peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


gelme3.peperonity.net

***Pirmas kartas9***

Kristina

Jai pirmas kartas nutiko jo namuose, kai ji buvo 15 metø. Dabar jai 21 metai.

Að kurá laikà susitikinëjau su ðiuo vaikinu ir buvau ásimylëjusi já iki ausø. Jo ðypsena, eisena, kalbëjimo budas - visi jo bruoþai mane traukdavo. Að sudrëkdavau vien nuo jo buèiniø.

Vienà vasaros dienà mes nusprendëm praleisti vakarà drauge, kad pabûti vieniems (jo name gyveno daug þmoniø). Að sutikau, nes man patiko bûti su juo. Jo name mes sedëjom ant jo lovos ir þiûrëjom televizoriø. Ðiektiek nervinausi, nes jis pastoviai þiûrëjo á mane; ðiltas ir malonus jausmas persmelkë mane. Að þinojau kas gali nutikti, todël sedëjau kiek atokiau nuo jo. Taèiau jis vis artindavosi prie manes ir pagaliau mes pradëjom aistringai buèiuotis. Tie buèiniai buvo tokie malonus, kad að tà akimirkà tikrai norëjau jo.

Jis leidosi vis þemiau, pradëjo ðvelniai buèiuoti mano kaklà. Að uþsimerkiau ir pradëjau alsuoti nes tai buvo pirmas kartas kai vaikinas mane ðitaip glamonëja. Jis nuëmë man sijonà ir ðvelniai glamonëjo mano krûtis. Tada jis paþvelgë man á akis ir pradëjo buèiuoti mano veidà. Að giliai kvëpavau ir tyliai dëjavau ið malonumo. Norëjau já pajusti viduj savæs.

Mes buvom vienas kità stipriai apkabinæ; að negaliau ilgiau laukti. Mano visas kûnas drebëjo ið susijaudinimo, jauèiau drëgmæ tarp kojø. Mano vagina smarkiai tvinkèiojo. Að paklausiau ar jis uþsidës sargá ir jis pasakë taip. Tikrai nervinausi, ne dël to, kad bijojau, bet dël daugelio kitø prieþasèiø, kuriø negaliø paaiðkint.

Galutinai mes nurengëm vienas kità. Jis buvo seksualus ir stiprus 18 metis. Að buvau jauna, bet patraukli, su graþia figura ir maloniu veidu. Fizinis potraukis buvo nepaprastai didelis.

Jis ðvelniai atsigulë ant manæs ir glamonëjo mano pilvà ir spenius su savo lieþuviu. Að pritraukiau já arèiau prie savæs. Jis jautë, kaip að jo trokðtu ir ástûmë savo kietà pená á mane. Smarkiai skaudëjo, bet tai buvo saldus skausmas. Norëjau já atstumti, bet negalëjau pasiprieðinti. Jis stûmë smarkiau, bet vis negalëjo ástumti. Man buvo ir skauda ir malonu. Pagaliau jis pasislinko á vidø ir pradëjo stumti pirmyn ir atgal. Að sunkiai kvëpavau. Að norëjau jo giliau, ir kai jis pabandë stumti toliau, suskaudo dar smarkiau. Netrukus mes dulkinomes pastoviu ritmu. Að alsavau ir dëjavau, ir mes ðnabþdëjom meilës þodþius vienas kitam. Jis vis klausinëjo kaip að jauèiuosi ir að atsakydavau, kad tikrai gerai.

Mûsø kûnai pradëjo judëti greièiau ir að jauèiau kaip jis pasiekia malonumo virðûnæ. Netrukus að irgi pajutau orgazmà. Mes nusiraminom; jis dar kartà paþvelgë man á akis ir pabuèiavo á lûpas. Kurá laikà mes laikëmës apsikabinæ.

Viskas buvo taip nuostabu, bet norëjosi iðsaugoti nekaltybæ iki vestuviø. Bet að dþiaugiuos atidavusi savo nekaltybæ bûtent jam...


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.