peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme1.peperonity.net

***Karstos naujienos8***

27 metø Beatrièë, pradëjusi susitikinëti su Roku, manë, kad iðsipildë jos svajonë. “Ið pradþiø mums buvo taip smagu, lyg padebesiais skraidþiau”, — prisimena ji. Taèiau po dviejø laimës kupinø mënesiø Rokas uþsisklendë, pasidarë melancholiðkas. “Vis svarsèiau, kodël jis taip atitolo, — sako Beatrièë. — Neiðkentusi paklausiau, ir jis prisipaþino vis dar esàs neabejingas buvusiai merginai.”

Kiekvienai porai ateina metas, kai miglotas susiþavëjimo rûkas iðsisklaido, o tada gali paaiðkëti, kad tavo mylimasis neiðsprendæs dideliø problemø, kurios grasina suardyti judviejø santykius, nors ðie atrodë kone idealûs.

Beatrièæ Roko prisipaþinimas pribloðkë, bet ji galëjo pasirengti smûgiui, jei bûtø atidþiau stebëjusi, kaip mainosi vaikino nuotaika, ásiklausiusi á jo þodþius. Santykiai su ankstesniu partneriu, ypaè jei jie buvo skaudûs, visada turi átakos vëlesniam meilës ryðiui, gali apimti netgi baimë, taèiau jà reikia áveikti. Kad ir kas bûtø nutikæ praeityje, reikia judëti toliau — gyvenimas juk nestovi vietoje, jis gali dovanoti dar ne vienà progà. Padëk ir savo naujajam vaikinui tuo patikëti, jei matai, kad prisiminimai pernelyg já saisto. Na, o jei paaiðkës, jog veltui tiesi pagalbos rankà? Tada verèiau iðkart spruk neatsigræþdama, kad paskui netektø kentëti ir tau.

Ávertink jo emociná praeities bagaþà, matuodama naðtà lagaminais (þr. skaièiuoklæ), — o tada skaityk patarimus.

Jis kà tik gavæs smûgá

Kiekvienas, kuriam nepavyko graþiai iðsiskirti, þino, jog po to apninka vienatvë, pyktis, skausmas ir viskà uþgoþiantis poreikis pradëti su kuo nors susitikinëti — su bet kuo, kad tik nereikëtø galvoti apie buvusájá (-iàjà). O kaip þinoti: ar vaikinas tikrai siekia tavæs, ar tiesiog stengiasi uþpildyti tuðtumà? Fiksuok jo emocijas, klausk jo apie tai ir stebëk reakcijà.

Jis gali laisvai apie tai kalbëti

Kai Þaneta sutiko Almantà, ðis buvo kà tik iðsiskyræs su mergina, su kuria iðdraugavo trejus metus. “Suþinojusi, kad jie iðsiskyrë vos prieð mënesá, ketinau pasitraukti”, — prisimena Þaneta. Taèiau Almantas primygtinai kvietë á pasimatymà. “Jis man papasakojo, kad jø santykiai daugiau nei metus buvo átempti, — sako mergina. — Atrodë, kad nuoðirdþiai dþiaugiasi, jog viskas galiausiai baigësi, tad nutariau toliau su juo susitikinëti.”

Þaneta nesuklydo, Almanto atvirumà palaikiusi geru þenklu. Jei jis ramiai gali aptarinëti buvusius ryðius, matyt, yra pasirengæs pradëti viskà ið pradþiø.

Jis kalba apie tai tik jei tu kamantinëji

Jei klausinëdama naujàjá vaikinà apie buvusià jo meilæ pasijunti lyg egzekutorë, vadinasi, jam dar perðti, jo problema dar neiðspræsta. Tik nepanikuok. Gali bûti, kad jis áskaudintas, sutrikæs ar nusivylæs, — tai visiðkai normalu. Uþjausk já ir suprask, kaip jam dabar sunku, bet uþsimink, kad tau svarbu þinoti, ar jis pasirengæs þengti tolyn. Jei jis stengiasi atsiverti, jo buvusi mergina ilgainiui liks tik praeitis.

Jis atsisako minëti jos vardà arba kalba apie jà nesustodamas
Toks erzinantis elgesys — didelio pavojaus þenklas. Jei jis niekada neiðtaria jos vardo, vadinasi, bijo iðsiduoti, kà ið tikrøjø jauèia, o tau tai nieko gera neþada. Jei be paliovos mala apie jà, taip pat turi dingstá manyti, jog tarp judviejø tûno treèias asmuo. Kad ir kokie skirtingi bûtø ðie elgesio variantai, abu reiðkia tà pat: jis tau — netikæs pretendentas á vaikinus.

Buvusi mergina já apgavo

Normalûs santykiai grindþiami pasitikëjimu. Jei tavo vaikino buvusioji já iðdavë, jis gali paranojiðkai bijoti, kad tai nepasikartotø. Kà daryti? Turi iðsiaiðkinti, ar jis tvirtai laikosi ásikibæs nuostatos, jog visos jos “tokios”, ar vis dar pasitiki moterø gimine.

Jis kaltina jà, tik jà

“Kai Matas pasakë, kad buvusi jo mergina keletà kartø permiegojo su kitu, man pasidarë neramu, — prisipaþásta 25 metø Karolina. — Taèiau ið jo elgesio supratau, jog neketina bausti manæs uþ jos klaidas.” Jei jis suteikia tau galimybæ árodyti, kad nesi drëbta ið to paties molio kaip jo buvusi neiðtikimoji mergina, ir nepuola tavæs teisti, tai rodo, jog neigiama patirtis nesunaikino jo gebëjimo pasitikëti.

Kartais jis bûna átarus

Natûralu, kad patyræs iðdavystæ vaikinas ádëmiau stebës, kas vyksta jam uþ nugaros, tad nuramink já, kai paklaus, kur ketini su draugëmis leisti vakarà. Jam paprasèiausiai reikia tvirto atsakymo. Mielai atsakydama á jo klausimus, átikinsi já, jog neturi ko slëpti. Taip pat pabrëþk, kaip vertini atvirumà. Dar vienas patarimas: visada laikykis duoto þodþio, net ir dël smulkmenø, — taip padësi jam susigràþinti pasitikëjimà.

Jis seka kiekvienà partnerës þingsná

Kai Saulius Ramintai nupirko mobiløjá telefonà, kad galëtø bet kurià akimirkà suþinoti, kur ji yra, 25 metø mergina suprato, jog jo noras kontroliuoti tiesiog nenormalus: “Ankstesnë mergina Sauliø apgavo su geriausiu jo draugu, todël jis norëjo laikyti mane uþ trumpo pasaitëlio. Man tai nebuvo priimtina”. Jei tavo naujasis vaikinas elgiasi kaip kalëjimo priþiûrëtojas, palik narvelá, kol atvertos durelës.

Jis niekada nebuvo ilgai draugavæs

Vaikinas, kurio pasimatymø dienoraðtyje — tik trumpos distancijos ir në vieno maratono, gali bûti tipiðkas baimës ásipareigoti vergas, taèiau neskubëk daryti iðvadø, neapsvarsèiusi keliø alternatyvø.

Jis nuolat susitikinëja su ne tomis merginomis

26 metø Ingë susipaþino su 31 metø Modestu. Kai suþinojo, kad jis në su viena mergina nëra draugavæs ilgiau nei pusmetá, Ingæ apniko dvejonës. “Pamaniau, kad tikriausiai problema yra jis, o ne jos, taèiau nusprendþiau pati tai iðsiaiðkinti”, — pasakoja ji. Praëjo penkeri metai, o jø draugystë vis dar tvirta. Jei vyras nuolat pasirenka netinkamas kandidates á drauges, gali bûti, kad jis dar nepasirengæs susieti savo gyvenimo su kuo nors arba paprasèiausiai ið tiesø nerado reikiamo þmogaus. Taigi bûk truputá kantresnë. Greitai suþinosi, ar esi ta, su kuria jis nori sumuðti visus savo rekordus.

Jis atsargus

Galbût visai neseniai tavo iðrinktojo ðirdá sutrypë moteris, kurià jis vylësi esant vienintelæ. Koks rezultatas? Nuo tol jis neilgtrukæs sprunka nuo visø, nes bijo darsyk skaudþiai nudegti. Atstumtas vaikinas linkæs apsidrausti nuo rizikos ir atsargiai reikðti jausmus. Padëk draugui atgauti pasitikëjimà iðsakydama, kà jam jauti. Juo labiau já átikinsi, tuo dràsiau jis mëgins dar kartà eiti iki galo.

Merginos nuolat já palieka

Gustë buvo girdëjusi, jog në viena Einiaus merginø su juo ilgai neiðbûdavo, taèiau nutarë nekreipti dëmesio á paskalas ir pamëginti. Pasak Gustës, jis atrodë mielas vaikinas, taèiau netrukus atskleidë tikràjá savo veidà. Einius niekada atvirai nedemonstravo neapykantos moterims, bet nuolat svaidydavo þeminanèias replikas.

Kuo toliau, tuo prasèiau jis elgësi su Guste. Galop ji nusprendë pasikapstyti giliau ir iðsiaiðkino, kad kadaise Einiø iðspyrë mergina, kuri jam labai patiko. “Jis siekë atkerðyti visai moterø giminei — kiekvienai merginai, su kuria draugavo, — o að nenorëjau kæsti jo áþeidimø.” Deja, mëginimas kietakaktá kvailá paversti dþentelmenu paprastai nueina perniek. Þmogus, blogai besielgiàs su kitais, daþniausiai prastai vertina save. Taigi geriausia bûtø atsisakyti tokiø santykiø ir pasiûlyti jam kreiptis á psichologà.

*****

Priversk vaikinà atsiverti

Patarimai, kaip ðvelniai prasmukti á jo emocijø pasaulá.
— Kalbëkitës saugioje vietoje. Jei nori, kad jis visiðkai atsipalaiduotø, pakviesk pokalbio á neutralià teritorijà.
— Ðnekëkitës blaivûs. Keli kokteiliai gali ákvëpti dràsos, taèiau alkoholis verèia perdëtai jausmingai reaguoti. Be to, jei jis apnuogins savo sielà, norësi prisiminti, kà jis sakë.
— Atsargiai rink þodþius. Jei atvirai kalbatës todël, kad tau kaþkodël neramu, apgalvok kiekvienà jam skirtà þodá. Kalbëk pirmuoju asmeniu. Sakyk: “Að jauèiuosi taip ir taip, kai nutinka tai ir tai”. Taip jis nesijus puolamas.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.