peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme3.peperonity.net

***Pirmas kartas 2***

Pokalbis...

…tai tæsiasi turbût jau treèià dienà – atvirai kalbant, nesugebu jø skaièiuoti…
Penktadienis buvo tik uþvakar, o mes vis dar negalime atsiskonëti vienas kitu, ir kuris ið tø daugelio kartø ið tiesø buvo pirmasis – negaliu pasakyti. Ar penktadienio vakarà, kuomet vos tik pasimatæ puolëm vienas kitam á glëbá automobilyje, ar ðeðtadiená ið ryto po pusryèiø, iðkeliaujant prie eþero, ar karðtos saulës ákaitinti tiktai gráþæ namo vonioje, ar sekmadienio virtuvëje vietoj pietø stalo, ar tà patá vakarà duðe plaudami dienos karðèio ir dulkiø nuosëdas… neþinau… Tiktai kartais prabundam vidury nakties ir, vienas kità pertraukinëdami, pradedame pasakotis, kà susapnavome:
“Þinai, mes keliavome á linksmà vakarëlá Havajuose, kur áëjimas vienam þmogui kainavo ðeðias apelsino skilteles…”, - staigiai iðberiu.
Ji glaudþiasi prie manæs dar stipriau ir bando uþspausti lûpas buèiniu – tuo paèiu skaniausiuoju, kurá gali suteikti tik mylinti mergina, moteris, norinti pasidalinti ne tik kûnu, bet ir jausmu, kurá jauèia…
“O tavo sijonëlá pasiuvome ið to paties apelsino þieveliø…” – sumurmu nusisukdamas, ketindamas pratæsti kà tik susapnuotà vizijà, iðvysti joje jà nuogà, ádegusià, stangriomis krûtimis ir vos papûstu uþpakaliuku…
Ji prisiglaudþia prie mano nugaros, jauèiu kaip jos papukai baksteli man tarp menèiø, o ranka, ðvelniai ðvelniai glamonëdama, glosto krûtinæ, pilvà ir papilvæ, leidþiasi kaþkur gilyn, gilyn, kur jos jau laukiu að…
Að dar neprabudæs, tik bet kuris vyras suprastø mane – juk jis prabunda anksèiau uþ jus - jauèiu, kaip glaudþiu nespaudþiamas mano antrasis kûnas pradeda stangrëti ir virsti Tuo, Kuris Visai Netrukus Norës Álysti Kur Nors Giliai Giliai Ir Ten Pasislëpti.
Lëtai apsiverèiu ant kito ðono, vël kaip tik vakar vakare prasideda lëtos glamonës ir lëti buèiniai, virpëjimas ir jaudulys. Miegas man patinka, bet dar labiau patinka, kai kaþkur tarp miegø yra ir kai kas daugiau.
Að jau pakibæs virð jos – tarp dangaus ir þemës. Tankiai kvëpuodamas baksnoju kaþkur ties ðlaunimis, ties drëgnumu, kvieèianèiu pas save ir viliojanèiu. Lengvai braukau ðakumu, jausdamas, kaip ðiurkðtoki plaukuèiai prisilietæ bado mano “pi..paliûzà”, tai áaudrindami já iki negalëjimo, tai vël trumpam trumpam atvësindami.
Kilsteliu jos kojas aukðtyn ir tik kiek stipriau mestelëjæs uþpakalá á prieká áeinu net nepasisveikinæs. Iðgirstu silpnà aimanà ir, regis, tik dabar paþvelgiu jai á akis – jos tokios mielos, mëlynos, mylinèios. Vëliau vartomës lovoje sukibæ á vienà kamuolá, net nebeþinau, kiek kartø að bûnu virðuje, virðuje bûna ji, vartomës lovoje, nevaldydami rankø, kojø ir lûpø, be perstogës kandþiodami vienas kito lûpas iki perðtëjimo…
…sustoju…
Þiûriu á jà, ðiek tiek prislopus aistrai:
“Mylëtis ið meilës visai kitaip, tiesa?” – tyliai klausiu.
Ji linkteli.
Patyliukais erzindamas spusèioju savo “pi..paliûzà” viduje, jos rankos klaidþioja mano peèiais krûtine, pasiekia nugarà, kaso ðonus lëtai ir ðvelniai.
“Man karðta”, - sako.
Vis dar bûdamas joje linkteliu prie naktinio staliuko, ásipilu á burnà ðalto mineralinio vandens ir pasilenkiu ties tamsoje spindinèiomis akimis, ji tik praveria lûpas ir iðsiurbia ið manæs visà gaivumà, kuris taip reikalingas ðià – turbût vienà karðèiausiø ðios vasaros naktø…
“Iðvaþiuoji?”
“Taip.”
“O jeigu að liksiu tavyje?”
“Liksi.”
“O kaip paþiûrës tavo mama?”
“Ji manæs turbût nepaims…”
Tyliai tyliai abu pakikenam ir ilgai ilgai buèiuojamës.
Mano lûpos vël laksto jos nuostabiais peèiais, laiþo kaklo linká ir ausies kriauklytæ, karðtis liejasi ið mûsø, versdamas judëti, judëti, judëti – kam gi praustis ið vakaro, jeigu dabar vël abu lyg apsipylæ kibirëliu sûraus prakaito?
Vëliau judu pirmyn atgal, pradeda maiðytis diena ir naktis, aistra auga ir pleèiasi, ji pasklinda aplink, uþtvindydama visà butà. Kartais prisnûsdami, kartais vël buèiniø ir glamoniø miðiniu atsigaivindami, mylimës, grimzdami ir gramzdindami savo sapnus ir erotinæ patirtá, pliurpdami apie vaizdus ir grasus, kuriuos sukelia fizinio kontakto sudirgintos smegenys, pramaiðiui mylëdamiesi ir muðdamiesi, ðnekuèiuodami ir juokaudami, beprotiðkai priartëdami ir galutinai nutoldami nuo realios tikrovës, kiek tik ji bando mus á save pagauti…

Galop iðgirstu kaip jos orgazmo ðûksnis perskrodþia nakties orà ir, þadindamas visus kaimynus aplinkui, nuskrieja toli toli á dangø. Iðsilieju joje, o po to dar kurá laikà gulime taip stipriai susikabinæ it mûsø kûnus bûtø galima atskirt nebent plëðiant ið visø jëgø.
Kai pakeliu galvà ir paþvelgiu á akis prieðais, nuo mano kaktos nuriedëjæs prakaito laðas uþtykðta jai ant krûtinës – esu visas ðlapias.
- Be reikalo ëjai á duðà, - iðgirstu mielà ðnabþdesá – ji dar þaviau nusiðypso. – Gal tau apskritai neverta praustis?
Að irgi nusiðypsau…
Mylimës vël...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.