peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


gelezinis.peperonity.net

Nintendo DS þaidimø kompiuteris - jau Lietuvoje

Naujasis "Nintendo" neðiojamas þaidimø kompiuteris "Nintendo DS" pasiekë Lietuvà.

Ðis kompiuteriukas skirtas tiems, kas nenori pamirðti þaidimø ir tuomet, kai greta nëra AK ar þaidimø konsolës. Nedidelá, apytiksliai 14 x 8 x 3 cm dydþio árenginukà patogu pasiimti á kelionæ ar, tarkime, kaimà. Nepamirðkime, kad artëja vasara...

Bene ádomiausia "Nintendo DS" savybë - du ekranai. Vienas ið jø yra jautrus prisilietimui, daugelis þaidimø já naudoja inventoriaus valdymui ar pan.. Kompiuteriui tinka ir "Gameboy Advance" þaidimai.

Kitos techninës charakteristikos:

Dydis: 148.7mm ploèio, 84.7mm ilgio ir 28.9mm aukðèio
Virðutinis ekranas: apðvieèiamas, 3 coliø, TFT spalvotas LCD turintis 256x192 pikseliø rezoliucijà ir .24 mm taðkà, gali atvaizduoti 260000 spalvø
Lieèiamas (apatinis) ekranas: tokiø paèiø specifikacijø kaip ir virðutinis ekranas + jautrus prisilietimams
Belaidë komunikacija: IEEE 802.11 ir specialus Nintendo formatas; ryðis veikia 30-100 pëdø atstumu. Ádiegta „PictoChat“ programa, kuri leidþia 16 þmoniø bendrauti vienu metu; ádiegtas laikrodis ir þadintuvas
CPU: vienas ARM9 ir vienas ARM7
Garsas: stereo garsiakalbiai, suteikiantys virtualø erdviná garsà, jei já palaiko þaidimas; ausiniø jungtis
Baterijos: lièio jonø baterija turëtø tverti þaisti nuo 6 iki 10 valandø nepertraukiamo þaidimo. Ákrova trunka 4 valandas.

Drauge su þaidimø kompiuteriui jau pasirodþiusiø arba netrukus mus pasieksianèiø þaidimø paketas:

DS Spider-Man 2
DS The Urbz
DS Tiger PGA Tour 2005
DS Mr Driller: Drill Spirits
DS Pokémon Dash
DS Polarium
DS Super Mario 64 DS
DS WarioWare Touched!
DS Project Rub
DS Asphalt: Urban
DS Rayman 2005
DS Sprung

Artimiausiu metu bus iðleisti:

2005 Geguþë

DS Bomberman
DS Need for Speed Underground 2
DS Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith
DS Yoshi Touch & Go

2005 Birþelis

DS Madagascar

2005 Liepa

DS Splinter Cell

„Splinter Cell“ ir „NFSU2“ neðiojamo þaidimø kompiuterio ekrane - sutikite, neblogai. Smagu, kad nepamirðta ir klasika – „Rayman“, „Bomberman“.

"Nintendo DS" turëtø kainuoti apytiksliai 620 litø. Jei susidomëjote, jau galite imti dairytis parduotuvëse. Visgi vasara - kelioniø metas, o ji jau ne uþ kalnø, tad turbût pats laikas pagalvoti, kaip pasiimti þaidimus su savimi kur bevyktumët, kà bedarytumët.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.