peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme1.peperonity.net

***Karstos naujienos10***

Gerybinë prostatos iðveðëjimas (hiperplazija) – tai prieðinës liaukos, dar kitaip vadinamos prostata, padidëjimas, sukeliantis ávairiø ðlapinimosi sutrikimø.Ligos prieþastys

Tai vyresniø vyrø liga. Su amþiumi vyrø prostata, joje veðant jungiamajam audiniui, didëja. Padidëjusi prostata sutrikdo normalø ðlapimo nutekëjimà ið ðlapimo pûslës. Ligoniø nusiskundimø intensyvumas daþniausiai priklauso nuo prostatos dydþio, nors pasitaiko atvejø, kai esant labai didelei prostatai, skundø bûna nedaug. Ilgainiui iðliekant ðlapimo nutekëjimo sutrikimams, paþeidþiami ir inkstai. Tokiems ligoniams daþniau iðsivysto ðlapimo takø infekcijos (pvz., pielonefritas), gali vystytis ir inkstø funkcijos nepakankamumas.Simptomai


Daþnas ðlapinimasis po truputá
Nevalingas ðlapinimasis
Nuolatinis noras ðlapintis, net esant tuðèiai ðlapimo pûslei
Ðlapinimasis naktá
Susilpnëjusi ðlapimo srovë
Apsunkinta ðlapinimosi pradþia
Nepilno pasiðlapinimo jausmas
Nutrûkstanti ðlapimo srovë
Ðlapimo pûslës skausmas
Ligos eiga

Daþniausiai ðlapinimosi sutrikimai atsiranda palaipsniui. Vyrai pastebi, kad susilpnëja ðlapimo srovë, pradëti ðlapintis tampa sunkiau, naktá tenka net keletà kartø keltis ðlapintis. Tokiems vyrams gali kartotis ðlapimo takø infekcijos, vystytis inkstø funkcijos nepakankamumas.
Kartais vyrai neatkreipia dëmesio á pasikeitusá ðlapinimàsi, o po perðalimo, alkoholiniø gërimø vartojimo patenka á gydymo ástaigà dël ûmaus ðlapimo susilaikymo. Tada net stanginantis nepavyksta pasiðlapinti, atsiranda stiprûs skausmai pilvo apaèioje, gali atsirasti tinimø. Ilgiau uþtrukus ðlapimo susilaikymui, yra didesnis infekcijos pavojus. Gydymo ástaigoje kateterio pagalba iðtuðtinus ðlapimo pûslæ, ligoniui labai greitai palengvëja.
Komplikacijos

Esant padidëjusiai prostatai ir sutrikusiam ðlapimo nutekëjimui, liekant didesniam ðlapimo kiekiui ðlapimo pûslëje po pasiðlapinimo, gali iðsivystyti ðlapimo takø infekcija, kuri linkusi kartotis.
Po perðalimo, iðgertuviø gali visai nepavykti pasiðlapinti, ðlapimo pûslë yra pertempiama besikaupianèio ðlapimo, atsiranda pastovus noras ðlapintis, kartais gali bûti ðlapinimasis laðais, ligoná vargina tempiamos pûslës skausmas, sutrinka inkstø veikla.
Esant nuolat padidëjusiam spaudimui ðlapimo pûslëje, spaudimas didëja ir inkstuose. Spaudþiami inkstai raukðlëjasi, praranda savo sugebëjimà apvalyti kraujà nuo toksiniø medþiagø, vystosi lëtinis inkstø nepakankamumas.
Esant prostatos padidëjimui gali nukentëti ir lytinë funkcija.
Tyrimai

Padidëjusi prostata apèiuopiama pirðtu per tiesiàjà þarnà (vadinamas rektalinis tyrimas). Taip nustatomas apytikris prostatos dydis, forma, konsistencija.
Detaliau prostata ávertinama echoskopo pagalba: nustatomas ðlapimo kiekis, liekantis ðlapimo pûslëje pasiðlapinus.
Kraujo tyrimas rodo kreatinino, ðlapalo koncentracijà kraujyje, prostatos specifiná antigenà (PSA). Prostatos padidëjimui nustatyti ðiø tyrimø daþniausiai uþtenka, o taip pat atmesti prostatos vëþio tikimybæ.
Kartais gali tekti atlikti ir prostatos biopsijà, kai specialia adata paimamas prostatos gabalëlis ir iðtiriamas mikroskopo pagalba.

Gydymas

Daug metø áprastinis prostatos hiperplazijos gydymas buvo chirurginis. Taèiau dabar ankstyvomis ligos stadijomis vis daþniau taikomas medikamentinis gydymo bûdas.
Esant lengvam ar vidutiniam prostatos padidëjimui, skiriami augaliniai preparatai. Jie gali bûti taikomi kartu su kitais medikamentais ar vieni. Jø poveikis nëra stiprus, todël rekomenduojami ilgi gydymo kursai. Taèiau augaliniai preparatai nepasiþymi ðalutiniu veikimu.
Esant vidutinio sunkumo prostatos padidëjimui, vartojami a1-adrenoblokatoriai (doxazosinas, terazosinas) , skiriami ir tais atvejais, kai kartu su prostatos hiperplazija, ligoná vargina
arterinë hipertenzija, nepamainomi po ûmaus ðlapimo susilaikym, bei 5 alfa reduktazës inhibitoriai (fenosteridas).
Esant didelei prostatai, nuolat susilaikant ðlapimui ar kai medikamentinis gydymas neduoda norimo rezultato, taikomas chirurginis gydymo bûdas. Galimi keli chirurginio gydymo metodai, kai paðalinama visa prostata ar tik jos dalis.

Patarimai

Profilaktika

Vyrai, sulaukæ 40 metø amþiaus ir daugiau, nors kartà per metus turëtø lankytis pas urologà, kad bûtø laiku paskirtas tinkamas gydymas.
Reikia vengti perðalimø, piktnaudþiavimo alkoholiniais gërimais, nes tai gali sukelti ûmø ðlapimo susilaikymà.
Rekomenduotina vartoti augalinius preparatus, kurie ne tik maþina prostatà, jos patinimà, bet ir dezinfekuoja ðlapimo takus.
Daþniausia klaida – kreiptis á gydytojà, tik atsiradus komplikacijoms. Svarbu nedelsti, nes ne tik gerybinis prostatos padidëjimas gali sukelti aukðèiau minëtus ðlapinimosi sutrikimus – prostatos adenoma, prostatos vëþys, lëtinis prostatitas gali pasireikðti tokiais pat simptomais.
This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.