peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


gelezinis.peperonity.net

"Yahoo" bandys prisivilioti "blog'ø" mëgëjus

Tinklo paieðkos sistema "Yahoo" praneðë greitai pradësianti sistemos "Yahoo 360" testavimà. Ði sistema leis vartotojams kurti vieðai prieinamus tinklo dienoraðèius bei naudotis kitomis bendravimo tarpusavyje priemonëmis.

Bandomoji sistemos versija, kaip "Google" elektroninio paðto servisas "Gmail", bus pagrásta pakvietimø sistema, t. y. vartotojai galës tapti jos nariais tik rekomendavus esamam vartotojui. "Yahoo 360" sistemoje bus galima ne tik skaityti tinklo dienoraðèius, bet ir plepëti virtualiuose pokalbiø kambariuose, publikuoti fotografijas, restoranø ar parduotuviø rekomendacijas.

"Yahoo 360" bandymai turëtø trukti maþdaug ðeðias savaites. "Yahoo" teigimu, tiek bandomoji, tiek ir galutinë sistemos versijos bent jau kol kas vartotojams bus siûlomos visiðkai be reklamos.

Na kà gi, ir "Yahoo" bando áðokti á tinklo dienoraðèiø, vadinamøjø "blogs" (nuo web logs), traukiná. Paþiûrësime, kaip jiems tai pavyks.

Nesnaudþia ir kiti tinklo gigantai. "Google" dar 2003 metø pradþioje ásigijo tinklo dienoraðèiais besiverèianèià bendrovæ "Pyra Labs", tad veikiausiai iðvysime ðios paieðkos sistemos sprendimø dienoraðèiø mëgëjams. "Microsoft" "blogeriø" kampelá savo MSN tinklapyje, pavadintà "MSN Spaces", atidarë 2004-øjø pabaigoje


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.