neverèia nuðienauti vejà.
43. Alus netempia...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.