peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Links


gelezinis.peperonity.net

Xbox 2" testuos "iBeta Quality Assurace"Programinës árangos kokybës vertinimu besiverèianti ámonë "iBeta Quality Assurace" praneðë, jog tapo vienu ið trijø "Microsoft" pasirinktø testavimo centrø bûsimajai þaidimø konsolei "Xbox 2".

Ámonë atliks bûsimosios konsolës saugumo, komponentø suderinamumo bandymus. "iBeta Quality Assurace" teigia, jog teko gerokai pasistengti, siekiant atitikti bandymø centrams keliamus reikalavimus. Buvo pasamdyta nemaþai naujø darbuotojø.

Bendrovei teks padirbëti ir su þaidimø kûrëjais siûlant sprendimus problemoms, iðkilusioms kuriant þaidimus "Xbox 2".

Man itin ádomus faktas buvo tie nauji darbuotojai. Nauji þmonës daþnai reiðkia informacijos nutekëjimà, tad artimiausiu metu turbût galime laukti paaiðkëjant naujø faktø apiem "Xbox 2" galimybes.


GameDev.net (www.gamedev.net), Games.lt


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.