peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


gelezinis.peperonity.net

PSP þaidimai Ðiaurës Amerikos rinkai

Sony Computer Entertainment America" (SCEA) paskelbë þaidimø, skirtø "Playstation Portable" þaidimø kompiuteriui, sàraðà. Jame ávardijami aðtuoni þaidimai, kuriuos amerikieèiai galës ásigyti iðkart, vos tik JAV parduotuves kovo 24-àjà pasieks ilgai lauktas PSP.

Europos þaidëjai þvelgdami á ðá sàraðà bando spëti, kurie ið ðiø þaidimø bus pasiûlyti ir jiems. Primenu, jog "Sony" ðià savaitæ paskelbë nukelianti PSP debiutà Europoje tol, kol bus aiðkûs finansiniai PSP rezultatai Amerikoje.

Taigi, ðtai ir pats kuklus sàraðëlis:

Ape Escape: On The Loose
ATV Offroad Fury: Blazin' Trails
Gretzky NHL
MLB
NBA
Twisted Metal: Head On
Wipeout Pure
World Tour Soccer

"Sony" skelbia tyèia parinkæ toká startiná þaidimø paketà, kad nebûtø pamirðti beveik joki þanrai. Vëliau prie ðiø þaidimø turëtø prisijungti daugybë kitø. Kompanija negaili pagyrø savo kompiuteriui, kurio vaizdo kokybæ nesikuklinama tituluoti "kiðeniniu Playstation 2".

"Playstation Portable" þaidimø kompiuteris pirkëjus vilioja ir 4,3 colio ástriþainës plaèiaformaèiu ekranu, stereo garsu, USB 2.0 ir bevielio tinklo sàsajomis.

"Sony" taip pat patvirtino, jog netrukus PSP savininkams Jungtinëse Valstijose bus pasiûlyta apsilankyti internetinëje dainø parduotuvëje bei ásigyti PSP naudojamo formato diskuose áraðytø þinomø kino filmø versijø.

Jei ádomu, kaip maþdaug turëtø atrodyti automobiliø lenktynës PSP ekrane, galite uþmesti aká á ðá þaidimo "Ridge Racer" anonsà.


Tom's Hardware Guide (www.tomshardware.com), Games.lt


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.