peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


gelezinis.peperonity.net

Interneto aukcione – apsëstas þaidimø kompiuteris

Cia jus galite rasti naujenos apie hardware ir Gelezini.
stai naujena:
Interneto aukcione – apsëstas þaidimø kompiuteris.
Interneto aukcionø sistemoje "Ebay" pasirodë originali prekë - Niujorko gyventojas siûlo ásigyti paranormalius reiðkinius sukeliantá "Nintendo Entertainment System" þaidimø kompiuterá.

Prekës apraðyme pardavëjas teigia, jog nesklandumai netruko prasidëti vos ásigijus prietaisà. Pabandþius þaisti ið televizoriaus, prie kurio jungiama "Nintendo Entertainment System" konsolë, pasigirto á skausmo sukeltas dejones panaðûs garsai, nustelbæ þaidimo garso efektus. Keisti nutikimai, þaidimø kompiuterio savininko teigimu, nesiliovë, tad jis nusprendë kompiuterá parduoti.

Árenginys „Ebay“ aukcionø sistemoje pristatomas kaip apsësta þaidimø konsolë. Pirkëjø siûloma kaina netruko virðyti 100 JAV doleriø (260 litø) ir nepaliaujamai kyla.This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.