peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme3.peperonity.net

***Pirmas kartas8***

kartais realybë virsta iliuzija..

Jai pirmas kartas nutiko jo glebyje..., kai ji buvo 18 metø. Dabar jai 19 metø.

Viskam apatiðka. Nepasiekiama. Nuobodi. Turbût taip dabar mane apibûdina vaikinai kalbëdami apie mane. Juk að nieko kito ir negaliu tikëtis taip su jais bendraudama. Visada laikausi atstumo, uþdara, nerodanti jokio susidomëjimo. Bet að ir nenoriu jø dëmesio. Að nenoriu bût geidþiama, nenoriu prisiglaust prie bent vieno ið jø. Apkabint ir jaustis mylima. Nenoriu. Að, pati savæs nesuprantu, tai tikëtis, kad suprastø kas nors kitas beviltiðka. Að bëgu nuo jø, iðkart atðàlu vos tik bent vienas parodo dëmesá. Man baisu. Kiekvienà naktá uþmigdama nusprendþiu, kad kità rytà busiu kita, nebe ta pati Apatija. Vël norësiu meilës, ðilumos, karðto buèinio... Kaip, kad seniau, prieð metus.. Juk tada buvau mergina, kuri traukte trauke visus savo ðypsena. Buvau naivi, trokðtanti meilës ir tikëjusi tuo,kad ji yra. Kad Meilë ðiame pasaulyje - visagalë. Mmm.. man patikdavo apsimauti trumpa sijonuka ir einant gatve stebëti kaip vaikinø þvilgsniai krypsta á mano kojas. Man patikdavo juos erzinti, vilioti.
Ir pagavau nemaþai að tø þuveliø. Vienas ið jø patiko. Bet man buvo tik pramoga, tam kad uþmirðèiau senà simpatijà. Laikui bëgant supratau,kad tai jau nebe þaidimas, kad pajutau jam kaþkà nesavito, man neáprasto. Jis sugebëjo uþkliudyti mano ðirdutæ ir pasiliko joje ilgam. Jis nebuvo graþus. Ðviesus, smulkus, taèiau uþsiauginæs pilvukà, vyresnis. Bet man jis buvo pats paèiausias. Jis, negalëdamas vilioti iðvaizda, tai darë lieþuviu. Ir jam pavyko. Bent jau að uþkibau. Kalbët jis mokëjo. Prièiulbëjo man tiek, kad po pokalbiø su juo að jausdavausi graþiausia ir geidþiamiausia mergina pasauly. kitaip tariant, jis pasinaudojo mano patiklumu ir pradëjo þaidimà, kurio paskutinis taðkas - lova. Hrr..kad bûèiau tai anksèiau supratus. Tada, tà naktá, puèiant ðiltam vëjeliui..gulint jo glëbyje, nesileisèiau jam liesti manæs, buèiuoti mano kûno. Taip aistringai glamonëti manæs.
Mes buvom pas já namie. Bet viduje bûti pasirodë per tvanku, tai abu ásisupæ i adialà nusliuogëm laiptais þemyn ir atsigulëm ant pievutës jo kieme. Kalbëjom. Kaip visada kalbëjom. Apie mane, mano roþinius ateities planus. Jo skaudþià praeitá. Tada viskas atrodë tobula. Jis - gyvenimo nuskriaustas, iðtroðkæs pradëti viskà ið naujo (bent jau taip maniau) ir að - mergaitë, kuriai dar viskas prieð akis. Mokyklos baigimas, studijos, kitas gyvenimo etapas. Mmm.. Kaip visada po pokalbiø sekdavo buèiniai, tik ðákart að jam atsiduosiu visiðkai visa. Leisiu jam ásilieti á mane. Aistringi buèiniai. vis nuslystantis adialas, durianti þolytë. Jis buèiuoja mane visà. Jis patyræs. Laiþo, kandþioja - visa tai suteikia dar daugiau malonumo. Að perimu iniciatyvà, ðákart að já glamonëju, bandau atrast jo erogenines zonas. Numaunu jo kelnaites. Jis - manasias. Mmm.. saldu, gera, bet tuo paèiu ir baisu. Kaip tai kaitina. Jis bando áeit. Jis manyje. Skausmas. Tarsi mane kas bandytø perlëðt pusiau. Bet að praðau nesustot, juk nenoriu visko sugadint savo skausmu. Að iðtversiu. Ir kada gi tai baigsis. Jis tai greitëja tai lëtëja. Nebëra to nepakeliamo skausmo, taèiau vis dar maudþia. Pagaliau... Jis baigë. Man ant pilvo. Dar vis buèiuoja mane, glamonëja, glosto...Ðnibþda man á ausá meilius þodelius. ´Að laiminga´ - pagalvoju tà akimirkà, juk atidaviau jam viskà kà turëjau, að jam árodþiau kaip já myliu. Jis nuneða mane á lovà. Atneða ðampano. Iðgeriam. ´Uþ mus´ - iðtaria jis. Patikiu, eiliná kartà patikiu jo þodþiais. Hmm.. Ir ðtai jau po keliø dienø jis baigia. Taip, baigia þaidimà, taèiau tik su manimi, kitai jis tik prasideda. Þinau, jai dabar gera, ji laiminga, ji jauèiasi mylima. Bet tai bus tik iliuzija, kuri iðnyks vos jai nusprendus jam padovanot save. Þiauru.
P.S. Ir po tiek laiko að galiu pasakyt: aèiû tau, kad parodei man koks ið tiesø yra apgaulingas pasaulis, kad ne visos svajos virsta realybe. Ði pamoka mane pakeitë visiðkai. Dabar að noriu kaþko tikro. Ir neprisileisiu nei vieno prie savæs, kol neásitikinsiu,kad jis tikras: su jausmais, su meile...This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.