peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Multimedia gallery


gelezinis.peperonity.net

"CeBit" parodoje - tarnybinë stotis su aðtuoniais

"CeBit"'e kompanija "TYAN Computer" pristatë tarnybinæ stotá "Transport VX50", kurioje drauge gali darbuotis net aðtuoni "Opteron" procesoriai.Kaip matyti nuotraukoje, tarnybinë stotis yra gana kompaktiðkø gabaritø, ko "TYAN" pavyko pasiekti pagrindinæ plokðtæ montuojant tarsi dviem aukðtais.Pirmasis, giliau esantis aukðtas yra "Thunder K8QW" pagrindinë plokðtë su keturiais "Socket 940" lizdais procesoriams. Joje sumontuotas "nVidia nForce Professional" mikroschemø rinkinys, du 16x spartos "PCI-Express" lizdai bei trys 3x spartos jø analogai. Kaip ir dera tarnybinei stoèiai, vaizdo posistemë simboliðka - integruota "Rage XL" vaizdo plokðtë su 8 MB vaizdo atminties. Diskams prijungti "Thunder K8QW" turi po du SATA ir SCSI lizdus. Prie kiekvieno ið keturiø procesoriø yra po keturis lizdus operatyviajai atminèiai.Antrasis "Transport VX50" aukðtas gerokai paprastesnis. Su pirmuoju aukðtu sujungtas 16 bitø bei 800 MHz taktinio daþnio "HyperTransport" jungtimi, ðis sluoksnis teturi jungtis dar keturiems "Opteron" bei dar 16 lizdø operatyviajai atminèiai. Ið viso á "Transport VX50" jos galima sutalpinti iki 128 GB. Na, nieko nuostabaus, visgi vien lizdø tam ið viso yra 32.

Beþiûrint á ðá monstriðkai þavø serverá man ðmëstelëjo mintis - o jei pabandyti þaisti, be abejo, su galingesne vaizdo plokðte... Nemenkai ádomus ir pats montavimo 2 sluoksniais sprendimas, þiû po 10 metø tà patá turësime ir namuose.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.