peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme1.peperonity.net

***Karstos naujienos4***

PORNOGRAFIJA PASEKMËS KOVA

Apibrëþimas
Pornografija tai audio, video, foto ir pan.darbai, kuriø tikslas suþadinti lytiná susijaudinimà. Dalis jø yra nepadorûs, dalis begëdiðki, neðvankûs. Dalyje pasaulio ðaliø pornografija draudþiama. Kitø ðaliø teisëtvarka toleruoja nepadorumà, bet draudþia begëdiðkumà. Ribà nubrëþti kur begëdystë, o kur nepadorumas yra sunku.

Pornografijos pasekmës

Visuomenë moka didþiulæ kainà.
A. Pornografija kaip prievartinis modelis
Polinkis/Apsëdimas. Pradëjæs vaikystëje ar jaunystëje þiûrëti pornografijà, asmuo vis labiau ásitraukia á reguliarø vartojimà.
Eskalacija: Studijos parodë, kad reguliarus porno medþiagos ,,gërimas´ sumaþina asmens gebëjimà lytiniai pasitenkinti. Kas kadaise jaudino, jau nebejaudina ir ieðkoma vis stipresniø ir iðkreiptesniø formø .
Nujautrinimas: Kadaise ðokiruojantys dalykai apsëstajam dabar rodosi priimtini, net normalûs.
Veikimas: Ávairios nukrypimo formos gali pasireikðti bet kuriuo laiku. Pornografinës fantazijos tampa apsëstojo gyvenimo dalimi. Tokio þmogaus auka gali tapti sutuoktinis, vaikas, kaimynas ar visai svetimas þmogus. Didþioji dalis sadomazochistiniø þmogþudþiø yra porno vartotojai.(Barbara Hattemer and Rober Showers, Don´t touch That Dial, (Lafayette, LA: Huntington House Publishers, 1993), p 123-126)

B. Prievartinës pornografijos aukos
Moterys: Didþiausi porno vartotojai yra vyrai. Moterys daþniausiai tampa apsëstøjø iðkreipto màstymo aukos.Pvz.: manymo, kad bet kokia sekso rûðis, net su prievarta yra maloni.O tai gali vesti á priverstiniø aktø atlikimà lytiniuose santykiuose.(John Lyons and David Larson, ´A Systematic Analysis of the Social Science Research on the Effects of Violent and
Non-Violent Pornography.´ (paper given to the National Family Foundation Media Workshop, Pitt., PA. November 1990;
also Pornography and Public Health, 1986 Report of the Surgeon General, (Washington, DC, 1989).
Prievartinës pornografijos demonstravimas padidina tam tikrà baudþiamàjá elgiasá prieð moteris.(Mimi Silbert, Sexual Assault of Prostitutes, National Institutes for Mental Health, November 1980).
Po seksualinio smurto þiûrëjimo tiek vyrai, tiek moterys á iðprievartavimus pradeda þiûrëti kaip á priimtinà lytiná aktà, o ne kaip á kriminaliná brutalumà.( James Weaver, ´Pornography and Men´s Sexual Callousness Toward Women,´ in Pornography: Research Advances and Policy Considerations (Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates, 1989), pp. 105-125.) Daug porno medþiagos perða mità, kad moterys trokðta bûti iðprievartautos, nori prievartos per lytinius santykius.
AGRESYVIOS PORNOGRAFIJOS POVEIKIS
Sociologë D.Russell nustatë, kad ,,prievartos mito´ skleidimas (atseit, dauguma moterø dþiaugiasi jëgos, prievartos naudojimu lytiniuose santykiuose ) átakojo vyrø elgesá intymiuose santykiuose sukeldamas konfliktø ir þymiai padidino prievartavimo, kaip ,,normalaus´ elgesio, priëmimà. (Russell, Diana, Rape and Marriage, Beverly Hills, Calif.: Sage, 1982).
Pornografija bei kitos seksðou rûðys ið intymiø santykiø atima romantikà, paslaptingumà, taigi ir ðventumà. Meilës taurumà þmonës suvokia tik tada, kai gerbia kas pasaulyje tyriausia ir brangiausia - moterá, motinà. Bet argi pornografija nesutrypia ir nepaþemina ðios ðventenybës.(J.Zalytis. ,,Meilës vardu´).
Pornografija nuþmogina moteris, iðjuokia nuostabià Dievo dovanà, sugyvulina lytinius santykius, perkamus ir parduodamus gaðlumo turguje.

Ðeimos: Apsëstàjam pornografinë spauda ar anoniminis seksas pavaduoja vedybinius ryðius.(Dolf Zillmann and Jennings Bryant, ´Effects of Prolonged Consumption of Pornography on Family Values,´ Journal of Family Issues, 9, 1988.)
Devalvuojasi iðtikimybë þmonai. Perðama, kad svetimavimas yra normalu, kad geriausi lytiniai ryðiai - be jokio ásipareigojimo, santuokos.
Pornografijos apsëstasis ima bodëtis savo þmona, kuri neatitinka pornografijos pasaulyje pieðiamø fantazijø ir atvaizdø. Sumaþëja seksualinis pasitenkinimas.
Dolf Zillman tyrë, koká poveiká daro pornografija á seksualiná elgesá. Vienai grupei buvo rodoma pornografija, kitom ne. Pasirodë, kad tarp tø, kurie þiûrëjo pornografijà, palyginus su kitom grupëm, labai iðaugo nenormalus lytinis elgesys: oralinis, analinis, grupinis seksas, sado-mazochizmas, sodomija.( Dolf Zillman, ´Effects of Prolonged Consumption of Pornography,´ a paper prepared for the Surgeon General´s Workshop on Pornography and Public Health, Arlington, Va., 22-24 June 1986. )
Pornografija atskiria seksà nuo meilës.

Vaikai: Nors JAV kongresas 1984m. priëmë Vaiko apsaugos aktà, vaikø porno industrija perëjo á pogrindá. Vaikø pornografija yra svarbi grandis vaikø tvirkinime. Pedofilai ir tvirkintojai daþnai rodo vaikams vaikø pornografijà, kad palauþti jø ágimtà drovumà ir parodytø, kad jø norai yra ,,normalûs´. Vienas policijos pareigûnas sakë, kad ið 700 vaikø tvirkintojø, kuriuos buvo suëmæs per 10 metø, daugiau nei pusë turëjo vaikø pornografijos, o 80% kitos pornografijos. Report of the U.S. Congress Permanent Subcommittee on Investigations on Child Abuse and Pedophilia, (Washington, DC, 1986).
Los Angeles Policijos Departamento Vice skyriaus tyrime rasta, kad 60 procentø vaikø tvirkinimo per 10 metø atvejø, vaikø pornografija palengvino tvirkintojams pasiekti tikslà.
Iðtyrus 43 pedofilø bylas, rasta kad kiekvienu atveju vaikø pornografija buvo naudojama, kad stimuliuotø vaikus ir nuslopintø jø pasiprieðinimà.(The World and I, December 1992: p. 508)
Átrauktiems vaikams vëliau kyla didelë gëda ir kaltës jausmas.
80% vaikø tvirkintojø reguliariai naudojo begëdiðkas seksualines prekes. 1/3 vaikø tvirkintojams ir prievartautojams pornografija padëjo suplanuoti ar stimuliavo lytiná nusikaltimà.(Final Report of the Attorney General´s Commission on Pornography, (Nashville, TN: Rutledge Hill Press, 1986), p.268.)
Daugelyje video nuomos punktø yra pornokaseèiø, kurias, daugiausia, nuomuoja 12-17 m paaugliai. Pornografijà kontroliuoja organizuoti nusikaltëliai, nes be mafijos leidimo, negalima pradëti toká verslà.
Suaugusiøjø naudojama pornografija labai daþnai patenka á vaikø rankas, sukeldama nepaprastai neigiamas pasekmes. Atvedus tëvams pas daktarà 14 m. berniukà, kuris tvirkino savo seserá, paaiðkëjo, kad vaikas, atsikëlæs naktá, eidavo þiûrëti kabelinës TV pornokanalø. Pastarieji buvo labai grubûs, þiaurûs, grafiðki. Po tokiø ,,pamokø´ sesuo tapo jo auka.
Anksti suþadinusi lytines jëgas, pornografija pastumia á ananizmà, homoseksualinius santykius ir á ávairius iðkrypimus.

NEAGRESYVIOS PORNOGRAFIJOS POVEIKIS
Vieni sako, kad paðalinkim tik prievartà,-o seksas gerai. Taèiau dauguma terapeutø sutaria, kad vaikø pornografija, sodomija, grupinis ar þeminantis moteris seksas turi þiûrovams neigiamà átakà. Nes parodo nesveikà seksà ir klaidingà informacijà apie þmogaus lytiðkumà. Po ilgesnio, nei 6 savaièiø tokios pornografijos þiûrëjimo, iðsivysto iðkrypëliðkas elgesys, ,,apetitas´ tokios rûðies medþiagai, noras realiai kartot iðkrypëliðkus veiksmus, prievartaut, santuokos silpnëjimas, neiðtikimybës ir tt.
(Zillman, D., and Bryant, J. ´Pornography´s Impact on Sexual Satisfaction.´ Journal of Applied Social Psychology,
1988: vol 18, no. 5, pp 438-453; and Zillman, D., and Bryant, J., ´Effects of Prolonged Consumption of Pornography
on Family Values.´ Journal of Family Issues (Dec. 1988): vol. 9, no. 4, pp 518-544.).
GARY BISHOP IR TED BUNDY,
Gary Bishop, homoseksualas, pedofilas, nuþudæs 5 jaunus berniukus Salt Lake City`je. Po nuosprendþio jis raðë: ,,Pornografija buvo pagrindinë mano nuopuolio prieþastis. Kaþkaip lytiðkai mane pradëjo traukti jauni berniukai ir að pradëjau fantazuoti apie nuogus berniukus. Tam tikri knygynai siûlë nuogø berniukø fotografias, meno albumus. Að pradëjau juos pirkti ir pasinaudojau sustiprinti masturbacines fantazijas.
Ieðkojimas lytiná jaudulá kelianèiø nuotraukø tapo apsëdimu. Þiûrëjimas pornografijos man buvo kaip dinamito detonatoriaus padegimas. Buvau stimuliuojamas ir norëjau patenkinti troðkimus arba sprogti. Visi berniukai tapo seksualiniais objektais. Sàþinë atbuko, o lytinis apetitas pilnai kontroliavo mano veiksmus.´
Ted Bundy, nuþudæs 31 jaunà moterá, savo interviu prieð mirties nuosprendþio atlikimà, sakë: ,, Jûs ruoðiatës mane nuþudyti ir taip apsaugoti visuomenæ. Bet uþ ðiø sienø yra daug, daug þmoniø, paveiktø pornografijos ir jûs nieko nedarote.

POVEIKIS VERTYBIØ DEVALVACIJAI
1986 m. komisija, vadovaujama Dr. Jennings Bryant, apklausë 600 Amerikos viduriniø mokyklø mokinius ir mokines apie jø santyká su pornografija realiame gyvenime.Iðsiaiðkinta, kad 91% berniukø ir 82% merginø þiûrëjo ,,kietàjà´ ( hard-core) pornografijà. 2/3 vaikinø ir 40% merginø sakë, kad norëtø iðbandyti kai kà ið matytø dalykø..´
Dr. Bryant kalba apie vertybiø erozijà civilizuotose kultûrose dël pornografinës átakos.Uþmirðk pareigas, uþmirðk ðeimà, uþmirðk susilaikymà, uþmirðk meilæ, uþmirðk santuokà - tik fizinis hedonizmas.
Neigti, kad pornografija veikia þmones, tas pats, kas neigti, kad auklëjimas, ar visa tai, kà þmonës skaito, mato veikia þmones. Verslininkai nemëtytø reklamai milijonus doleriø, jei reklamos þodþiai ar vaizdai neveiktø á þmogø. Esmë ne ar átakoja pornografija, bet kiek átakoja.

C.Kova su pornografija
Neþiûrint didelës pornografijos ...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.