peperonity.net
Welcome, guest. You are not logged in.
Log in or join for free!
 
Stay logged in
Forgot login details?

Login
Stay logged in

For free!
Get started!

Text page


godlike999.peperonity.net

AKMENS MUURI,AKMENS SIENAS

viena no pamat lietaam uz kuraam turas neoliberaalaa fashistiskaa pasaules kaartiiba ir robezjkontrole... robezjas atvertas kapitaala pluusmai, sleegtas cilveekiem. robezjkontrole aizvien pastiprinaas, tiek izdomaati jauni veidi kaa nodroðinaat, lai peec iespeejas mazaak cilveeku dotos pakalj tam kas vinjiem ir ticis atnjemts... politikji staasta par demokraatiju, cilveeka paarvietoshanaas briiviibu utt... bet vai visiem. uz eiropas savieniibas ârçjâm robeþâm ik gadu mirst tuukstoðiem cilveeku izmisîshos centienos nokïût tur, kur aizplûst viòu kapitâls, kuru transnacionâlâs korporâcijas izsûc no viòu zemçm ar tâdu pârnacionâlu institûciju palîdzîbu kâ pasaules tirdzniecîbas organizâcija, starptautiskais valûtas fonds un pasaules banka. mums cenðas ieaudzinât bailes no ´sveðajiem´, mums cenðas iestâstît, ka kâdi cilvçki patieðâm mçdz bût nelegâli... bet mçs zinâm, ka nelegâlu cilvçku nemçdz bût... ir tikai burþuji, kuri grib, lai mçs visi konkurçtu savâ starpâ, lai mçs nocietinâtos pret citu sâpçm, lai mçs pieòemtu viòu kârtîbu kâ kaut ko neizbçgamu. vai mçs ar to samierinâsimies? viòi aicina uz karu starp nâcijâm, starp kultûrâm, starp cilvçkiem. viòi dara visu, lai mûs sadalîtu, lai nostâdîtu vienu pret otru... bet mçs zinâm, ka savâdâks ´karð´ ir iespçjams! ´karð´ par mûsu dzîvçm! tas sâkas ar ieklausîðanos citos, ar beigðanu vçrtçt cilvçkus pçc materiâlâ stâvokïa, pçc izcelsmes, âdas krâsas... un mûsu galvenie ieroèi ir solidaritâte, sadarbîba, mîlestîba un savstarpçja cieòa, jo tikai tie spçj sagraut sienas, kuras mçs esam sacçluði sev apkârt un mûsos paðos.


This page:
Help/FAQ | Terms | Imprint
Home People Pictures Videos Sites Blogs Chat
Top
.